Zarządzanie

RODZAJ STUDIÓW

DRUGIEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

2 LATA (4 semestry)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI, ANGIELSKI

Studia drugiego stopnia na kierunku “Zarządzanie” stanowią zaawansowany poziom edukacji w obszarze zarządzania, rozwijając umiejętności i wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Ten kierunek skupia się na kompleksowej analizie i zarządzaniu różnymi aspektami organizacji, w tym ludźmi, zasobami, procesami i strategiami. Studenci zdobywają głęboką wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania jako liderzy i menedżerowie w różnych sektorach gospodarki i instytucjach. 

Uzyskane kwalifikacje

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do różnorodnych ról w środowisku biznesowym, sektorze publicznym, organizacjach non-profit oraz innych instytucjach. Studenci tego kierunku zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnego zarządzania operacjami, analizy finansowej oraz zarządzania projektami. Posiadają umiejętności przywództwa, podejmowania strategicznych decyzji oraz budowania efektywnych relacji międzyosobowych. Ich kompetencje obejmują także umiejętność identyfikowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych oraz dostosowywania organizacji do dynamicznych warunków rynkowych. Absolwenci są świadomi roli etyki i społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu, co umożliwia im podejmowanie decyzji zgodnych z wartościami. Po zakończeniu nauki na tym poziomie studiów Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w naszej Uczelni na studiach podyplomowych. 

Perspektywy zawodowe

♦    podjęcie zatrudnienia jako doradca, konsultant, specjalista, menedżer średniego i wyższego szczebla w systemie zarządzania kapitałem ludzkimi, personelem, kadrami w organizacjach, przedsiębiorstwach, strukturach bezpieczeństwa państwa oraz instytucjach publicznych

 

♦   podjęcie zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania,

♦   podjęcie zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,

♦   prowadzenie własnej działalności.

♦  podjęcie zatrudnienia jako doradca, konsultant, specjalista, menedżer średniego i wyższego szczebla w systemie zarządzania kapitałem instytucji hotelarstwa i turystyki, personelem, kadrami w organizacjach, przedsiębiorstwach, strukturach bezpieczeństwa państwa oraz instytucjach publicznych, związanych pośrednio lub bezpośrednio z turystyką i hotelarstwem.

 

Oferowane zakresy studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie w biznesie

Menedżer hotelarstwa i turystyki

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarnestudia stacjonarne
I rok615 zł miesięcznie747 zł miesięcznie
II, III rok762 zł miesięcznie926 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content