Tworzymy aktywne społeczeństwo

Potwierdzanie efektów uczenia się, czyli jak wykorzystać wykonywaną pracy, odbyte kursy oraz doświadczenia na rzecz skrócenia studiów?Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się (RPL - recognition of prior learning)?


Potwierdzenie efektów uczenia się to „formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych”.

Co się jednak kryją za tą enigmatyczną definicją? Czy Ty możesz skorzystać z RPL?

Pracujesz w miejscu, gdzie zajmujesz się podobną tematyką jak na planowanych studiach? Odbyłeś kurs, szkolenie bądź praktykę o tematyce zbieżnej z wykładanym na wymarzonym kierunku przedmiotem? A może uważasz, że możesz w inny sposób udokumentować posiadane przez Ciebie kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i kompetencje, przewidziane w programie studiów naszej uczelni? Jeżeli odpowiedź na jedno z tych pytań brzmi „TAK”- to RPL zostało stworzone właśnie dla Ciebie! W ramach tej nowej instytucji wprowadzonej znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie mogą zaliczać nawet połowę programu studiów w ramach pracy zawodowej, odbytych kursów, szkoleń, praktyk oraz innych form zwiększania wiedzy i umiejętności!

Na jakich kierunkach przeprowadzamy proces potwierdzania efektów uczenia się?

Efekty uczenia się możemy potwierdzać na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, które zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej uznajemy na następujących kierunkach o profilu ogólnoakademickim:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia),
 • zarządzanie (I stopnia),
 • pedagogika (I i II stopnia).

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się?

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie);
 • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie);
 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Kto może skorzystać z możliwości, jakie daje potwierdzanie efektów uczenia się?

O potwierdzenie efektów uczenia się mogą ubiegać się zwłaszcza:

 • osoby dorosłe wracające do nauki,
 • studenci chcący podnieść lub urozmaicić swoje dotychczasowe kwalifikacje,
 • osoby, które chcą się przekwalifikować lub zmienić ścieżkę kariery,
 • pracownicy, którzy podjęli naukę lub szkolenie w miejscu pracy;
 • osoby które zdobyły wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne np. poprzez wolontariat lub działalność na rzecz swojej społeczności,
 • reemigranci (powracający z zagranicy), imigranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, które chcą potwierdzenia swoich kwalifikacji z innych krajów,
 • osoby niepełnosprawne, które uczyły się w trybie nieformalnym,
 • osoby, które uzyskały określone efekty wskutek uczenia się pozaformalnego.

Podstawowe zasady potwierdzenia efektów uczenia się

 • Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 • W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, czyli łączna maksymalna liczba przedmiotów, jaka może być zaliczona w ramach RPL odpowiada 3 semestrom studiów I stopnia (licencjackich), bądź 2 semestrom studiów II stopnia (magisterskich).
 • Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, tzn. że tylko co 5 osoba będzie mogło skorzystać z możliwości RPL.

Opłaty

Opłata za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się wynosi 989 zł

Wymagane dokumenty

Senat WSGE określił organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym:

 • zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;
 • sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Regulamin

Wniosek

Wzór umowy

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube