Tworzymy aktywne społeczeństwo

 

Posiadane uprawnienia i misja Uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie (WSGE)
 jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim:

  • na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja”, „prawo urzędnicze”;
  • na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: „pedagogika”, "zarządzanie" i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

W dniu 25 lipca 2013 r. WSGE otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym, dzięki czemu stała się jedyną uczelnią w Polsce, która z początkiem roku akademickiego 2013/2014 oferuje kształcenie na tym unikalnym kierunku będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

Programy kształcenia są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz założeniami innowacyjnej gospodarki.

W myśl założeń programu Life Long Learning (Uczenie się przez całe życie) Uczelnia przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Umożliwia również uzupełnianie wykształcenia m. in. w formie szkoleń czy studiów podyplomowych. Wiele z nich prowadzonych jest przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy unijnych, co umożliwia obniżenie kosztów realizacji po stronie uczestników.

Warto zaznaczyć, że w dopuszczalnym zakresie dydaktyka prowadzona jest przy wykorzystaniu najnowszych metod przekazywania wiedzy, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. e-learningu.

Uczelnia wyróżnia się także wyjątkową lokalizacją. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder. Jednocześnie WSGE znajduje się tylko ok. 3 kilometrów od granic Warszawy.

WSGE kształci studentów w duchu poszanowania wartości płynących z praw człowieka oraz zasad demokracji. Wspiera indywidualny rozwój zaszczepiając jednocześnie poczucie przywiązania i sympatii do własnego narodu, praworządności, obowiązkowości i odpowiedzialności, a także poszanowanie ludzi o odmiennej kulturze, poglądach politycznych i przekonaniach religijnych. Umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, ale i bezkonfliktowej pracy z ludźmi w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. 


Powiązanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej na trwałe wpisała się w krajobraz Józefowa i okolicznych, podwarszawskich powiatów z sukcesami współpracując z licznymi organizacjami i instytucjami działającymi w regionie. Jednym z celów misji WSGE jest kształcenie studentów zgodnie z potrzebami regionu, które są identyfikowane przy pomocy badań naukowych i współpracy z samorządami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta dydaktyczna rozszerzana i wzbogacana o praktyczne efekty kształcenia. Uczelnia dokłada największych starań, by realizowane programy studiów były dostosowane do potrzeb rynku pracy i wykorzystywały najnowsze osiągnięcia w danej dziedzinie i dyscyplinie nauki.

Ważnym elementem działalności Uczelni są praktyki studenckie. Władze Uczelni dokładają należytych starań poszukując odpowiednich miejsc do realizacji tych praktyk. Studenci odbywają je przede wszystkim w samorządach terytorialnych, szkołach, podmiotach gospodarczych oraz w organach administracji centralnej. Uczelnia podpisała stosowane umowy na praktyki i staże z wynagrodzeniami, które są dofinansowane z UE w ramach EFS. 

Współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym przejawia się także w tematyce prac dyplomowych, które muszą być nakierowane na rozwiązywanie lokalnych problemów. Kształcenie i prowadzone badania naukowe nakierowane są na problemy lokalne, ale w wymiarze europejskim.

Wykorzystując swoją korzystną lokalizację geograficzną, dostęp do wykwalifikowanej kadry i wieloletnią współpracę z lokalnymi organizacjami WSGE posiada duży potencjał rozwojowy dający duże możliwości ewolucji współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym, czyli działalności B+R.

W WSGE studenci zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności oraz wzbogacają się o kompetencje społeczne, ale nawiązują również pierwsze kontakty z pracodawcami, odbywają praktyki i staże. W trosce o dobro absolwentów zostało powołane Biuro Karier, które przygotowuje absolwentów do samodzielnego poszukiwania pracy, ukierunkowuje ich do zdobywania nowych kwalifikacji i bada ich zawodowe losy. Corocznie organizowany jest zjazd absolwentów, podczas którego są oni informowani o aktualnych działaniach Uczelni.

