Poniższe Karty Przedmiotów (sylabusy) dotyczą całego toku kształcenia. Bieżące karty przedmiotów dostępne są w systemie USOS. Karty przedmiotów mogą być aktualizowane w danym cyklu.

A.PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)Wybór AWybór B
2Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)Wybór AWybór B
3Ochrona własności intelektualnej
4Technologie informacyjne
5Język obcy:Język angielski – sem.1Język angielski – sem. 2Język angielski – sem. 3Język angielski – sem. 4Język rosyjski – sem. 1Język rosyjski – sem. 2Język rosyjski – sem. 3Język rosyjski – sem. 4
6Proseminarium
B.PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
7Psychologia ogólna
8Historia myśli pedagogicznej
9Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
10Pojęcia i systemy pedagogiczne
11Socjologia ogólna
12Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP w placówkach oświatowych
13Pedagogika społeczna
14Teoria wychowania
15Podstawy filozofii
16Psychologia rozwoju człowieka
17Pedeutologia i etyka w pracy pedagoga
18Dydaktyka specjalna
19Emisja głosu
20Dydaktyka ogólna
21Podstawy pedagogiki specjalnej
22Psychologia społeczna i wychowawcza
23Psychologia kliniczna
24Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne
25Komunikacja interpersonalna – warsztat metodyczny
26Metody badań społecznych i pedagogicznych
C1.PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika resocjalizacyjna
27Pedagogika resocjalizacyjna i diagnoza w resocjalizacji
28Psychologia niedostosowania społecznego
29Prawo rodzinne i opiekuńcze
30Kryminologia z elementami wiktymologii i suiscydologii
31Współczesne patologie społeczne
32Współczesne koncepcje resocjalizacji
33Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
34Przestępczość i postępowanie w sprawach nieletnich
35Instytucje wychowania resocjalizacyjnego
36Metody pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej
37Socjoterapia w resocjalizacji
38Mediacje sądowe i  pozasądowe- organizacja i zadania
39Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną
40Metody pracy z osobami uzależnionymi
41Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku otwartym i zamkniętym
42Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny
43SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)Semestr 5Semestr 6
C2.PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
27Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
28Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
29Diagnoza dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
30Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
31Warsztat terapeuty pedagogicznego
32Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży i postępowanie w sprawach nieletnich
33Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji
34Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w pracy terapeutycznej (IPET)
35Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
36Warsztaty rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Mediacje szkolne
37Planowanie i organizacja terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych – terapia trudności wychowawczych
38Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy
39Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
40Rozwijanie umiejętności poznawczych i techniki efektywnego uczenia się
41Metodyka zajęć terapeutycznych z dzieckiem z zaburzeniami  emocjonalnymi  i funkcjonowania społecznego. Metody pracy z grupą – TUS
42Współpraca z rodziną dziecka z grupy ryzyka i ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
43Działania profilaktyczne w terapii pedagogicznej
44„SEMINARIUM DYPLOMOWE (w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)”Semestr 5Semestr 6

Skip to content