+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

XI-sta Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat bezpieczeństwa: Technologie Informatyczne w Tworzeniu Kultury Cyberprzestrzeni – Elementu Bezpieczeństwa Cyfrowego

XI-sta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat bezpieczeństwa: Technologie Informatyczne w Tworzeniu Kultury Cyberprzestrzeni – Elementu Bezpieczeństwa Cyfrowego odbyła się w dniu 25 października 2018r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k./Otwocka. Wydarzenie to wpisało się już na stałe w kalendarz krajowych konferencji poświęconych bezpieczeństwu i zgromadziło w bieżącym roku rekordową liczbę ponad 200 zarejestrowanych uczestników, reprezentujących środowska akademickie, biznesowe oraz służb państwowych.

Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, do których jako współorganizatorzy dołączyli: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Euro Centrum Park Naukowo Technologiczny w Katowicach. Partnerami wydarzenia zostali: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Microsoft Sp. z o.o. oraz Transition Technologies S.A. Konferencja została objęta patronatami honorowymi Ministra Cyfryzacji oraz JM Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji było cyberbezpieczeństwo w kontekście możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu tworzenia kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego.

Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez organizatorów – dr hab. Krzysztofa Kurka, Dyrektora NCBJ; dr hab. Magdalenę Sitek, Rektora WSGE oraz bryg. dr. inż. Jacka Zboinę, Zastępcę Dyrektora CNBOP.

dr hab. Magdalena Sitek – Rektor WSGE

Wykład inauguracyjny tegorocznej konferencji, poświęcony problematyce wsparcia programów w zakresie cyberbezpieczeństwa przez NCBiR, wygłosił prof. dr hab. Jan T. Duda reprezentujący Akademię Górniczo – Hutniczą.

prof. dr hab. Jan T. Duda – AGH

Uczestnicy konferencji prowadzili rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz sześciu sesji naukowych.

W ramach panelu dyskusyjnego pt. Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego przeprowadzona została dyskusja ekspertów: Włodzimierza Nowaka - Członka Zarządu T-Mobile, Piotra Gajewskiego – Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Cyfryzacji, prof. dr hab. inż. Marka Kisiela – Dorohinickiego – Kierownika Katedry Informatyki AGH, Bartosza Stebnickiego – Microsoft Sp. z o.o., Zsolta Fekete – Prezesa Zarządu Algotech Polska Sp. z o.o., oraz dr Jacka Gajewskiego – NCBJ.

Rozważano m.in. kwestie tego, jak prawidłowo adresować potrzeby edukacyjne związane z funkcjonowaniem człowieka w cyberprzestrzeni, jak tworzyć kulturę cyberprzestrzeni postrzeganą jako zbiór pozytywnych wzorców funkcjonowania w rzeczywistości sieciowej oraz kształtowania regulacji, działań instytucji publicznych oraz sektora prywatnego dla osiągnięcia efektu synergii w tworzeniu wiedzy oraz dobrych praktyk poruszania się w cyberprzestrzeni.

Prowadzona dyskusja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz żywymi reakcjami uczestników konferencji, prowokując dalsze pytania podjęte i zaadresowane przez panelistów w ramach interakcji z publicznością.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego

Pierwsza sesja naukowa pt. Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia państwa poświęcona była problematyce roli państwa jako głównego kreatora środowiska bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W ramach dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że obecnie w większości urzędów panuje przekonanie, że cyberprzestrzeń to wprawdzie wielkie możliwości, ale i ogromne zagrożenia. Ten przede wszystkim negatywny przekaz dominuje w świadomości urzędniczej, będąc często istotnym elementem ograniczającym działania podejmowane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Jako alternatywę dla tego negatywnego przekazu, Państwo winno zbudować alternatywne przesłanie „kultury cybeprzestrzeni”, które będzie wypełniać obecnie niezagospodarowany obszar pozytywnego przekazu związanego z cyberbezpieczeństwem.

Sesja naukowa pt. Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia państwa

W ramach drugiej sesji naukowej pt. Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki, prowadzonej przez przedstawiciela NASK-PIB, podjęto dyskusję nie tyle w zakresie konkretnych rozwiązań, co kierunków zmian w otoczeniu prawnym mającym znaczenie dla biznesu - na bazie tzw. dyrektywy NIS z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz uchwalonej w lipcu br. ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nawiązano także do potrzeb edukacyjnych oraz szkoleniowych w przedmiotowym zakresie.

Sesja naukowa pt. Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki

W dalszej części obrady konferencji przebiegały w ramach równoległych sesji naukowych:

  • Cyberbezpieczeństwo w praktyce na wybranych przykładach – w ramach której rozważano zarówno teoretyczne apekty cyberbezpieczeństwa, jak również przedstawiono praktyczne przykłady wykorzystania systemu współzależności świata wirtualnego z rzeczywistym, uwzględniając aktualnie obowiązujące w tym zakresie uwarunkowania prawne i ograniczenia nowych technologii;
  • Prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni – gdzie wskazano na małą efektywność tworzenia norm prawnych, które regulowałyby obszar cyberprzestrzeni przez państwa narodowe, ale także ponadnarodowe (UE) i organizacje międzynarodowe; rozważano czy brak regulacji prawnych powinny wypełniać regulacje zainteresowanych uczestników społeczności operującej w cyberprzestrzeni na zasadzie konieczności wypracowania reguł bezkolizyjnego i przyjaznego korzystania z sieci;
  • Edukacja dla kultury cyberprzestrzeni – koncentrującej się na działaniach informacyjnych i edukacyjnych o charakterze zarówno elitarnym (kształcenie specjalistów cyberbezpieczeństwa), jak i egalitarnym (kształcenie użytkowników sieci) jako podstawach tworzenia kultury cyberprzestrzeni, rozumianej najszerzej jako kulturowy kod pożądanych zachowań i dobrych praktyk funkcjonowania człowieka w rzeczywistości sieciowej;
  • Bezpieczny obywatel w bezpiecznej cyberprzestrzeni – w ramach której przeprowadzono dyskusję o praktyce funkcjonowania (zachowania się) obywatela w cyberprzestrzeni. Przedstawiono sposoby zachowania sprzyjające efektywnej ochronie siebie samego i najbliższych przed niewłaściwymi zachowaniami innych użytkowników sieci, próbami wyłudzeń, manipulacji i nieodpowiednimi treściami.

Sesja naukowa pt. Prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni

 

Sesja naukowa pt. Edukacja dla kultury cyberprzestrzeni

Szczególnie duże zainteresowanie towarzyszyło wystąpieniu specjalnemu Pana Kostasa Loukasa – Dyrektora Generalnego Sektora Publicznego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft, w którym podjęta została problematyka technologii jako czynnika sprawczego zmian cywilizacyjnych i wyzwań stojących w tym zakresie zarówno przed społeczeństwami, jak i globalnymi koncernami z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takimi jak Microsoft.

Wystąpienie specjalne – Kostas Loukas ( Microsoft )

XI-sta Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat bezpieczeństwa: Technologie Informatyczne w Tworzeniu Kultury Cyberprzestrzeni – Elementu Bezpieczeństwa Cyfrowego okazała się niewątpliwym sukcesem tak merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zgromadziła szerokie spektrum prelegentów i uczestników łącząc światy nauki, biznesu i przedstawicieli szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Należy przy tym podkreślić, że problematyka kultury cyberprzestrzeni, stanowiąca oś prowadzonych dyskusji i rozważań, wykracza poza przyjęte dotąd schematy dyskursu w zakresie cyberbezpieczeństwa, zacierając sztuczne granice między sferami nauk technicznych oraz społecznych – dla uzyskania efektu synergii oraz holistycznego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa cyfrowego.

Mając na uwadze ożywione dyskusje prowadzone przez uczestników również w kuluarach tego wydarzenia, wydaje się że zaproponowane podejście do przedmiotowego zagadnienia powinno być kontynuowane i rozwijane w ramach przyszłych edycji konferencji. Zwieńczeniem konfernecji będzie stosowna monografia naukowa zawierająca wyselekcjonowane wystąpienia przedstawione przez uczestników.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników do wzięcia udziału w kolejnej, XII-stej edycji konferencji, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019r.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.