Poniższe Karty Przedmiotów (sylabusy) dotyczą całego toku kształcenia. Bieżące karty przedmiotów dostępne są w systemie USOS. Karty przedmiotów mogą być aktualizowane w danym cyklu.

A.PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)
Wybór A
Wybór B
Wybór C
2Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)
Wybór A
Wybór B
Wybór C
3Język obcy
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
B.PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
4Pedagogika ogólna
5Statystyka z demografią
6Metodologia badań społecznych
7Andragogika
8Antropologia kulturowa
9Współczesne koncepcje filozofii i etyki
10Pedagogika porównawcza
11Pedeutologia
12Logika
13Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
14Emisja głosu – warsztat
15Etyka w zawodzie nauczyciela
C 1PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną
16Pedagogika przedszkolna z metodyką i elementami diagnostyki edukacyjnej
17Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką i elementami diagnostyki edukacyjnej
18Muzyka i ruch w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką
19Współczesne koncepcje terapii dziecka
20Edukacja polonistyczna z metodyką
21Edukacja matematyczna z metodyką
22Edukacja fizyczno-zdrowotna z metodyką
23Edukacja techniczna i plastyczna z metodyką
24Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
25Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy
26Diagnostyka i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z metodyką – warsztat
27Technologie zdalnego nauczania na różnych poziomach edukacji z metodyką
28Organizacja pracy przedszkola i szkoły oraz współpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
29Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju o podłożu psychogennym
30Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką – warsztat
31Nauczanie języka obcego z metodyką
32Rewalidacja i praca korekcyjno-kompensacyjna – warsztat
33SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)
Semestr 3
Semestr 4
C 2PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
16Polityka społeczna
17Metodyka pracy resocjalizacyjnej
18Współczesne koncepcje resocjalizacji
19Polski system penitencjarny
20Prawo rodzinne i opiekuńcze
21Pedagogika penitencjarna
22Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych
23Organizacja i zadania mediacji sądowej
24Organizacja i zadania kurateli sądowej
25Odpowiedzialność karna nieletnich
26Metodyka pracy socjoterapeutycznej – warsztat
27Metody diagnozy w resocjalizacji – warsztat
28Metody pracy penitencjarnej
29Pedagogika resocjalizacyjna
30Metodyka pracy mediatora sądowego – warsztat
31Nowatorskie formy terapii  – warsztat
32Metodyka pracy kuratora  – warsztat
33SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)
Semestr 3
Semestr 4
C 3PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
16Polityka społeczna
17Metodyka pracy resocjalizacyjnej
18Współczesne koncepcje resocjalizacji
19Współczesne koncepcje terapii dziecka
20Pedagogika penitencjarna
21Metodyka zajęć terapeutycznych
22Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży
23Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy
24Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych
25Odpowiedzialność karna nieletnich
26Metodyka pracy socjoterapeutycznej – warsztat
27Metody diagnozy w resocjalizacji – warsztat
28Wspólpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
29Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z aburzeniamni rozwoju o podłożu psychogennym
30Praca korekcyjno-kompensacyjna – warsztat
31Nowatorskie formy terapii  – warsztat
32Rewalidacja indywidualna  – warsztat metodyczny
33SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)
Semestr 3
Semestr 4
D.PRAKTYKI ZAWODOWE
34Praktyki Zawodowe
Skip to content