NABÓR 2020

A.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)
Wybór A
Wybór B
Wybór C

2

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)
Wybór A
Wybór B
Wybór C

3

Język obcy
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4

B.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

4

Pedagogika ogólna

5

Statystyka z demografią

6

Metodologia badań społecznych

7

Andragogika

8

Antropologia kulturowa

9

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

10

Pedagogika porównawcza

11

Pedeutologia

12

Logika

13

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

14

Emisja głosu – warsztat

15

Etyka w zawodzie nauczyciela

C 1

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

16

Pedagogika przedszkolna z metodyką i elementami diagnostyki edukacyjnej

17

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką i elementami diagnostyki edukacyjnej

18

Muzyka i ruch w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką

19

Współczesne koncepcje terapii dziecka

20

Edukacja polonistyczna z metodyką

21

Edukacja matematyczna z metodyką

22

Edukacja fizyczno-zdrowotna z metodyką

23

Edukacja techniczna i plastyczna z metodyką

24

Edukacja przyrodnicza z metodyką

25

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

26

Diagnostyka i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z metodyką – warsztat

27

Technologie zdalnego nauczania na różnych poziomach edukacji z metodyką

28

Organizacja pracy przedszkola i szkoły oraz współpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

29

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju o podłożu psychogennym

30

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką – warsztat

31

Nauczanie języka obcego z metodyką

32

Rewalidacja i praca korekcyjno-kompensacyjna – warsztat

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)
Semestr 3
Semestr 4

C 2

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

16

Polityka społeczna

17

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

18

Współczesne koncepcje resocjalizacji

19

Polski system penitencjarny

20

Prawo rodzinne i opiekuńcze

21

Pedagogika penitencjarna

22

Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych

23

Organizacja i zadania mediacji sądowej

24

Organizacja i zadania kurateli sądowej

25

Odpowiedzialność karna nieletnich

26

Metodyka pracy socjoterapeutycznej – warsztat

27

Metody diagnozy w resocjalizacji – warsztat

28

Metody pracy penitencjarnej

29

Pedagogika resocjalizacyjna

30

Metodyka pracy mediatora sądowego – warsztat

31

Nowatorskie formy terapii  – warsztat

32

Metodyka pracy kuratora  – warsztat

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)
Semestr 3
Semestr 4

C 3

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

16

Polityka społeczna

17

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

18

Współczesne koncepcje resocjalizacji

19

Współczesne koncepcje terapii dziecka

20

Pedagogika penitencjarna

21

Metodyka zajęć terapeutycznych

22

Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

23

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

24

Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych

25

Odpowiedzialność karna nieletnich

26

Metodyka pracy socjoterapeutycznej – warsztat

27

Metody diagnozy w resocjalizacji – warsztat

28

Wspólpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

29

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z aburzeniamni rozwoju o podłożu psychogennym

30

Praca korekcyjno-kompensacyjna – warsztat

31

Nowatorskie formy terapii  – warsztat

32

Rewalidacja indywidualna  – warsztat metodyczny

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)
Semestr 3
Semestr 4

Skip to content