Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kadra podstawowa uczelni:

prof. zw. dr hab. Chorąży Krzysztof
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r. do lipca 2011r
 • 1977 r. - doktor nauk prawnych, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 1987 r. – doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 1998 r. - tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP
 • prof. dr hab. Krzysztof Chorąży jest autorem ok. 80 publikacji z prawa administracyjnego.
prof. zw. dr hab. Erazmus Edward
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r.
 • 1965-doktor nauk humanistycznych stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1975- doktor habilitowany nauk politycznych stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.1987- tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych nadany przez Radę Państwa
 • Prof. dr hab. Edward Erasmus ma na swoim koncie ok. 300 publikacji, w tym 9 monografii, 4 podręczniki dla nauczycieli szkół podstawowych średnich i wyższych, 3 przewodniki dydaktyczne z nauki o polityce.

Publikacje:

 • „Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji” {2011}
prof. dr hab. Karolczak-Biernacka Barbara
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2004 r.
 • 1968- dr nauk humanistycznych stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1980 - dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii stopień nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dr hab. Barbara Karolczak- Biernacka, prof. WSGE jest autorką 8 pozycji monograficznych, 65 artykułów i 45 skryptów dotyczących metodologii pracy naukowej oraz psychologiczne i pedagogiczne aspekty wychowania przez sport.

Publikacje:

 • „Demokracja jako wyraz ludzkich postaw. Spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej” {2010}
 • „O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych – raport z badań nr 1/2008”
 • „Integracja Polski z Unią Europejską. Przedakcesyjne przekonania i współczesne fakty – raport z badań nr 1/2007”
 • „Przedstawiciele władzy samorządowej w opinii mieszkańców powiatu otwockiego – raport z badań nr 2006/2”
prof. dr hab. Kowalczewski Wiesław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2007 r. do lipca 2011r
 • 1986 – doktor nauk ekonomicznych, Moskiewski Instytut Zarządzania
 • 1992 – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania, Moskiewska Akademia Zarządzania
 • 2005 – profesor nauk ekonomicznych
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski jest autorem wielu publikacji, monografii, artykułów. W ostatnich czterech latach napisał ponad 10 artykułów z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.
prof. dr hab. Łazukin Anatolij
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r.
 • doktor nauk pedagogicznych w Moskwie
 • doktor habilitowany w zakresie psychologii i pedagogiki
 • 2003 - uznanie rosyjskiego tytułu profesora katedry psychologii i pedagogiki w Polsce - uzyskany tytuł profesor nauk humanstycznych
 • Prof. dr hab. Anatolij Łazukin jest autorem 36 publikacji naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki.
prof. zw. dr hab. Pikulski Stanisław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2003r.
 • 1983- dr nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • 1991- doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie Prawa i Kryminologii stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • 2001- tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Prof. dr hab. Stanisław Pikulski jest autorem 20 prac monograficznych, 57 artykułów problemowych oraz wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa i bezpieczeństwa publicznego
prof. zw. dr hab. Pokruszyński Witold
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2006 r. do 2012 r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uczelni. Od 2012 r. Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju uczelni
 • 1971 r. – doktor nauk wojskowych, Akademia Sztabu Generalnego
 • 1978 r. - doktor habilitowany nauk wojskowych, Akademia Sztabu Generalnego
 • 1984 r. - tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk wojskowych nadany przez Radę Państwa
 • prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński jest autorem 25 prac naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Publikacje:

