+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Polityka jakości

Zgodnie ze swoją misją WSGE prowadzi nie tylko kształcenie i badania, ale także upowszechnia wiedzę zarówno na poziomie lokalnym, jak też międzynarodowym. Pozostaje jednocześnie otwartą na potrzeby mieszkańców – przyszłych studentów i pracodawców jej absolwentów. Strategia WSGE wytycza kierunki rozwoju uczelni do 2022 roku. Realizacja założeń strategii jest gwarancją dalszego rozwoju uczelni, infrastruktury oraz poziomu dydaktyki  i badań (Uchwała nr 7/2017 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie aktualizacji Strategii i Misji  Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSZJK) został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 16/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Od tego czasu był dwukrotnie dostosowywany – w 2015 i w 2017 roku. (Zarządzenie nr 29/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 21 grudnia 2015 roku; Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 6 lutego 2017 roku).

 

Przepisy prawne regulujące proces zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie można podzielić na takie, które bezpośrednio odnoszą się do funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz przepisy szczegółowe regulujące kwestie związane z odpowiedzialnością organów, procesem kształcenia na studiach, tworzeniem programów kształcenia (w tym udziałem interesariuszy w tym procesie), określeniem i weryfikacją efektów kształcenia, w tym zasadami dyplomowania, przebiegiem studiów, oceną nauczycieli akademickich i innymi kwestiami.

Głównym zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest kompleksowe monitorowanie jakości kształcenia. W tym celu stworzono spójne i wzajemnie powiązane organy, procedury i instrumenty dotyczące jakości kształcenia. Monitorowanie standardów akademickich polega na systematycznej analizie i ocenie takich elementów jak: kadra dydaktyczna (hospitacje organizowane przez dziekanów, okresowe ankiety wypełniane przez studentów) czy programy kształcenia (zgodność efektów kształcenia ze standardami oraz z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji, zasięganie opinii u przedstawicieli rynku pracy, konsultacje ze studentami i absolwentami poszczególnych kierunków). Monitorowanie odbywa się na bieżąco i polega na analizie, ocenie i wnioskowaniu.

Integralną częścią Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia są funkcjonujące w Uczelni Senacka Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia, Rada Patronacka WSGE, Rady Wydziałów oraz jednoosobowe organy Uczelni.

Działania w zakresie gromadzenia i analizy danych oraz wdrażania kompleksowego systemu jakości podejmowane w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie obejmują każdy kierunek studiów. Dokumentacja gromadzona w ramach Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest na bieżąco analizowana. Ponadto Władze Uczelni szczególną uwagę przywiązują do rozwijania posiadanych i implementowania nowych instrumentów i procedur w ramach systemu jakości i narzędzi informatycznych umożliwiających gromadzenie i analizę danych z różnych obszarów mających wpływ na jakość kształcenia. Działania korygujące bądź naprawcze w badanych obszarach podejmowane są w zależności od potrzeb.

Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zatwierdza efekty kształcenia, strategię i misję uczelni, wytyczne do tworzenia programów studiów, wytyczne dotyczące kształtowania systemu doskonalenia i zapewnienia jakości kształcenia, opiniuje i zatwierdza sprawozdania i protokoły dotyczące procesu jakości kształcenia, a także realizuje, koordynuje i kontroluje proces wdrażania zasad jakości kształcenia wypełnia też inne obowiązki przewidziane przepisami prawa, statutem oraz regulaminami Uczelni. Przyjmuje również roczny raport i zalecenia KJiEK w sprawie funkcjonowania i poprawy jakości i efektów kształcenia w WSGE.

(Senacka) Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia została po raz pierwszy została powołana Uchwałą Senatu Nr 24/2012 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 9 października 2012 r. Skład i terminy posiedzeń Komisji zatwierdzane są przez Senat na każdy rok akademicki.

W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji oraz studenci. Komisja koordynuje prace w ramach WSZJK, proponuje zmiany w systemie, które zatwierdza Senat, i wdraża narzędzia służące jego udoskonaleniu. W tym celu pozostaje w bieżącym kontakcie z otoczeniem i współpracuje z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które mogą przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. Zbiera opinie, propozycje i uwagi dokonując późniejszej ewaluacji i modyfikacji systemu jakości kształcenia. Komisja organizuje i dokumentuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie narzędzi Systemu, a także czuwa nad poprawną realizacją procedur związanych z WSZJK.

Kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej jest Dziekan, który realizuje określone zadania statutowe. W ramach Systemu Dziekan organizuje hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz prowadzi dokumentację z przeprowadzonych hospitacji. Wyniki otrzymane w procesie hospitacji zajęć przedstawia w sprawozdaniach semestralnych składanych Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia. Dziekan zatwierdza sylabusy do zajęć składane przez pracowników naukowo – dydaktycznych. Do zadań Dziekana należy również organizacja praktyk zawodowych i, zgodnie z harmonogramem, złożenie rocznego sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich, którego dokonuje za pośrednictwem opiekunów praktyk. Dziekan prowadzi również nadzór nad przebiegiem egzaminów dyplomowych, z tego zadania również przedstawia sprawozdanie.

Rada Patronacka WSGE po raz pierwszy została utworzona Uchwałą nr 16/2012 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Na lata 2015-2018 została powołana Uchwałą nr 15/2015 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 września 2015 roku.

Składa się głównie z interesariuszy zewnętrznych, do których należą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji naukowych i badawczych oraz instytucji publicznych, szeregi Rady Patronackiej WSGE są sukcesywnie zasilane przez nowych członków. Aktualny skład Rady Patronackiej poszerzono Uchwałą nr 6/2016 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 18 maja 2016 roku.

Rada Patronacka realizuje swoje cele w szczególności poprzez proponowanie nowych kierunków działalności, a także inicjowanie wspólnych przedsięwzięć oraz kreowanie wizerunku Uczelni w społeczeństwie i poszczególnych grupach społecznych. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia najważniejszym zadaniem Rady jest stałe monitorowanie programów kształcenia. Rada Patronacka zapewnia również pomoc w organizacji staży i praktyk dla studentów WSGE.

Biuro Karier WSGE zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Rektora nr 15/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Biura Karier w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Swoje zadania realizuje zgodnie z Regulaminem, który stanowi załącznik do ww. zarządzenia. Biuro Karier WSGE wpisane jest do Mazowieckiej Sieci Biur Karier. W ramach WSZJK Biuro Karier świadczy pomoc studentom i absolwentom WSGE w kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej. Biuro Karier nawiązuje i utrzymuje kontakt z pracodawcami, zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży zawodowych. Aktualizuje informacje na temat rynku pracy, pojawiających się na nim wymagań i kierunków jego rozwoju. Do jego kompetencji należy również prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej oraz doradczo-szkoleniowej. Działalność badawcza Biura Karier polega na prowadzeniu badań losów zawodowych absolwentów. Wyniki tych badań są podstawą do weryfikowania i ustalania programów na poszczególnych kierunkach, a zatem dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb studentów i rynku pracy. Prowadzi również  badania wśród studentów na temat oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz oceny pracowników administracji WSGE (Uchwała nr 19/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ankiety oceny pracy administracji Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie). Z wykonania tych zadań Biuro Karier składa do Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia sprawozdania semestralne.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują swoje zadania statutowe oraz zadania w ramach Systemu, w szczególności w odniesieniu do wydziału i kierunku studiów, na którym kształcą, oraz wprowadzają w życie zalecenia będące wynikiem działania Systemu. Pracownicy naukowo-dydaktyczni podlegają ocenie studentów oraz samoocenie, do której składają ankiety analizowane przez Dział Kadr (Uchwała Nr 20/2012 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).

Pracownicy administracji zapewniają, zgodnie z zakresem swoich obowiązków, wsparcie administracyjne WSZJK.

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSGE dokonuje się systematycznej oceny efektywności tego systemu, a jej wyniki wykorzystywane są do doskonalenia polityki zapewnienia jakości i budowy kultury jakości kształcenia.

Fundamentalnym zadaniem WSZJK jest gromadzenie informacji użytecznych dla działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia, odnośnie wszystkich etapów i aspektów procesu kształcenia, zwłaszcza w zakresie skuteczności procesu kształcenia i weryfikacji osiągania efektów kształcenia. Gromadzone informacje poddawane są analizie mającej na celu sformułowania wniosków praktycznych mogących prowadzić do projakościowych zmian w procesie kształcenia. Zadaniem systemu jest rozpowszechnianie wśród zainteresowanych podmiotów wiedzy użytecznej dla zapewnienia jakości kształcenia – zwłaszcza w zakresie informacji o możliwości uczestniczenia poszczególnych podmiotów w procesach projakościowych oraz gromadzenie informacji i formułowania wniosków w ramach jego działania.

Dla uskutecznienia procesu ankietyzacji został dopracowany wzór ankiety „Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności dydaktycznej”. Ankieta została wdrożona Uchwałą Senatu nr 7/2013 z 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności dydaktycznej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Ankiety studenckie dotyczące oceny zajęć i prowadzących przeprowadzone są bezpośrednio na zajęciach. Wyniki tych ankiet są omawiane w ramach posiedzeń Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a także posiedzeń Senatu WSGE. Ponadto został opracowany wzór protokołu z hospitacji zajęć wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora 8/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów: protokołów Zespołu ds. Efektów Kształcenia z hospitacji zajęć dydaktycznych oraz z oceny weryfikacji osiągania efektów kształcenia, ocen szczegółowych (indywidualnych) tych aspektów, ankiety studenckiej na temat szczegółowych aspektów trybu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia. Hospitacji zajęć dokonuje Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona, po hospitacji przeprowadzana jest rozmowa z osobą hospitowaną, a także sporządzany jest protokół z hospitacji zawierający m.in. mocne i słabe strony hospitowanych zajęć oraz sugestie działań korygujących.

Weryfikacja i wdrażanie efektów kształcenia w Uczelni jest procesem kilkustopniowym i składa się z działań podejmowanych przez odpowiednie organy. W procesie tworzenia, ewaluacji i programów kształcenia bierze się pod uwagę analizę wyników osiąganych przez studentów, metody oceny pracy studenta, ankiety studenckie, a także proces kształtowania się kultury jakości kształcenia, a także uczciwości i zasad zapobiegania złym praktykom takim jak plagiat czy ściąganie. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest również w oparciu o opinie absolwentów, którzy zakończyli studia w uczelni i rozpoczęli pracę zawodową, dzięki temu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wskazując na efekty, których osiągnięcie ma największe znaczenie dla dalszego rozwoju zawodowego lub naukowego.

Monitorowanie realizacji programów kształcenia pozwala na stały i skuteczny nadzór nad procesem stanowienia efektów kształcenia i ich efektywną ewaluację.

Napływające w trakcie roku akademickiego od studentów, wykładowców, przedstawicieli pracodawców i absolwentów propozycje dotyczące doskonalenia efektów kształcenia są dyskutowane i w formie propozycji przekładane Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia. Komisja analizuje zgłoszone propozycje i opiniuje ewentualne zmiany przekazując swoją opinię do Senatu Uczelni. Członkowie Senatu, z Rektorem na czele, wyrażają swoją opinię dotyczącą propozycji i proszą o przygotowanie ostatecznej wersji efektów kształcenia do uchwały Senatu, który ostatecznie decyduje o tym, czy efekty zostają zatwierdzone, czy odrzucone. Jeśli efekty zostaną odrzucone, przekazywane są z powrotem do Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia w celu naniesienia zmian, a procedura ich ostatecznego przedstawienia zostaje powtórzona. Mechanizm ten gwarantuje podjęcie decyzji i przygotowanie merytorycznie właściwych efektów. Programy kształcenia, w tym opisy efektów kształcenia i plany studiów, są opiniowane również przez Radę Patronacką oraz Radę Samorządu Studenckiego.

W wyniku analizy efektów kształcenia, w tym pod kątem zmian zachodzących w przepisach, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w WSGE Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie regularnie podejmuje stosowne uchwały.

 • system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych

Dobór metod kształcenia uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć oraz indywidualnego wyboru poszczególnych nauczycieli akademickich. Formy kształcenia złożone są z różnych elementów równoważących proces kształcenia i należą do nich: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, prowadzenie kształcenia zarówno w grupach, jak i w toku indywidualnym, przygotowanie i wykorzystanie prezentacji zarówno przez wykładowców jak i studentów, prowadzenie problemowych i ukierunkowanych dyskusji, realizacja zadań problemowych przy wykorzystaniu różnorodnych studiów przypadku, analiza dokumentów źródłowych, literatury i innych opracowań. Połączenie tych metod pozwala na sprawne i efektywne rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywa się metodami określonymi w Zarządzeniu nr 19/2012 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta.

