Pedagogika

RODZAJ STUDIÓW

PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

3 LATA (6 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Program studiów pedagogicznych oferowanych przez naszą Uczelnię zapewnia wszechstronne i interdyscyplinarne przygotowanie, umożliwiające rozwinięcie kompetencji zawodowych w różnych specjalnościach. W trakcie studiów, studenci nabywają wiedzę, która pomaga im zrozumieć kontekst społeczno-kulturowy związany z procesem kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. To umożliwia absolwentom spojrzenie na te dziedziny z różnych perspektyw, co jest niezwykle cenne w praktyce zawodowej

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów pierwszego stopnia nabędzie kwalifikacje, które pozwolą mu na zaangażowanie się w różne dziedziny pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi. Posiadane umiejętności z zależności od wybranego zakresu studiów umożliwią skuteczne działanie w placówkach i instytucjach zajmujących się wsparciem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparciem społecznym czy też wsparciem procesu resocjalizacji osób w trudnej sytuacji życiowej, takich jak byli skazani czy osoby zagrożone marginalizacją społeczną. Poza tym zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentowi pracować jako nauczyciel lub wychowawca, angażujący się w rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych uczniów i  prowadzić zajęcia, które uwzględniają różnorodne style uczenia się i indywidualne potrzeby uczniów, umożliwiając skuteczną edukację. Absolwenci zostaną wyposażeni w narzędzia do pracy z uczniami z różnymi trudnościami, metodami korekcyjnymi, terapeutycznymi oraz adaptacyjnymi. Posiadane umiejętności pozwolą na tworzenie programów i działań profilaktycznych, które przeciwdziałają problemom społecznym i indywidualnym.

Studenci, którzy ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, zdobędą specjalistyczne umiejętności, pozwalające im na wielostronne zaangażowanie się w pracę z osobami potrzebującymi wsparcia społecznego i edukacyjnego, będzie to również doskonały wstęp do kontynuowania edukacji na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w naszej Uczeleni. 

Perspektywy zawodowe

♦    placówki i instytucje wychowawcze

♦    placówki i instytucje resocjalizacyjne

♦    placówki i instytucje penitencjarne i interwencyjne

♦    placówki i instytucje socjalizacyjne

♦    placówki wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

♦    policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich

♦    młodzieżowych ośrodkach readaptacji społecznej, zakładach poprawczych

♦    rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych

♦    kurator sądowy, nauczyciel i wychowawca resocjalizujący

♦    możliwość kontynowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Oferowane zakresy studiów

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarne
I rok428 zł miesięcznie
II, III rok505 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content