 • „Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa” {2011}
 • „Polityka a strategia bezpieczeństwa” {2011}
 • „Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa” {2010}
 • „Współczesne bezpieczeństwo narodowe” {2009}
 • „Kryteria bezpieczeństwa narodowego” {2008}
prof. zw. dr hab. Przychodzińska-Kaciczak Maria Róża
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2008 r.
 • 1978- doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 1988- tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych nadany przez Radę Państwa.
 • Prof. dr hab. Maria Róża Przychodzińska – Kaciczak jest autorką 9 monografii, 47 rozpraw i artykułów naukowych z dziedziny wychowania muzycznego, ok. 40 podręczników dla nauczycieli i uczniów oraz wielu prac popularnonaukowych i publicystycznych.
prof. zw. dr hab. Semadeni Zbigniew
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2003 r.
 • 1959- doktor nauk matematyczno-fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • 1963- doktor habilitowany nauk matematycznych stopień nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • 1971- tytuł profesora nadzwyczajnego nauk matematycznych nadany przez Radę Państwa.
 • 1978- tytuł profesora zwyczajnego nauk matematycznych nadany przez Radę Państwa.
 • Prof. dr hab. Zbigniew Semadeni jest autorem 71 publikacji naukowych z matematyki, fizyki i filozofii matematyki, 12 podręczników szkolnych, ok. 150 publikacji w czasopismach w tym 17 w recenzowanych czasopismach zagranicznych.
prof. zw. dr hab. Sitek Bronisław
 • Bronisław Sitek, Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych WSGE został członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na lata 2011-2014
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2005 r.
 • 1993 r. - doktor nauk prawnych, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1998 r. - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa rzymskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2007 r. – tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, UWM w Olsztynie do 2013
 • Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Specjalista w zakresie prawa rzymskiego i komparatystyki prawniczej.
 • Dorobek naukowy obejmuje 101 publikacji naukowych, monografii, artykułów, tłumaczeń, recenzji, sprawozdań. Specjalizuje się w zakresie prawa rzymskiego prywatnego i publicznego. Na szczególną uwagę zasługują publikacje z prawa samorządowego współczesnego i rzymskiego.
prof. dr hab. Wojtasik Lesław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora zwyczajnego od 2011 r. na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • 1969 r.- dr nauk humanistycznych
 • 1973 r. – dr habilitowany nauk wojskowych
 • 1982 r. - nadanie tytułu profesora zwyczajnego nauk humanistycznych
 • Prof. zw. dr hab. Lesław Wojtasik jest autorem 13 pozycji monograficznych, podręczników i skryptów , artykułów oraz wystąpień konferencyjnych krajowych i międzynarodowych.
prof. Pelekh Juri
prof. Yewtuch Mykola
dr hab. Bednarek Wincenty, prof. WSGE
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2004 r.
 • 1973 r. – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 1990 r. – doktor habilitowany nauk wojskowych, Akademia Sztabu Generalnego WP
 • Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Dorobek naukowy obejmuje 74 pozycje wydawnicze, publikacje naukowe o zasięgu krajowym, podręczniki, monografie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu administracji publicznej.
dr hab. Juncewicz Arkadiusz
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2011r. do lipca 2012
 • 2002 r.- dr nauk wojskowych w specjalności dydaktyka wojskowa
 • 2011 r. – dr habilitowany nauk humanistycznych w specjalności dydaktyka obronna
 • Dr hab. Arkadiusz Juncewicz jest autorem pozycji monograficznych, artykułów i rozdziałów oraz wystąpień konferencyjnych.
dr hab. Krajewski Piotr
dr hab. Krzykowski Przemysław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2005 r. na kierunku Administracja
 • 2014 r.- dr habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa
 • 2005 r.- dr nauk prawnych w zakresie prawa
 • Dr hab. Przemysław Krzykowski jest autorem pozycji monograficznych, artykułów i rozdziałów oraz wystąpień konferencyjnych.
dr hab. Majer Piotr
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2007 r.
 • 1984 - doktor nauk humanistycznych, tytuł nadany przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Historycznego
 • 2005 - doktor habilitowanynauk historycznych z zakresu historii najnowszej państwa i prawa na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • D hab. Piotr majer jest autorem 11 prac twórczych, 3 podręczników i skryptów, 148 innych publikacji oraz 10 nieopublikowanych opracowań.
dr hab. Majkut Zdzisław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2010 r. na kierunku Zarządzanie
 • 2003 r.- dr nauk ekonomicznych
 • 2009 r. - dr habilitowany nauk ekonomicznych
 • Dr hab. Zdzisław Majkut jest autorem i współautorem 5 pozycji monograficznych, 16 artykułów.
dr hab. Mikhailova Lubov
 
dr hab. Nasierowski Wojciech
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2007 r. do listopada 2009
 • 1986- Dr nauk o organizacji i zarządzaniu tytuł nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr.
 • 1998- Dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu tytuł nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.
 • Dr hab. Wojciech Nasierowski jest autorem 6 monografii, 7 rozdziałów w książkach ,skryptów opublikowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Wyższą Szkołę Handlową, 17 artykułów krajowych, 28 artykułów zagranicznych, 27 opublikowanych referatów krajowych oraz 34 opublikowanych referatów zagranicznych.
dr hab. Sitek Magdalena, prof. WSGE
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2005 r. od 2011r na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • 2011 r. - doktor habilitowany 
 • 1996 r. – doktor nauk prawnych, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
 • Profesor w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i prawie europejskim.
 • Dorobek naukowy obejmuje monografie oraz ponad 50 prac redakcyjnych, artykułów oraz recenzji.
dr hab. Terem Peter
 
dr hab. Zawisza Jerzy, prof. WSGE
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2011 r. na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • 2003 r.- dr nauk technicznych
 • 2006 r. – dr habilitowany nauk technicznych
 • Dr hab. Jerzy Zawisza jest autorem pozycji monograficznych, artykułów i rozdziałów oraz wystąpień konferencyjnych krajowych i międzynarodowych.
dr Antczak Barbara
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2008 r.
 • 2006- Dr Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu tytuł nadany uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Dr Barbara Antczak jest autorką wielu publikacji z dziedziny edukacji, dwukrotnie nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej, od 1989 do 2013 r dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie.
dr Barbachowska Bożenna
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2006 r.
 • 2005- Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dr Bożenna Barbachowska jest autorką zeszytów naukowych z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem oraz książki „Czas pracy dyrektorów – teoria i praktyka” oraz przewodników po przedmiocie z: podstaw rachunkowości, mikroekonomii, makroekonomii, rachunkowości zarządczej analizy finansowej.
dr Marcin Bąkiewicz
dr Bentkowski Sebastian
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2008 r.
 • 2006 r. – doktor nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dr Sebastian Bentkowski jest autorem 8 publikacji z zakresu oceny i kontroli administracji publicznej. Jest pracownikiem NIK.
dr Brzęk Wacław
 • od 01 września 2012r dziekan Wydziału Nauk Społecznych w WSGE w Józefowie
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2004 r.
 • 1977 r. - doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Dr Wacław Brzęk jest autorem 49 publikacji i specjalizuje się w historii prawa i administracji publicznej.
dr Bułajewski Stanisław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2008 r.
 • 2008- Dr Nauk Prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dr Stanisław Bułajewski jest współautorem monografii „Prawo wyborcze Rzeczypospolitej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej” , wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich i skryptach uczelnianych oraz kilku artykułów w periodykach.
 • Służy pomocą organizacjom pozarządowym w Mrągowie m.in. Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszeniu Dzieci Wojny, Stowarzyszeniu Nasza Uliczka, Polskiemu Towarzystwu Historycznemu Koło w Mrągowie, jak również Stowarzyszeniu Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej.
 • W grudniu 2011 r. został laureatem wojewódzkiego konkursu „Barwy wolontariatu".
 • Dr Stanisław Bułajewski w lutym 2012 został jednym z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego", organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie.
dr inż. Chodak Paweł
dr Czerniecki Bronisław
dr Dobrzańska Barbara
dr Domański Zygmunt
 
dr Domański Michał
 
dr Dziurzyński Krzysztof
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2010 r. na kierunku Pedagogika
 • 2007 r.- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • od października 2011 r. p.o. dziekana Wydziału Pedagogiki
 • Dr Krzysztof Dziurzyński jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z problematyki pedagogicznej i socjologicznej. Współautor monografii „Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej”. Uczestnik grantów badawczych europejskich i krajowych. Uczestnik konferencji poświęconych problemom edukacji. Inicjator i uczestnik ponad 50 projektów badawczych.
dr Ferszt-Piłat Katarzyna
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2003 r.
 • 2002- dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat ma w swoim dorobku wiele publikacji z zakresu socjologii w powiązaniu filozofią i psychologią społeczną, polityką gospodarczą, historią i edukacją.
dr Gogacz Krzysztof
 
dr Tadeusz Graca
 • Rektor WSGE od 2013 r.
dr Jakimowicz Tomasz
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2008 r.
 • 2005- doktor nauk medycznych w zakresie medycyny stopień nadany uchwałą Rady I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Dr Tomasz Jakimowicz jest współautorem wielu publikacji z dziedziny transplantologii oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego,European Society for Vascular Surgery, European Society for Cardiovascular Surgery(członek Junior Committee).
dr Kamiński Tytus
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2004 r.
 • 2001- Dr Nauk Ekonomicznych tytuł nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Dr Tytus Kamiński jest autorem ok. 30 publikacji i zajmuje się tematyką ekonomicznych aspektów przekształceń własnościowych w Polsce.
dr Kirsten Joanna
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2006 r. do października 2010
 • 2003- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dr Joanna Kirsten jest autorką 5 artykułów. Zajmuje się problematyka osób niepełnosprawnych.
dr Kluz Piotr
 
dr Krajewska Anna
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2007 r.
 • 2006- Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie pedagogiki stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dr Anna Krajewska jest autorem 6 artykułów. Zajmuje się wychowaniem dzieci w Polsce i we Włoszech.
dr Lubina Ewa
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2006 r.
 • 2006- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki stopień nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 • Dr Ewa Lubina jest autorką 17 publikacji recenzowanych w czasopismach polskich o zasięgu krajowym, 34 monografii i podręczników akademickich oraz ich rozdziałów. Zajmuje się stosowaniem e-learning w współczesnej edukacji.
dr Łażewska Dorota
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2005 r.
 • 2002- dr nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Dr Dorota Łażewska jest autorką 2 pozycji zwartych oraz 6 artykułów z zakresu filozofii i duchowości.
dr Łukjaniuk Joanna
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2005 r.
 • 2004- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki stopień nadany uchwałą Radu Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Dr Joanna Łukjaniuk jest autorką książki „W stronę samopoznania„, wielu artykułów popularno-naukowych o tematyce uzależnień młodzieży od narkotyków.
dr Marczuk Dorota
 
dr Mielnik Marcin
 • w WSGE nauczyciel akademicki, asystent na kierunku administracja od 2004 r. - do 2011 r.
dr Migała Paweł
 • w WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta do dnia 31.08.2012r
 • dr nauk humanistycznych. W roku 1995 ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
 • W trakcie studiów odbył stypendium naukowe na Ruhr – Uniwersität w Niemczech. W roku 2001 otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską napisał na temat: Zaburzenie w zachowaniu uczniów klas VII-VIII i ich uwarunkowania.
 • Najważniejsze publikacje: Dlaczego uczeń staje się agresywny? Przyczyny i uwarunkowania. Potrzeba wyposażenia nauczyciela w wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Rola nauczyciela w procesie przemian społecznych. Komunikacja między nauczycielem a uczniem. Przemoc fizyczna wobec dzieci. Szkoła a patologia społeczna. Społeczne przyczyny dzieciobójstwa. Wykorzystywanie seksualne dzieci – pedofilia, kazirodztwo – skrywany koszmar. Analiz psychospołeczna młodzieży w okresie dorastania społecznego. Ubóstwo jako zjawisko patologizujące życie społeczne. Prostytucja nieletnich jako jeden z przejawów patologii społecznej.
dr Niklas Wojciech
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2004 r.
 • 1987 – doktor nauk ekonomicznych na podstawie decyzji Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Ministrów ZSRR
 • Dr Wojciech Niklas jest autorem 5 artykułów z zakresu zarządzania i marketingu.
 • Specjalista od międzynarodowej wymiany towarowej i wprowadzaniu nowych produktów na rynek, 2-letnia praktyka menedżerska w Wiedniu w Koncernie Esselte Meto, stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach.
dr Nocuń Aleksander
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od X 2008 r do VII 2012r
 • 1975- doktor nauk humanistycznych stopień nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dr Aleksander Wojciech Nocuń jest autorem 73 publikacji z dziedziny pedagogiki.
 • {EB}dr Nowik Paweł{/EB}
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2007 r.
 • 2007 r. – doktor nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Novikova Katerina
dr Nowik Paweł
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2007 r.
 • 2007 r. – doktor nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Dr Paweł Nowik jest autorem 7 publikacji z zakresu prawa pracy.
dr Orłowski Janusz
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2004 r. do 2010 r.
 • 2004 r. – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dorobek naukowy obejmuje 23 pozycje bibliograficzne. Specjalizuje się w prawie finansowym i podatkowym..
dr Parka Czesław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta
 • specjalista z zakresu psychologii społecznej
dr Raczkowska-Lipińska Mirosława
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2004 r. do lutego 2011
 • 1987- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki stopień nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Pedagogicznych w Warszawie.
 • Dr Raczkowska- Lipińska Mirosława jest autorką ok. 40 publikacji z zakresu pedagogiki.
 • Od 2008 do lutego 2011. Dziekan Wydziału Pedagogiki w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi do lutego 2011
dr Ryabińska Natalya
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2011 r do VII 2012r. 
 • 2007 r.- dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • Dr Natalya Ryabinska jest autorką pozycji monograficznych, artykułów i rozdziałów.
dr Stanejko Bolesław
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2007 r.
 • 2005- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.
 • Dr Bolesław Grzegorz Stanejko jest autorem 13 artykułów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
dr Such - Pyrgiel Małgorzata
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Wydziale Nauk Społecznych WSGE

 • 2012 roku  - dr Nauk Humanistycznych w zakresie Socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 • Od sierpnia 2012 roku  - Kierownik Biura Karier WSGE

 • Od października 2013 roku - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE

 • Opis dorobku publikacyjnego:

Dr Małgorzata Such-Pyrgiel jest autorką artykułów na temat zjawiska singli. Interesuję się zjawiskiem singli w Polsce na tle innych krajów jak USA, Chiny, jak również przemianami wzorów życia małżeńsko-rodzinnego, z uwzględnieniem teorii ekonomicznych związanych z generatywnymi zachowaniami ludzkimi oraz teorii demograficznych.

Ponadto publikowane artykuły wpisują się w obszar czterech specjalności socjologicznych: socjologii społeczeństw współczesnych, socjologii czasu wolnego i stylu życia, socjologii procesów demograficznych oraz socjologii rodziny. Wiele opisywanych problemów badawczych rozpatrywanych jest w ujęciu wieloaspektowym – społecznym, kulturowym, prawnym, ekonomicznym, gospodarczym, politycznym, psychologicznym. 

dr Szafrańska Elżbieta
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2008 r.
 • 2004- Dr Nauk Wojskowych w specjalności kierowania organizacją tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej.
 • Dr Elżbieta Szafrańska jest autorką 17 artykułów z zakresu nauki o przestępczości i bezpieczeństwa wewnętrznego.
dr Szafrański Jerzy
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2008 r.
 • 2003- Dr Nauk Wojskowych w specjalności dowodzenia tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej.
 • Wśród publikacji dr J. Szafrańskiego na szczególne uwzględnienie zasługuje „Kryminologia wobec współczesnej przestępczości” 1996r. „Wydalenie cudzoziemca” 2002, „Zarządzanie kryzysowe w stanie klęski żywiołowej” 2003, „Akt terrorystyczny jako sytuacja kryzysowa” 2004, „Możliwości współdziałania Sił Zbrojnych i Policji w przeciwdziałaniu terroryzmowi i likwidacji jego skutków”.
dr Szejniuk Aleksandra
 •  w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2010 r. na kierunku Zarządzanie
 • 2012 r.- dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
dr Truchanowicz Tadeusz
 • w WSGE pracownik naukowo - dydaktyczny na stanowisku adiunkta od 2005 r.
 • 1998- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu nadane uchwałą Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.
 • Dr Tadeusz Truchanowicz jest autorem 10 monografii i artykułów w wydawnictwach recenzowanych, 3 podręczników oraz ok. 30 opublikowanych referatów konferencyjnych z zakresu zarządzania gospodarką.
dr Wrzosek Tomasz
 
dr Zakrzewski Leszek
 
mgr Ćmiel Sylwia
 • W WSGE pracownik naukowo-dydaktyczny od 2004 r.
 • od 2006 r. Dyrektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Autorka i współautorka monografii i  kilkunastu artykułów naukowych w wydawnictwach recenzowanych polskich i zagranicznych. Brała udział w międzynarodowych konferencjach międzynarodowych m.in. w Turcji, Ltwie
 • Systematyczny udział w wyjazdach wykładowych m.in. do Uniwersytetów w Bari, Kirikkale, Kłajpedzie, Bratysławie 

Ostatnie publikacje:

 • "Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka" - monografia {2012}
 • „Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży” - monografia {2011}
 • „Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych – raport z badań” {2011}  - współautorstwo z dr P. Migała 
mgr Kowalczewska Agnieszka
 • w WSGE nauczyciel akademicki, asystent na kierunku zarządzanie od 2007 r. do lipca 2011 r.
mgr Niedziółka Iwona
mgr Śniegulska - Wach Anna
mgr Ukleja Aleksandra
mgr Ukleja Miłosz
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube