Zarządzanie

RODZAJ STUDIÓW

PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

3 LATA (6 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI, ANGIELSKI

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy w praktyce, formułowania praktycznych samodzielnych wniosków i rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem, a także przygotowanie absolwenta aktywnego i angażującego się w różne inicjatywy i charakteryzującego się takimi kompetencjami jak: samokształcenie i samodoskonalenie, ale także zaangażowanego w działalność społeczną oraz na rzecz środowiska i interesu publicznego.

Uzyskane kwalifikacje

Studenci otrzymują solidne podstawy w zakresie zarządzania, obejmujące zrozumienie kluczowych teorii, modeli i praktyk związanych z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem działalności organizacji.

Absolwenci rozwijają umiejętność analizy i skutecznego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem, co jest niezwykle istotne w dynamicznym środowisku biznesowym. Kwalifikacje komunikacyjne jakie zdobywają stanowią ważny element, umożliwiający przekazywanie informacji w sposób jasny i skuteczny, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Absolwenci zdobywają również umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym rekrutacją, motywowaniem pracowników i skutecznym kierowaniem zespołem. Podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości pozwala absolwentom na zrozumienie kluczowych kwestii finansowych, takich jak analiza bilansów i budżetowanie.

Rozwinięte umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze stresem, są istotne dla skutecznego funkcjonowania w środowisku pracy, a umiejętności analizy danych stanowią coraz istotniejszy aspekt kwalifikacji, przydatny do podejmowania decyzji opartych na faktach i analizie trendów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie zdobywają szeroki zakres umiejętności i wiedzy, które przygotowują ich do różnorodnych ról w obszarze zarządzania w różnych typach organizacji a także umożliwiają kontynuowanie kształcenia w naszej Uczelni na studiach drugiego stopnia na takich kierunkach jak Zarządzanie czy Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Perspektywy zawodowe

♦    krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa niezależnie od branży

♦    krajowe i międzynarodowe korporacje, działy HR, działy logistyczne

♦    hotele, restauracje, bura podróży,  pilot/przewodnik wycieczek krajowych i zagranicznych

♦    agencje konsultingowe

♦    agencje reklamowe

♦    jednostki administracji publicznej

♦    sektor nieruchomości

♦    audytor jakości

♦    możliwość kontynowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Oferowane zakresy studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarnestudia stacjonarne
I rok505 zł miesięcznie560 zł miesięcznie
II, III rok596 zł miesięcznie661 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content