Poniższe Karty Przedmiotów (sylabusy) dotyczą całego toku kształcenia. Bieżące karty przedmiotów dostępne są w systemie USOS. Karty przedmiotów mogą być aktualizowane w danym cyklu.

C2.PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)

Wybór A

Wybór B

2

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)

Wybór A

Wybór B

3 Ochrona własności intelektualnej
4 Technologie informacyjne
5

Język obcy:

Język angielski – sem.1

Język angielski – sem. 2

Język angielski – sem. 3

Język angielski – sem. 4

Język rosyjski – sem. 1

Język rosyjski – sem. 2

Język rosyjski – sem. 3

Język rosyjski – sem. 4

6 Proseminarium
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
7 Psychologia ogólna
8 Historia myśli pedagogicznej
9 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
10 Pojęcia i systemy pedagogiczne
11 Socjologia ogólna
12 Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP w placówkach oświatowych
13 Pedagogika społeczna
14 Teoria wychowania
15 Podstawy filozofii
16 Psychologia rozwoju człowieka
17 Pedeutologia i etyka w pracy pedagoga
18 Dydaktyka specjalna
19 Emisja głosu
20 Dydaktyka ogólna
21 Podstawy pedagogiki specjalnej
22 Psychologia społeczna i wychowawcza
23 Psychologia kliniczna
24 Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne
25 Komunikacja interpersonalna – warsztat metodyczny
26 Metody badań społecznych i pedagogicznych
C1. PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika resocjalizacyjna
27 Pedagogika resocjalizacyjna i diagnoza w resocjalizacji
28 Psychologia niedostosowania społecznego
29 Prawo rodzinne i opiekuńcze
30 Kryminologia z elementami wiktymologii i suiscydologii
31 Współczesne patologie społeczne
32 Współczesne koncepcje resocjalizacji
33 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
34 Przestępczość i postępowanie w sprawach nieletnich
35 Instytucje wychowania resocjalizacyjnego
36 Metody pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej
37 Socjoterapia w resocjalizacji
38 Mediacje sądowe i  pozasądowe- organizacja i zadania
39 Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną
40 Metody pracy z osobami uzależnionymi
41 Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku otwartym i zamkniętym
42 Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny
43

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

Semestr 5

Semestr 6

C2. PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
27 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
28 Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
29 Diagnoza dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
30 Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
31 Warsztat terapeuty pedagogicznego
32 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży i postępowanie w sprawach nieletnich
33 Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji
34 Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w pracy terapeutycznej (IPET)
35 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
36 Warsztaty rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Mediacje szkolne
37 Planowanie i organizacja terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych – terapia trudności wychowawczych
38 Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy
39 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
40 Rozwijanie umiejętności poznawczych i techniki efektywnego uczenia się
41 Metodyka zajęć terapeutycznych z dzieckiem z zaburzeniami  emocjonalnymi  i funkcjonowania społecznego. Metody pracy z grupą – TUS
42 Współpraca z rodziną dziecka z grupy ryzyka i ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
43 Działania profilaktyczne w terapii pedagogicznej
44

“SEMINARIUM DYPLOMOWE (w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)”

Semestr 5

Semestr 6

D. PRAKTYKI ZAWODOWE
45 Praktyki Zawodowe

 

Skip to content