Prawo

RODZAJ STUDIÓW

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STUDIÓW

STUDIA  NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

5 LAT (10 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Celem kształcenia na kierunku prawo jest przekazanie pogłębionej ogólnej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu dyscypliny nauki prawne o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania obowiązującego systemu prawa, jego historii i wykładni, determinantach procesów legislacyjnych, przekazanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać współczesne systemy prawa oraz diagnozować problemy społeczeństwa demokratycznego poddanego rządom prawa oraz analizować zachodzące w nim procesy, wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o prawie, 

jego wykładniach, społecznej legitymizacji prawa, korzystania z rozpoznanych metod analizy naukowej oraz umiejętności komunikowania swojej wiedzy z preferencją do argumentowania opartego na racjonalnych przesłankach, a także umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej (w tym umiejętności negocjacyjnych), wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji praktycznych zadań pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej, a także formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, zdobycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów. Celem studiów na kierunku prawo jest przygotowanie kadr do pracy w zawodach prawniczych, w tym, między innymi, profesjonalnych urzędników z wyspecjalizowanych obszarów administracji, jak również do prowadzenia własnej działalności, w zakresie tradycyjnie związanym z usługami prawniczymi, ale także w wymagających profesjonalnej wiedzy prawniczej w przedsiębiorstwach i branżach innowacyjnych, opartych na funkcjonowaniu w cyberprzestrzeni i w międzynarodowym środowisku pracy.
Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia prawniczej działalności zawodowej w wielu działach gospodarki i instytucjach państwa na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, na stanowiskach wymagających wykształcenia prawniczego, a także przygotowanie do kontynuacji nauki na poziomie aplikacji prawniczych. Koncepcja studiów i szczegółowe cele kształcenia zakładają wykształcenie umiejętności myślenia prawniczego, dostrzegania procesów stosowania, tworzenia, interpretacji prawa oraz rozumienia naruszenia prawa oraz opanowania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu narzędzi do sprawnego poruszania się w obrębie struktur państwa i organizacji międzynarodowych.

Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata.....

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci kierunku Prawo znajdują zatrudnienie w różnych sektorach i instytucjach, takich jak administracja publiczna, kancelarie prawne, sądy, prokuratury, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz media. Mogą pracować w obszarach związanych z doradztwem prawnym, negocjacjami, arbitrażem, zarządzaniem prawem, ochroną własności intelektualnej, ochroną danych osobowych, ochroną praw konsumentów, czy też w działach HR i compliance. Absolwenci Prawa mają także możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej. 

Nasze atuty

Perspektywy zawodowe

♦    wyspecjalizowane obszary administracji – profesjonalni urzędnicy

♦  stanowiska wymagające wykształcenia prawniczego w wielu działach gospodarki i instytucjach państwa na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym

♦ przygotowanie do kontynuacji nauki na poziomie aplikacji prawniczych

Wysokość czesnego

studia niestacjonarne
I rok659 zł miesięcznie
II, III, IV, V rok758 zł miesięcznie
Skip to content