Administracja

RODZAJ STUDIÓW

PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

3 LATA (6 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Kształcenie na kierunku Administracja  pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii, umożliwiając pełnienie funkcji kierowniczych i eksperckich w administracji podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), władzy wykonawczej, a także w sektorze prywatnym

Dzięki praktycznemu profilowi kształcenia Absolwent  oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej  uzyska przede wszystkim zasób umiejętności, które pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów organizacyjnych w niemal każdej instytucji.

Uzyskane kwalifikacje

Poprzez gruntowne zrozumienie teoretycznych i praktycznych aspektów administracji, absolwenci będą w stanie spojrzeć na struktury organizacyjne, procesy decyzyjne oraz funkcje zarządzania z perspektywy zaawansowanego profesjonalisty. Dodatkowo, zdobędą umiejętności zarządzania zasobami, takimi jak finanse, ludzie, czas i materiały, co umożliwi im skuteczną organizację działań. 

Analiza i rozwiązywanie problemów staną się integralną częścią ich umiejętności, pozwalając na identyfikację wyzwań i podejmowanie trafnych decyzji. Umiejętności komunikacyjne, zarówno w wymiarze interpersonalnym, jak i pisemnym, pozwolą absolwentom efektywnie współpracować z różnymi grupami interesariuszy i przygotowywać dokumentację administracyjną.

Wiedza na temat prawa administracyjnego oraz regulacji związanych z działalnością organizacji będzie stanowiła solidny fundament, który pozwoli absolwentom działać w zgodzie z przepisami i przestrzegać etycznych standardów. Umiejętność pracy z danymi pozwoli im zbierać, analizować i interpretować informacje, co jest kluczowe w podejmowaniu merytorycznych decyzji.

Mimo że zdobyte umiejętności stanowią solidny fundament, studia licencjackie to jedynie początek zawodowej drogi. Absolwenci będą gotowi na dalsze kształcenie i rozwijanie się w swojej dziedzinie, przygotowując się do bardziej zaawansowanych ról i odpowiedzialności w przyszłości.

Istnieje również możliwość kontynuowania nauki w Naszej Uczelni na studiach drugiego stopnia, na kierunkach takich jak Bezpieczeństwo Wewnętrzne czy Zarządzanie. Poszerzając swoją wiedzę i specjalizując się w konkretnych obszarach, absolwenci będą mogli osiągnąć jeszcze wyższy poziom ekspertyzy i otworzyć sobie drzwi do zaawansowanych stanowisk oraz fascynujących możliwości zawodowych.

Perspektywy zawodowe

♦    urzędy administracji centralnej, terenowej i samorządowej

♦    organy podatkowe

♦    działy administracyjne sądów, prokuratur

♦    kancelarie prawne

♦    przedsiębiorstwa prywatne

♦    organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne realizujące zadania lub zamówienia publiczne,        podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo                          korzystają z funduszy publicznych

♦    możliwość kontynowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Oferowane zakresy studiów

Administracja biznesu

Administracja celna i skarbowa

Administracja usług społecznych

Finanse i administracja publiczna

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarnestudia stacjonarne
I rok439 zł miesięcznie509 zł miesięcznie
II, III rok518 zł miesięcznie601 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content