Zadaniem Biura jest także śledzenie losów absolwentów po zakończeniu studiów. Badania przeprowadzane w jednostkach zatrudniających absolwentów pod kątem ich przygotowania do wykonywanego zawodu i stopnia aktywizacji zawodowej umożliwiają doskonalenie oferty dydaktycznej pod kątem potrzeb rynku pracy.

Zacieśniając więź z regionem, od początku swej działalności, Uczelnia prowadzi współpracę ze szkołami średnimi przeprowadzając m. in. akcje szkoleniowe i edukacyjne dla młodzieży, w tym konkursy wiedzy. Działania te są podejmowane wspólnie z innymi jednostkami np. z Policją. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów WSGE rozszerza współpracę z innymi uczelniami, zwłaszcza w zakresie możliwości kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia. Będąc otwartym na realizację potrzeb edukacyjnych studentów, WSGE przewiduje możliwość bieżącego doskonalenia i tworzenia odpowiednich specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów.


Badania naukowe

Uczelnia prowadzi badania naukowe, których celem jest definiowanie problemów społecznych, gospodarczych i politycznych regionu, a następnie ich rozwiązywanie przy pomocy władz samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Badania naukowe prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów. WSGE łączy dydaktykę i badania naukowe kadry akademickiej z innowacyjną gospodarką w regionie podwarszawskim. Tematyka badań naukowych, w tym prac studenckich, jest generowana współpracą z lokalnymi podmiotami. Prowadzone badania charakteryzują się ich praktycznym wymiarem stanowiąc podstawę m. in. do doskonalenia doboru efektów kształcenia w ramach przedmiotów specjalnościowych i fakultatywnych.


Internacjonalizacja

W myśl idei krzewionych przez jej patrona, Alcide De Gasperi – współorganizatora m. in. Rady Europy i propagatoraidei zjednoczenia Europy, Uczelnia realizuje z sukcesami współpracę międzynarodową z uczelniami i znaczącymi instytucjami z państw członkowskich Unii.

Organizowane są seminaria i konferencje, w tym o charakterze międzynarodowym. Uczelnia jest członkiem Międzyuniwersyteckiego Centrum Badań i Współpracy ze Wschodnią i Południowowschodnią Europą (CIRCEOS), które ma na celu wymianę wyników badań oraz naukowców i studentów między krajami Europy Wschodniej i Południowej. Od 1 marca 2005 r. WSGE należy do grona uczelni europejskich połączonych współpracą w ramach programu LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS, dzięki któremu możliwa jest wymiana studentów i kadry naukowej z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. Korzystanie z programów Unii Europejskiej przyczynia się do nawiązania współpracy pomiędzy samorządami polskimi i zagranicznymi oraz wspiera kształcenie studentów.Dzięki realizacji projektów unijnych powstało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem jest przełamanie barier w dostępie do nauki, wyrównanie szans studentów niepełnosprawnych, którzy dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i dostosowaniu programów i planów zajęć mają możliwość odbycia kształcenia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Aktualnie WSGE jest stroną ponad 50 umów bilateralnych z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. Owocna współpraca z uczelniami z kraju i zagranicy zapewnia dostęp do najnowszych i najbardziej innowacyjnych osiągnięć nauki i techniki.

Zajęcia w Uczelni prowadzone są w języku polskim, jednak tworzone są anglojęzyczne bloki wykładowe dla studentów pochodzących z innych państw. W zależności od zapotrzebowania ze strony kandydatów na studia, istnieje możliwość utworzenia pełnej ścieżki kształcenia w języku angielskim.


Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Od początku istnienia Uczelni, a od początku roku akademickiego 2012/2013 w zreorganizowanej i sformalizowanej formie, w WSGE funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Wewnętrzne procedury w ramach systemumają charakter kompleksowy, zapewniają weryfikację i ocenę efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia, a w szczególności umożliwiają m.in.:

-              udział pracodawcówi innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów kształcenia,

-              monitorowanie losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia na rynku pracy,

-              monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia.

W połowie 2009 r. zatwierdzono i wdrożono procedurę antyplagiatową, która pozwala na weryfikację samodzielności przygotowywania prac dyplomowych przez studentów WSGE.

Czytaj więcej

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube