Tworzymy aktywne społeczeństwo

Misja i strategia Uczelni

„WSGE aspiruje do miana Uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne i naukowo-badawcze, promującej idee nowoczesnego nauczania, kształcącej na zapotrzebowanie regionalnego, krajowego i globalnego rynku pracy. Uczelnia przywiązuje duże znaczenie do partnerstwa i współpracy na rzecz wiedzy i rozwoju naukowego - współpracując z jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi na szczeblu regionalnym, krajowym i międzyregionalnym”. Zgodnie ze swoją misją WSGE prowadzi nie tylko kształcenie i badania, ale także upowszechnia wiedzę zarówno na poziomie lokalnym, jak też międzynarodowym. Pozostaje jednocześnie otwartą na potrzeby mieszkańców – przyszłych studentów i pracodawców naszych absolwentów (Uchwała Senatu nr 5/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia nowej Misji Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na lata 2013 – 2020).

Strategia WSGE wytycza kierunki rozwoju uczelni do 2020 roku (Uchwała Senatu nr 6/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.w sprawie uchwalenia nowej Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w latach 2013 – 2020). Realizacja założeń strategii jest gwarancją dalszego rozwoju uczelni, infrastruktury oraz poziomu dydaktyki  i badań.

Uszczegółowienie Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na lata 2013-2020 stanowi ujęty w Uchwale nr 6/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 stycznia 2013 roku Program Rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie w latach 2013-2020.


Charakterystyka Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 16/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Przepisy prawne regulujące proces zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie można podzielić na takie, które bezpośrednio odnoszą się do funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz przepisy szczegółowe regulujące kwestie związane z odpowiedzialnością organów, procesem kształcenia na studiach, tworzeniem programów kształcenia (w tym udziałem interesariuszy w tym procesie), określeniem i weryfikacją efektów kształcenia, w tym zasadami dyplomowania, tokiem studiów, oceną nauczycieli akademickich i innymi kwestiami.

Głównym zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest kompleksowe monitorowanie jakości kształcenia. W tym celu stworzono spójne i wzajemnie powiązane organy, procedury i instrumenty dotyczące jakości kształcenia. Monitorowanie standardów akademickich polega na systematycznej analizie i ocenie takich elementów jak: kadra dydaktyczna (hospitacje organizowane przez dziekanów, okresowe ankiety wypełniane przez studentów) czy plany i programy kształcenia (zgodność ze standardami i wzorcowymi efektami, zgodność efektów kształcenia z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji, zasięganie opinii u przedstawicieli rynku pracy, konsultacje z absolwentami poszczególnych kierunków). Monitorowanie odbywa się na bieżąco i polega na analizie, ocenie i wnioskowaniu.

Integralną częścią Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia są funkcjonujące w Uczelni organy kolegialne takie jak: Senacka Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia, Rada Patronacka WSGE, Biuro Karier WSGE, Rady Wydziałów oraz jednoosobowe organy Uczelni.

Działania w zakresie gromadzenia i analizy danych oraz wdrażania kompleksowego systemu jakości podejmowane w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie obejmują każdy kierunek studiów. Dokumentacja gromadzona w ramach Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest na bieżąco analizowana. Ponadto Władze Uczelni szczególną uwagę przywiązują do rozwijania posiadanych i implementowania nowych instrumentów i procedur w ramach systemu jakości i narzędzi informatycznych umożliwiających gromadzenie i analizę danych z różnych obszarów mających wpływ na jakość kształcenia. Działania korygujące bądź naprawcze w badanych obszarach podejmowane są w zależności od potrzeb.


Struktura procesu decyzyjnego, w tym organy i osoby podejmujące decyzje odnoszące się do tworzenia i prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem zakresu ich kompetencji i odpowiedzialności

Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zatwierdza efekty kształcenia, strategię i misję uczelni, wytyczne do tworzenia programów studiów, wytyczne dotyczące kształtowania systemu doskonalenia i zapewnienia jakości kształcenia, opiniuje i zatwierdza sprawozdania i protokoły dotyczące procesu jakości kształcenia, a także realizuje, koordynuje i kontroluje proces wdrażania zasad jakości kształcenia wypełnia też inne obowiązki przewidziane przepisami prawa, statutem oraz regulaminem Uczelni. Przyjmuje również roczny raport i zalecenia KJiEK w sprawie funkcjonowania i poprawy jakości i efektów kształcenia w WSGE.

(Senacka) Komisja ds. Jakości i Efektów Kształceniazostała powołana Uchwałą Senatu Nr 24/2012 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 9 października 2012 r. Skład, zadania i terminy posiedzeń Komisji zatwierdzane są przez Senat w każdym roku akademickim. W roku akademickim 2013/2014 działa Komisja powołana Uchwałą Nr 31/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie składu i posiedzeń Senackiej Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Uchwałą nr 37/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w sprawie składu i posiedzeń Senackiej Komisji  ds. Jakości i Efektów Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji oraz studenci. Komisja wypełnia zadania z zakresu koordynacji prac na systemem jakości kształcenia, proponuje zmiany w systemie i wdraża narzędzia służące jego udoskonaleniu. W tym celu pozostaje w bieżącym kontakcie ze studentami, kadrą naukowo-dydaktyczną, przedstawicielami rynku pracy i absolwentami. Zbiera ich opinie, propozycje i uwagi dokonując późniejszej ewaluacji i modyfikacji systemu jakości kształcenia. Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia zajmuje się organizacją i koordynacją całości działań na rzecz jakości kształcenia, w szczególności opracowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz proponowaniem ewentualnych zmian, które zatwierdza Senat. Współpracuje z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które mogą przyczynić się do poprawy jakości kształcenia, w tym z Radą Patronacką WSGE i Biurem Karier WSGE. Komisja organizuje i dokumentuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie narzędzi Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, a także czuwa nad poprawną realizacją procedur związanych z Systemem. Jednym z zadań Komisji jest monitorowanie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w WSGE, a w szczególności wszystkich sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnejWSGE jest Dziekan, który realizuje określone zadania statutowe. W ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Dziekan organizuje hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz prowadzi dokumentację z przeprowadzonych hospitacji. Wyniki otrzymane w procesie hospitacji zajęć przedstawia w sprawozdaniach semestralnych składanych Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia po zakończeniu każdego semestru studiów. Dziekan zatwierdza sylabusy do zajęć składane przez pracowników naukowo – dydaktycznych. Do zadań Dziekana należy również organizacja praktyk zawodowych i, zgodnie z harmonogramem, złożenie rocznego sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich. Dziekan przeprowadza również analizę prac pisemnych zaliczeniowych na podstawie dokumentacji zgromadzonej w danym semestrze studiów, z przeprowadzonej analizy po zakończeniu każdego semestru przedstawia Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia sprawozdanie z analizy prac pisemnych. Dziekan prowadzi również nadzór nad przebiegiem egzaminów dyplomowych, z tego zadania również przedstawia sprawozdanie.

Rada PatronackaWSGE została powołana na podstawie Uchwały nr 16/2012 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 czerwca 2012 r.w sprawie powołania Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowiei składa się głównie z interesariuszy zewnętrznych, do których należą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji naukowych i badawczych oraz instytucji publicznych, szeregi Rady Patronackiej WSGE są sukcesywnie zasilane przez nowych jej członków. Skład Rady Patronackiej poszerzono Uchwałą nr 5/2014 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 25 marca 2014 r.

Rada Patronacka realizuje swoje cele w szczególności poprzez proponowanie nowych kierunków działalności, a także inicjowanie wspólnych przedsięwzięć oraz kreowanie wizerunku Uczelni w społeczeństwie i poszczególnych grupach społecznych. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia najważniejszym zadaniem Rady jest stałe monitorowanie programów kształcenia. Rada Patronacka ma również zapewnić pomoc w organizacji staży i praktyk dla studentów WSGE.

Biuro KarierWSGE zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Rektora nr 15/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Biura Karier w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Swoje zadania realizuje zgodnie z Regulaminem Biura Karier WSGE, który stanowi załącznik do ww. zarządzenia. Biuro Karier WSGE wpisane jest do Mazowieckiej Sieci Biur Karier. W ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Biuro Karier świadczy pomoc studentom i absolwentom WSGE w kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej. Biuro Karier nawiązuje i utrzymuje kontakt z pracodawcami, zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży zawodowych. Aktualizuje informacje na temat rynku pracy, pojawiających się na nim wymagań i kierunków jego rozwoju. Do jego kompetencji należy również prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej oraz doradczo-szkoleniowej. Działalność badawcza Biura Karier polega na prowadzeniu badań losów zawodowych absolwentów, wyniki tych badań są podstawą do weryfikowania i ustalania programów nauczania na poszczególnych kierunkach, a zatem dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb studentów nowoczesnego rynku pracy. Prowadzi również  badania wśród studentów na temat oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz oceny pracowników administracji WSGE (Uchwała nr 19/2013 SenatuWyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 marca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia ankiety oceny pracy administracji Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).Z wykonania tych zadań Biuro Karier składa do Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia sprawozdania semestralne}.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują swoje zadania statutowe oraz zadania w ramach SZJK, w szczególności w odniesieniu do wydziału i kierunku studiów, do którego minimum kadrowego są zaliczani, oraz wprowadzają w życie zalecenia będące wynikiem działania SZJK. Pracownicy naukowo-dydaktyczni podlegają ocenie studentów oraz samoocenie, do której składają ankiety analizowane przez Dział Kadr (Uchwała Nr 20/2012 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).

Pracownicy administracji zapewniają, zgodnie z zakresem swoich obowiązków, wsparcie administracyjne SZJK.


System oceny procesu zarządzania kierunkiem i sposób wykorzystania jej wyników w celu doskonalenia kształcenia

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSGE dokonuje się systematycznej oceny efektywności tego systemu, a jej wyniki wykorzystywane są do doskonalenia polityki zapewnienia jakości i budowy kultury jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Fundamentalnym zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest gromadzenie informacji użytecznych dla działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia, odnośnie wszystkich etapów i aspektów procesu kształcenia, zwłaszcza w zakresie skuteczności procesu kształcenia i weryfikacji osiągania efektów kształcenia. Gromadzone informacje poddawane są analizie mającej na celu sformułowania wniosków praktycznych mogących prowadzić do projakościowych zmian w procesie kształcenia. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia ma za zadanie rozpowszechnianie wśród zainteresowanych podmiotów wiedzy użytecznej dla zapewnienia jakości kształcenia – zwłaszcza w zakresie informacji o możliwości uczestniczenia poszczególnych podmiotów w procesach projakościowych oraz gromadzenie informacji i formułowania wniosków w ramach jego działania.

Dla uskutecznienia procesu ankietyzacji został dopracowany wzór ankiety „Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności dydaktycznej”. Ankieta została wdrożona Uchwałą Senatu nr 7/2013 z 15 stycznia 2013r.w sprawie zatwierdzenia wzoru kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego  zakresie działalności dydaktycznej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Ankiety studenckie dotyczące oceny zajęć i prowadzących przeprowadzone są bezpośrednio na zajęciach. Wyniki tych ankiet są omawiane w ramach posiedzeń Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a także posiedzeń Senatu WSGE, gdzie obecni są przedstawiciele studentów. Ponadto został opracowany wzór protokołu z hospitacji zajęć wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora 8/2013 z dnia 21 października 2013 r.w sprawie ustalenia wzorów: protokołów Zespołu ds. Efektów Kształcenia z hospitacji zajęć dydaktycznych oraz z oceny weryfikacji osiągania efektów kształcenia, ocen szczegółowych (indywidualnych) tych aspektów, ankiety studenckiej na temat szczegółowych aspektów trybu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia. Hospitacji zajęć dokonuje Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona, po hospitacji przeprowadzana jest rozmowa z osobą hospitowaną, a także sporządzany jest protokół z hospitacji zawierający m.in. mocne i słabe strony hospitowanych zajęć oraz sugestie działań korygujących.


Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia

Weryfikacja i wdrażanie efektów kształcenia w Uczelni jest procesem kilkustopniowym i składa się z działań podejmowanych przez odpowiednie organy. W procesie tworzenia, ewaluacji i udoskonalania efektów kształcenia, a tym samym planów i programów kształcenia, bierze się pod uwagę analizę wyników osiąganych przez studentów, metody oceny pracy studenta, ankiety studenckie, a także proces kształtowania się kultury jakości kształcenia, rozwoju postaw godnych studenta mi wykładowcy, a także uczciwości i zasad zapobiegania złym praktykom takim jak plagiat czy ściąganie. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest również w oparciu o opinie absolwentów, którzy zakończyli studia w uczelni i rozpoczęli pracę zawodową, dzięki temu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami wskazując na efekty, których osiągnięcie ma największe znaczenie dla dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Zastosowany i opisany poniżej schemat pozwolił na stworzenie przejrzystego i efektywnego systemu weryfikacji.


Opis procedur określania efektów kształcenia oraz monitorowania ich realizacji

W wyniku analiz efektów kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w WSGE Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie podjął Uchwałę nr 17/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji opisów efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów dla kierunków studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Opisy efektów kształcenia, programy kształcenia i plany studiówzostały zaopiniowane przez Komisji ds. Jakości Kształcenia (Uchwała nr 1/2012 Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji opisach efektów kształcenia, oraz dostosowanych do nich planach studiów i programach kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)oraz Radę Samorządu Studenckiego(Uchwała nr 3/2012 Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji opisów efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów dla kierunków studiów prowadzonych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).

Przy tworzeniu programów kształcenia uwzględnia się postulaty zgłoszone przez przedstawicieli pracodawców zebranych w ramach Rady Patronackiej WSGE, wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz wzorce międzynarodowe. Monitorowanie realizacji programów kształcenia pozwala na stały i skuteczny nadzór nad procesem stanowienia efektów kształcenia i ich efektywną ewaluację.

Rada Patronacka, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych i Biuro Karier gromadzą napływające w trakcie roku akademickiego propozycje dotyczące doskonalenia efektów kształcenia od studentów, wykładowców, przedstawicieli pracodawców i absolwentów przeprowadzają dyskusje w tym zakresie i przekładają swoje propozycje Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia. Komisja analizuje zgłoszone propozycje i opiniuje ewentualne zmiany przekazując swoją opinię do Senatu Uczelni. Członkowie Senatu, z Rektorem na czele, wyrażają swoją opinię dotyczącą propozycji i proszą o przygotowanie ostatecznej wersji efektów kształcenia do uchwały Senatu, który ostatecznie decyduje o tym, czy efekty zostają zatwierdzone, czy odrzucone. Jeśli efekty zostaną odrzucone, przekazywane są z powrotem do Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia w celu naniesienia zmian, a procedura ich ostatecznego przedstawienia zostaje powtórzona. Mechanizm ten gwarantuje podjęcie decyzji i przygotowanie merytorycznie właściwych efektów.


Sposoby potwierdzania efektów na każdym etapie kształcenia

a)       system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych

Dobór metod kształcenia uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć oraz indywidualnego wyboru poszczególnych nauczycieli akademickich. Formy kształcenia złożone są z różnych elementów równoważących proces kształcenia i należą do nich: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, prowadzenie kształcenia zarówno w grupach, jak i w toku indywidualnym, przygotowanie i wykorzystanie prezentacji zarówno przez wykładowców jak i studentów, prowadzenie problemowych i ukierunkowanych dyskusji, realizacja zadań problemowych przy wykorzystaniu różnorodnych studiów przypadku, analiza dokumentów źródłowych, literatury i innych opracowań. Połączenie tych metod pozwala na sprawne i efektywne rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywa się metodami określonymi w Zarządzeniu nr 19/2012 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 11 października 2012 roku w sprawiesposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta.

Od roku akademickiego 2013/2014 funkcjonuje Regulamin organizacji kształceniaz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) (Uchwała nr 33/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowiez dnia 29 października 2013 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu organizacji kształceniaz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie). Jego pełne zastosowanie będzie możliwe od roku akademickiego 2014/2015.

Zarządzeniem nr 5/2014 Rektora z dnia 15 kwietnia 2014 roku wprowadzono Regulamin postępowania z pisemnymi pracami studenckimi i innymi zapisami potwierdzającymi osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia w ramach konkretnego przedmiotu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.Nauczyciel akademicki przeprowadzający weryfikację efektów kształcenia na podstawie pisemnych prac studentów, zobowiązany jest do przekazania do Dziekanatu Uczelni kopii wszystkich prac. W przypadku prac w formie elektronicznej prowadzący zajęcia przekazuje kopie prac na nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za zachowanie poufności przechowywanych danych i wykorzystywanie ich wyłącznie do potrzeb Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia odpowiedzialny jest Dziekan. Zgromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie do przeprowadzania analiz. Analizy prac zaliczeniowych dokonuje Dziekan na postawie dokumentacji z danego semestru. Po przeprowadzonej analizie Dziekan przygotowuje sprawozdanie. 

b)             system weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu

Odbycie praktyk studenckich ma na celu weryfikację, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności, zdobycie doświadczenia, wiedzy o rynku pracy oraz umiejętnościach wymaganych w pracy, a także dokonanie samooceny umiejętności studenta w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku pracy. Weryfikacja efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk odbywa się na dwóch poziomach: uczelnianym i u pracodawcy. Opinia pracodawcy jest kluczowa i ma decydujący wpływ zarówno na proces zaliczenia praktyk, jak i na proces dyplomowania i zakończenia studiów. Ze strony organizacji kontrolę nad przebiegiem i ostatecznym rozliczeniem praktyk sprawuje zakładowy opiekun praktyk, natomiast z ramienia Uczelni Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich oraz Dziekan. W trakcie praktyk oprócz wiedzy sprawdzane są przede wszystkim kompetencje miękkie zawarte w ramach umiejętności i kompetencji społecznych, których poziom i jakość ocenia pracodawca na podstawie wydawanego Dziennika Praktyk, który zawiera „Ocenę praktyki studenta kierunku zarządzanie”. W ramach tej oceny Pracodawca ocenia sposób pracy, wkład w pracę oraz sposób zachowania. Pracodawca poza ocenieniem praktykanta za pomocą ocen, może wyrazić swoją opinię w szerszy sposób dołączając dodatkowy opis jakości, merytorycznej charakterystyki i oceny odbywających się praktyk.

W roku akademickim 2013/2014 wdrożono nowy Regulamin zawodowych praktyk studenckich (Zarządzenie nr 18/2013 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzeniaRegulaminu zawodowych praktyk studenckich Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie) oraz określono warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki (Uchwała Nr 38/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki).

c)       system sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania)

Warunki ukończenia studiów określa regulamin studiów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów jest warunkiem uzyskania poświadczonych dyplomem kwalifikacji. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Student, aby być dopuszczonym do egzaminu dyplomowego musi spełnić wszystkie wymagania wynikające z programów studiów, uzyskać wymaganą programem liczbę punktów zaliczeniowych ECTS oraz osiągnąć założone na kierunku efekty kształcenia; uzyskać pozytywną ocenę z pracy dyplomowej; zaliczyć objęte programem studiów studenckie praktyki zawodowe i złożyć w dziekanacie kartę odejścia studenta. Każda praca dyplomowa sprawdzana jest przez promotora oraz recenzenta pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich, a także w ramach programu antyplagiatowego „Plagiat.pl”.

W roku akademickim 2013/2014 wprowadzono Regulamin procesu dyplomowania (Zarządzenie nr 19/2013Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Uchwała nr 4/2013 Senackiej Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat Regulaminu procesu dyplomowaniaw Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).

W ramach zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych w WSGE, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ewaluacji prac dyplomowych przygotowanych przez studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (Uchwała nr 2/2014 Senackiej Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 stycznia 2014 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat Zasad ewaluacji prac dyplomowych przygotowanych przez studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie), wprowadzona została procedura analizowania prac dyplomowych).

d)            system monitorowania karier zawodowych na rynku pracy

Zadanie stworzenia systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów realizuje uczelniane Biuro Karier (Zarządzenie Nr 17/2012 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wzorów kwestionariuszy wykorzystywanych przez Biuro Karier w badaniach absolwentów Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie). Uczelnia podjęła decyzję o przeprowadzeniu badań losów zawodowych absolwentów po sześciu miesiącach od terminu obrony, a następnie po trzech i pięciu latach od egzaminu dyplomowego. Badania zawodowych losów absolwentów realizowane są za pomocą narzędzia LimeSurvey typu open licence. Wszystkie dane gromadzone są w zabezpieczonej bazie danych na serwerze Uczelni, eliminując możliwość ich upublicznienia i dostępu osób trzecich. Narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety w wersji elektronicznej - składa się z 25 pytań, w tym 5 pytań metryczkowych, jest wysyłane do każdego absolwenta danego rocznika, który wyraził zgodę na udział w badaniu. Wybrane narzędzie pozwala na badania porównawcze i przebadanie tej samej grupy respondentów trzykrotnie. Narzędziem w uzupełniającym badaniu telefonicznym typu CATI składa się z 6 pytań. Wyniki badań są przekazywane do Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a następnie do Władz Uczelni. Raporty służą nie tylko do oceny bieżących możliwości Uczelni na poziomie jakości kształcenia, wygenerowania opinii studentów i preferencji kandydatów, lecz także do określenia miejsca absolwentów Uczelni na polskim rynku pracy, a także preferencji pracodawców w zakresie ich potrzeb i oczekiwań. Raporty umożliwiają bardziej wydajną pracę nad kolejnymi programami kształcenia i wzbogacają jakość proponowanych oraz planowanych i rozważanych udoskonaleń, które będą wprowadzane w każdym etapie procesu jakości kształcenia. 


Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Interesariusze wewnętrznibiorącymi udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia poprzez czynny udział w posiedzeniach Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a także w posiedzeniach Senatu Uczelni. Ponadto wszyscy studenci wyrażają swoje opinie w ramach procesu ankietyzacji. Studenci podczas spotkań z przedstawicielami Władz Uczelni wskazują treści programowe, które chcieliby wprowadzić do procesu kształcenia i zwracają uwagę na nowe trendy występujące na rynku pracy.

Interesariuszami zewnętrznymisą członkowie Rady Patronackiej. Sposób ich działania polega przede wszystkim na proponowaniu kierunków działalności, przekazywaniu wsparcia dla Uczelni we wszystkich sprawach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym, w tym m. in. doradztwo w ewaluacji programów studiów, a także stałym monitorowaniu programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, z którego Rada Patronacka składa roczne sprawozdanie.


Mechanizmy mające na celu doskonalenia programów kształcenia i jego efektów

Do mechanizmów mających na celu doskonalenie programu kształcenia i jego efektów należą między innymi: ocena procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia na kierunku, ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych i warunków studiowania – hospitowanie zajęć, organizację zajęć dydaktycznych zapewniająca wysoką jakość kształcenia, skuteczny udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, skuteczne organizowanie zasobów informatycznych.

W celu monitorowania osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia oraz monitorowania jakości weryfikacji efektów kształcenia Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia posługuje się dokumentacją wytworzoną w ramach przebiegu studiów i w ramach funkcjonowania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Narzędziami dokumentowania działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w WSGE są sprawozdania i protokoły tworzone przez ograny WSGE zgodnie z harmonogramem prac zawartym w Zasadach funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w  Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia przeprowadza analizy różnych aspektów procesu kształcenia w WSGE, w analizach uwzględnia się specyfikę kierunków i form studiów oraz specyfikę specjalności. Zgodnie z Zasadami Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSGE Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia przeprowadza następujące analizy:

§    analiza wyników ankiet –przeprowadzana jest dwa razy w roku i w szczególności dotyczy głównych tendencji dostrzeganych w opiniach ankietowanych o poszczególnych etapach i aspektach procesu kształcenia; najczęściej zgłaszanych postulatów; najczęściej zgłaszanych uwag krytycznych; opinii i oceny sytuacji zawodowej absolwentów poszczególnych kierunków studiów;

§    analiza wyników hospitacji związanych z weryfikacją efektów kształcenia –analiza dokonywana jest na podstawie protokołów z hospitacji zajęć związanych z weryfikacją efektów kształcenia i w szczególności dotyczy osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz adekwatności sposobów prowadzenia ich weryfikacji;

§    analiza prac pisemnych –analiza przeprowadzana jest oddzielnie dla prac dyplomowych i pozostałych prac pisemnych, w szczególności dotyczy osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz jakości weryfikacji efektów kształcenia wyrażanej poprzez oceny i recenzje prac;

