Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

RODZAJ STUDIÓW

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

5 LAT (10 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z: Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej istnieje możliwość zaliczania treści programowych podczas rekrutacji na jednolite studia magisterskie na tym kierunku i w konsekwencji uzyskania tytułu magistra (absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w 4 semestry. Więcej informacji w Biurze Obsługi Kształcenia, a także na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uzyskane kwalifikacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Studia na tym kierunku są gwarancją poznania specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent tych studiów posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, a także szerokie umiejętności praktyczne i kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi/uczniami. Treści kształcenia z obszaru pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pozwalają rozwinąć zrozumienie koncepcji rozwoju, wychowania i kształcenia. Program obejmuje zagadnienia biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii oraz metody badań pedagogicznych. Skupia się także na środowiskach wychowawczych dzieci, edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami i nowoczesnych technologiach. Absolwenci zdobędą wiedzę, etyczną orientację oraz umiejętność refleksji nad procesami edukacyjnymi, co wspomoże ich rozwój zawodowy. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zapraszamy do poszerzenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych w naszej Uczelni.

Perspektywy zawodowe

♦    szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I-III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne)

♦    przedszkola publiczne i niepubliczne; Kluby Malucha

♦    alternatywne formy edukacji przedszkolnej

♦    placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, policyjne izby dziecka)

♦    szkolne oddziały przyszpitalne

♦    szkoły sanatoryjne

♦    domy kultury

♦    ośrodki pomocy społecznej

♦    organizacje pozarządowe

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarnestudia stacjonarne
I rok479 zł miesięcznie559 zł miesięcznie
II, III, IV, V rok551 zł miesięcznie643 zł miesięcznie
Skip to content