Pedagogika

RODZAJ STUDIÓW

DRUGIEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

2 LATA (4 semestry)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, studenci rozwijają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają im osiągnąć konkretną jakość zawodową. Poprzez udział w różnorodnych praktykach oraz aktywnym zaangażowaniu się w proces kształcenia praktycznego, nawiążą bliską współpracę z placówkami resocjalizacyjnymi. Wzbogacą swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności interpersonalne w obszarze projektowania i realizacji działań profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych. Wszystko to oparte na zasadach projektowania uniwersalnego, a także na umiejętnościach udzielania wsparcia i pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne zarówno dzieci zagrożonych i niedostosowanych, jak również tych z zaburzeniami zachowania czy emocjami, borykających się z trudnościami edukacyjnymi.

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalizując się w obszarze „Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową” lub „Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną”, absolwenci zdobędą kompleksowe kwalifikacje umożliwiające skuteczną pracę w obszarze resocjalizacji i wsparcia osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych a także wsparcia w obszarze terapii pedagogicznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwią im projektowanie i realizację programów wsparcia, skuteczne działanie w kontekście prawa i systemu resocjalizacyjnego oraz efektywną pracę z uczniami mającymi różnorodne potrzeby edukacyjne i emocjonalne. Niezależnie od wybranego zakresu studiów absolwenci posiądą  umiejętność analizy społecznych i edukacyjnych problemów w kontekście resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej i współpracy z różnymi grupami społecznymi.

Absolwenci poznają psychologię rozwoju i zachowań, które są istotne w pracy z podopiecznymi a także będą przygotowani do prowadzenia działań edukacyjnych oraz terapeutycznych.

Po zakończeniu edukacji na tym poziomie studiów zapraszamy do poszerzenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych w naszej Uczelni.  

Perspektywy zawodowe

♦   możliwość zatrudnienia jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; 

♦   możliwość zatrudnienia jako wychowawca młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich; 

♦   możliwość zatrudnienia jako wychowawca zakładach poprawczych; 

♦   możliwość zatrudnienia jako wychowawca zakładach karnych, aresztach śledczych;

♦   możliwość zatrudnienia na stanowisku zawodowego kuratora sądowego.

♦   możliwość zatrudnienia w placówkach prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej 

Oferowane zakresy studiów

Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarnestudia stacjonarne
I rok479 zł miesięcznie559 zł miesięcznie
II, III rok551 zł miesięcznie643 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content