§    analiza sylabusów i programów kształcenia – analiza ta dotyczy w szczególności zgodności sylabusów z opisami specjalności i programem studiów, kompletności i czytelności danych, zwłaszcza w części dotyczącej sposobów weryfikacji efektów kształcenia. W przypadku gdy wykryte zostaną nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na proces weryfikacji efektów kształcenia Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia niezwłocznie przekazuje autorowi danego sylabusa odpowiednie uwagi z prośbą o dokonanie korekt i przekazanie zainteresowanym studentom skorygowanych informacji; System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia pozwolił na zrewidowanie trafności doboru efektów kształcenia do przedmiotów. Analizy wskazały, że niektóre elementy systemu i kształcenia wymagały poprawy, w wyniku czego wdrożony został nowy wzór sylabusa (Uchwała nr  3/2013 Senackiej Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 10 grudnia 2013 rokuw sprawie udoskonalonego wzoru sylabusa wykorzystywanego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Uchwała nr 41/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru sylabusa obowiązującego  w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie);

§    analiza sprawozdań – analiza sprawozdań dokonywana jest pod kątem możliwości poprawy jakości kształcenia, a zwłaszcza programów kształcenia oraz warunków instytucjonalno-organizacyjnych funkcjonowania procesu kształcenia w WSGE;

§    analiza sprawności systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia – analiza dokonywana w celu wskazania możliwych zmian w Systemie Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, które zwiększą jego skuteczność i sprawność;

§    analiza wzorców międzynarodowych– analizę przeprowadza się oddzielnie dla każdego kierunku studiów, jej celem jest ustalenie możliwości zastosowania wzorców międzynarodowych do poprawy jakości kształcenia. Analiza uwzględnia kwestie potencjalnego wpływu międzynarodowych tendencji na mobilność studentów WSGE.

Analizy Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia zawarte są w protokołach z posiedzeń.


Opis procedur zapewniających publiczną dostępność opisu efektów kształcenia, systemu ich oceny oraz weryfikacji

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia ma za zadanie gromadzenie informacje, które są użyteczne dla działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia, odnośnie wszystkich etapów i aspektów procesu kształcenia zwłaszcza w zakresie skuteczności procesu kształcenia i weryfikacji osiąganych efektów. Zgromadzone informacje poddawane są analizie, a wnioski z niej wyciągnięte przedstawiane są w sprawozdaniach i protokołach. Wszyscy zainteresowani po uzyskaniu zgody Rektora mogą uzyskać dostęp do sprawozdań i protokołów, które Komisja przechowuje przez okres 5 lat.

Uczelnia w celu zwiększania skuteczności i efektywności kształcenia gromadzi, analizuje i przechowuje informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Zgromadzone informacje porównywane są w wynikami innych uczelni kształcących na podobnych kierunkach i poziomach kształcenia (np. poprzez rankingi uczelni). Uczelnia zapewnia swoim studentom dostęp do wybranych katalogów informacyjnych, obejmujących treści związane z procesem kształcenia, harmonogramów zajęć, informacji dotyczących zmian w organizacji zajęć dydaktycznych. Studenci mają dostęp przez Internet do baz danych zawierających: harmonogramy sesji egzaminacyjnej i zajęć w danym semestrze (roku), nazwiska osób prowadzących poszczególne przedmioty, dzięki temu systemowi możliwe jest podawanie informacji przez wykładowców bezpośrednio studentom. W tym celu w Uczelni wdrożony został internetowy system obsługi studenta, Wirtualny Dziekanat. Zasady przepływu informacji uwzględniają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych studentów i pracowników zawartych w przepisach prawa. Dostęp do zasobów jest opatrzony hasłami dostępnymi dla studentów i przekazywanymi przez Kierownika Dziekanatu. Powyższe formy dostępności do materiałów z zakresu systemu jakości kształcenia są proste w obsłudze i umożliwiają łatwy dostęp z poziomu systemu informatycznego i sieci internetowej.


Opis systemu zapobiegania zjawiskom patologicznym, związanym z procesem kształcenia

Na system zapobiegania zjawiskom patologicznym składają się dokumenty wydane w Uczelni, należą do nich:

§    Regulamin Studiów  w Wyższej  Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 7/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. (zaopiniowany Uchwałą nr 1/2013 Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu Studiów);

§    Kodeks Etyki Studenta wprowadzony w życie Uchwałą Senatu Nr 10/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Kodeksu Etyki Studenta;

§    Zarządzenia Rektora nr 8/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r.w sprawie stosowania procedury antyplagiatowej w stosunku do prac dyplomowych powstałych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube