+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Studia I stopnia

Studia licencjackie

Propozycja podjęcia studiów pierwszego stopnia w WSGE skierowana jest do absolwentów szkół średnich, szkół pomaturalnych oraz do pracowników przedsiębiorstw i instytucji, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Programy studiów I stopnia obejmują: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych i seminaria.

Uczelnia prowadzi studia w systemach:

 • stacjonarnym(zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
 • niestacjonarnym(zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zjazdy poszczególnych kierunków odbywają się co 2 tygodnie)

Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów po 5 miesięcy każdy) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Absolwenci studiów I stopnia w WSGE otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie wybranej specjalności. Dyplom umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz na studiach podyplomowych w wybranym zgodnie z zainteresowaniami zakresie.

administracja (st. I stopnia - licencjackie) - od roku akademickiego 2016/2017 studia o profilu praktycznym

Studia pierwszego stopnia kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku „administracja” na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Administracja biznesu
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja usług społecznych
 • Finanse i administracja publiczna

Dlaczego warto wybrać kierunek „administracja” w WSGE?

 • Będziesz mieć możliwość wyboru spośród czterech interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu prawa, administracji, zarządzania oraz ekonomii.
 • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „administracja” potrafią m.in.

 • Przygotowywać oferty pod zamówienia publiczne;
 • Przygotowywać i wydawać decyzje administracyjne;
 • Prowadzić postępowanie administracyjne;

Udzielać porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego.
 
Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „administracja”?

Absolwenci kierunku „administracja” znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • terenowych organach administracji rządowej,
 • instytucjach jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną,
 • komórkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego,
 • instytucjach z sektora ubezpieczeniowego i finansowego,
 • Policji,
 • Straży Granicznej.

 
Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "administracja” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "administracja” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „administracja biznesu”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "administracja” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "administracja celna i skarbowa”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "administracja” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „administracja usług społecznych”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "administracja” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "finanse i administracja publiczna”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

prof. dr hab. Bronisław Sitek - autor wielu pozycji książkowych i artykułów. Jako specjalista od prawa rzymskiego w swoich opracowaniach oraz wykładach prowadzi analizy porównawcze źródeł wyjściowych oraz modyfikacji współczesnych rozwiązań prawnych. Podejmuje również opracowania zagadnień związanych z administracją tradycyjną oraz administracją nowoczesną, opartą na współczesnych osiągnięciach naukowych i technicznych. Jest promotorem oraz recenzentem wielu prac z dziedziny administracji, prawa i bezpieczeństwa.

bezpieczeństwo wewnętrzne (st. I stopnia – licencjackie o profilu praktycznym) – Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim

Studia pierwszego stopnia kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 
Dlaczego warto wybrać kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zarówno na poziomie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, dzięki czemu jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w województwie mazowieckim posiadających uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra na tym kierunku.
 • Wybierając studia ma kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeśli interesuje Cię służba w Policji, warto pamiętać, że na mocy porozumienia z Komendą Główną Policji z października 2011 r., możemy realizować studia ze skróconym szkoleniem policyjnym
  Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.

 
Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” potrafią m.in.

 • zarządzać jednostkami bezpieczeństwa publicznego,
 • rozpoznać i zabezpieczyć ślady kryminalistyczne,
 • znają prawo wykroczeń oraz prawo karne,
 • prowadzić proces resocjalizacji.

 
Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”?

Absolwenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” robią karierę m.in. w:

 • firmach ochroniarskich, detektywistycznych i agencjach ochrony osób i mienia,
 • Policji,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biurze Ochrony Rządu,
 • Straży Gminnej lub Miejskiej,
 • biurach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • innych miejscach, z ukierunkowaniem na jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne.
   

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w specjalności „bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w specjalności "specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Krzysztof Krassowski - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Autor wielu pozycji książkowych oraz artykułów. Wielowątkowe zainteresowania bezpieczeństwem wewnętrznym, a także współczesnymi zagrożeniami sprawiają, że wykonywanie pod jego kierunkiem prace dyplomowe są ciekawe i zyskują wysokie oceny. Jest cenionym przez studentów wykładowcą.

pedagogika (st. I stopnia - licencjackie) 

Studia pierwszego stopnia kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku „pedagogika” na studiach I stopnia prowadzone są  w zakresie (dawne specjalności): 

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją,

 
Dlaczego warto wybrać kierunek „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu pedagogiki, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „pedagogika” zarówno na poziomie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia.
 • Wybierając studia ma kierunku „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród interesujących zakresów. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Skorzystaj z potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.

 
Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „pedagogika” potrafią m.in.

 • pracować z dziećmi;
 • w podstawowym zakresie wykorzystywać środki, metody, formy i warunki realizacji celów
 • kształcenia i wychowania;
 • poznać motywy i wzory zachowań dzieci i rodziców.

 
Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „pedagogika”?

Absolwenci kierunku „pedagogika” są doskonałymi kandydatami do pracy m.in. w:

 • szkołach podstawowych,
 • przedszkolach,
 • domach dziecka,
 • klubach malucha,
 • świetlicach terapeutycznych.

 
Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją”

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Tadeusz Graca - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Prowadzi zajęcia z licznych przedmiotów pedagogicznych m.in. z andragogiki i pedagogiki porównawczej. Jego zainteresowanie pedagogiką, psychologią, a także problematyką metodologiczną sprawiają, że kierowane przez niego prace licencjackie i magisterskie są dobrej jakości i odpowiadają wymogom współczesnej pedagogiki.

bezpieczeństwo wewnętrzne (st. I stopnia - licencjackie) – Wydział Nauk Społecznych

Studia pierwszego stopnia kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 
Dlaczego warto wybrać kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zarówno na poziomie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, dzięki czemu jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w województwie mazowieckim posiadających uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra na tym kierunku.
 • Wybierając studia ma kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
  Jeśli interesuje Cię służba w Policji, warto pamiętać, że na mocy porozumienia z Komendą Główną Policji z października 2011 r., możemy realizować studia ze skróconym szkoleniem policyjnym
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Skorzystaj z potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.

 
Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne” potrafią m.in.

 • zarządzać jednostkami bezpieczeństwa publicznego,
 • rozpoznać i zabezpieczyć ślady kryminalistyczne,
 • znają prawo wykroczeń oraz prawo karne,
 • prowadzić proces resocjalizacji.

 
Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”?

Absolwenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” robią karierę m.in. w:

 • firmach ochroniarskich, detektywistycznych i agencjach ochrony osób i mienia,
 • Policji,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biurze Ochrony Rządu,
 • Straży Gminnej lub Miejskiej,
 • biurach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • innych miejscach, z ukierunkowaniem na jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne.

 
Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Krzysztof Krassowski - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Autor wielu pozycji książkowych oraz artykułów. Wielowątkowe zainteresowania bezpieczeństwem wewnętrznym, a także współczesnymi zagrożeniami sprawiają, że wykonywanie pod jego kierunkiem prace dyplomowe są ciekawe i zyskują wysokie oceny. Jest cenionym przez studentów wykładowcą.

Prawo urzędnicze (st. I stopnia – licencjackie o profilu praktycznym) 

Studia pierwszego stopnia kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku „prawo urzędnicze” na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Systemy prawne Europy
 • Prawo UE
 • Przedmioty do wyboru

 
Dlaczego warto wybrać kierunek „prawo urzędnicze” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • Pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce!
 • Kierunek łączący zagadnienia z zakresu prawa, administracji, zarządzania i ekonomii
 • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy
 • WSGE dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą
 • Wybierając studia ma kierunku „prawo urzędnicze” będziesz mieć możliwość wyboru spośród trzech interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.

 
Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „prawo urzędnicze” potrafią m.in.

 • biegle prowadzić postępowanie administracyjne,
 • czytać i interpretować akty prawne,
 • zarządzać jednostką administracji publicznej lub samorządowej,
 • sprawnie poruszać się w postępowaniach przetargowych.

 
Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „prawo urzędnicze”?

Absolwenci kierunku „prawo urzędnicze” są przygotowani do m.in.

 • konkursów na stanowiska w administracji publicznej, w tym na stanowiska kierownicze,
 • pracy w kancelariach prawnych jako specjalista od prawa administracyjnego oraz postępowania
 • administracyjnego
 • zatrudnienia w dużych firmach jako specjalista ds. obsługi prawnej

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym w specjalności „Systemy prawne Europy"

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym w specjalności "Prawo UE”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr hab. Magdalena Sitek - autorka wielu pozycji książkowych oraz artykułów z dziedziny nauk prawnych, głównie prawa europejskiego. Wieloletni pracownik  naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej oraz innych uczelni. Kieruje studiami licencjackimi w zakresie prawa urzędniczego, dążąc do uaktualniania i modyfikowania programów. Prowadzi prace dyplomowe, jest także recenzentem wielu prac z zakresu prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

zarządzanie (st. I stopnia – licencjackie)

Studia pierwszego stopnia kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku „zarządzanie” na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce,
 • Zarządzanie w biznesie.
   

Dlaczego warto wybrać kierunek „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „zarządzanie” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu zarządzania, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku.
 • Wybierając studia ma kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Studiuj również w języku angielskim.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Skorzystaj z potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy
   

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „zarządzanie” potrafią m.in.

 • zarządzać zespołem,
 • zarządzać przedsiębiorstwem,
 • wykorzystywać  wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz pozyskiwać dane do opisu i
 • analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych,
 • przygotowywać analizy finansowe,
 • zarządzać projektami,
 • przygotować budżet oraz biznesplan,
 • założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
   

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „zarządzanie”?

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach jako menadżer, team leader bądź na innych
 • stanowiskach kierowniczych,
 • w działach HR,
 • na stanowiskach kierowniczych w administracji,
 • absolwenci kierunku doskonale odnajdą się jako przedsiębiorcy.
   

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "zarządzanie w hotelarstwie i turystyce”

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "zarządzanie w biznesie”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Aleksandra Szejniuk - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Prowadzi liczne seminaria dyplomowe, zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim, głównie z zakresu szeroko rozumianego zarządzania. Prace jej dyplomantów, głównie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz motywacji pracowników, charakteryzuje wysoki poziom metodologiczny i merytoryczny.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.