+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

Ogłoszenie - wynajm sal: "WSGE dla młodzieży"

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ogłoszenie 

na usługę wynajmu sali kinowej i sal wykładowych/warsztatowych w roku 2019, 2020 na realizację warsztatów dla młodzieży szkolnej w ramach:

 ścieżki ekologicznej (sala kinowa) ,ścieżki zagadek kryminalnych (sala kinowa) i ścieżki cyberbezpieczeństwa (sale wykładowe), uczestniczących w projekcie
pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”

 

1.Zamawiający:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

Polska

NIP 532-18-23-156   REGON 15281183

www.wsge.edu.pl

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami lub przesłana skanem w terminie do 22.04.2019r. poprzez email: m.such-pyrgiel@hotmail.com z dopiskiem w tytule: Oferta wynajmy sali kinowej i sal wykładowych na warsztaty pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 506-197-477

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na usługę wynajmu sal kinowych lub/i sal wykładowych na poszczególne lata i/lub ścieżki warsztatowe przewidziane w projekcie: na rok 2019 i 2020.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia - na poszczególne lata

Oferta na wynajęcie sali kinowej i sal wykładowych w celu realizacji warsztatów  dla młodzieży w ramach 3 ścieżek edukacyjnych w latach 2019-2020.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Wynajem sal

Preferowane miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: wszystkie gminy powiatu otwockiego lub Miasto Stołeczne Warszawa dzielnica Wawer.  

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zobowiązanie się przez wykonawcę do wynajęcia sali kinowej i sali wykładowej  na terenie Józefowa lub w ościennych gminach w celu realizacji zajęć  warstwowych i projekcji filmów.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi najmu będą zlecane przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez obydwie strony, zgodnie z zaproponowanym harmonogramem. Każdorazowo uzgodnieniu podlegają: termin i miejsce majmu, ilość uczestników warsztatów.

 

Szczegółowy opis zamówienia i harmonogram jego realizacji

Usługa najmu realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie otwockim, w m. Józefów i/lub Otwocka lub gmin ościennych.

 

Ścieżka ekologiczna lata 2019, 2020:

3x 2h - Wynajem sali kinowej na projekcje filmu w rakach ścieżki ekologicznej w 2019 roku (1x na kwartał) dla grupy 15 osób

3x 2h - wynajem sali kinowej na projekcje filmu w rakach ścieżki ekologicznej w 2020 roku (1 x na kwartał) dla grupy 15 osób

 

Ścieżka zagadek kryminalnych lata 2019, 2020:

3x 2h - Wynajem sali kinowej na projekcje filmu w rakach ścieżki zagadek kryminalnych w 2019 roku (1x na kwartał) dla grupy 15 osób (II, III i IV kwartał)

3x 2h- wynajem sali kinowej na projekcje filmu w rakach ścieżki zagadek kryminalnych w 2020 roku (1x na kwartał) dla grupy 15 osób

 

Ścieżka cybeebezpieczeństwa  lata,2019,2020:

3x 104h - Wynajem sal wykładowych na realizację warsztatów z cyberbezpieczeństwa w 2019 roku dla 2 grup x 15 osób/kwartał (II, III i IV kwartał)

3x104h -  Wynajem sal wykładowych na realizację warsztatów z cyberbezpieczeństwa w 2020 roku dla 2 grup x 15 osób/kwartał (I, II i III kwartał)

(warsztaty z 2020 roku zrealizowane będą w terminie styczeń-wrzesień 2020 rok).

 

Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

 1. Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS - w przypadku firm
 • dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 2
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
 2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
 3. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę w poszczególnych latach i/lub wybranych ścieżkach warsztatowych.
 4. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 2
 2. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 

 1. Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

 

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby uczestników warsztatów,
3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); 
4. zabezpieczenia i kar umownych,
6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 

 • Cena – 80 pkt
 • Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji usługi - 20 pkt.

 

 1. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

 

                                 Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 80 pkt

                                 Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

 

 1. W ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji usługi najmu” Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższych kryteriów:

a) 4 pkt. Za doświadczenie zawodowe, certyfikaty, dyplomy, referencje, z zakresu realizacji usługi ale nie więcej niż 20 pkt.

 

Wymagane załączniki:

 1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
 2. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym  pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 2)
 3. Wykaz doświadczenia (załącznik 3)
 4. Stosowne certyfikaty , zaświadczenia, referencje,
 5. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS – w przypadku firm

Osoba do kontaktu

dr Małgorzata Such-Pyrgiel -  kierownik projektu

 

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.