Od roku akademickiego 2013/2014 funkcjonuje Regulamin organizacji kształceniaz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) (Uchwała nr 33/2013 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowiez dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; zmieniony Uchwałą nr 11/2014 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 17 czerwca 2014 roku).

Zarządzeniem nr 5/2014 Rektora z dnia 15 kwietnia 2014 roku wprowadzono Regulamin postępowania z pisemnymi pracami studenckimi i innymi zapisami potwierdzającymi osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia w ramach konkretnego przedmiotu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Zmieniono go Zarządzeniem nr 7/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

Nauczyciel akademicki przeprowadzający weryfikację efektów kształcenia na podstawie pisemnych prac studentów zobowiązany jest do przekazania do Dziekanatu Uczelni kopii wszystkich prac. W przypadku prac w formie elektronicznej prowadzący zajęcia przekazuje kopie prac na nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za zachowanie poufności przechowywanych danych i wykorzystywanie ich wyłącznie do potrzeb WSZJK odpowiedzialny jest Dziekan. Zgromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie do przeprowadzania analiz. Analizy prac zaliczeniowych na postawie dokumentacji z danego semestru dokonują zespoły powołane przez Rektora. Po przeprowadzonej analizie Dziekan przygotowuje sprawozdanie. 

 • system weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu

Odbycie praktyk studenckich ma na celu weryfikację, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności, zdobycie doświadczenia, wiedzy o rynku pracy oraz umiejętnościach wymaganych w pracy, a także dokonanie samooceny umiejętności studenta w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku pracy. Weryfikacja efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk odbywa się na dwóch poziomach: uczelnianym i u pracodawcy. Opinia pracodawcy jest kluczowa i ma decydujący wpływ zarówno na proces zaliczenia praktyk, jak i na proces dyplomowania i zakończenia studiów. Ze strony organizacji kontrolę nad przebiegiem i ostatecznym rozliczeniem praktyk sprawuje zakładowy opiekun praktyk, natomiast z ramienia Uczelni - Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich oraz Dziekan. W trakcie praktyk oprócz wiedzy sprawdzane są przede wszystkim kompetencje miękkie zawarte w ramach umiejętności i kompetencji społecznych, których poziom i jakość ocenia pracodawca w Dzienniku Praktyk, który zawiera Ocenę praktyki studenta. W ramach tej oceny Pracodawca ocenia sposób pracy, wkład w pracę oraz sposób zachowania. Pracodawca poza ocenieniem praktykanta za pomocą ocen, może wyrazić swoją opinię w szerszy sposób, dołączając dodatkowy opis jakości, merytorycznej charakterystyki i oceny odbywających się praktyk.

W roku akademickim 2015/2016 wdrożono udoskonalony Regulamin zawodowych praktyk studenckich (Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zawodowych praktyk studenckich Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie) oraz określono warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki (Uchwała Nr 14/2016 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki).

 1. system sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania)

Warunki ukończenia studiów określa Regulamin studiów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów jest warunkiem uzyskania poświadczonych dyplomem kwalifikacji. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Student, aby być dopuszczonym do egzaminu dyplomowego musi spełnić wszystkie wymagania wynikające z programu studiów, uzyskać wymaganą programem liczbę punktów zaliczeniowych ECTS oraz osiągnąć założone na kierunku efekty kształcenia; uzyskać pozytywną ocenę z pracy dyplomowej; zaliczyć objęte programem studiów studenckie praktyki zawodowe i złożyć w dziekanacie kartę odejścia studenta. Każda praca dyplomowa sprawdzana jest pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich przez promotora oraz recenzenta, a także w ramach programu antyplagiatowego.

W Uczelni obowiązuje Regulamin procesu dyplomowania (Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; zmienione Zarządzeniami Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Nr 26/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. i Nr 2/2017 Rektora z dnia 16 stycznia 2017 roku; t.j. Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie), a ramach zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych w WSGE, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ewaluacji prac dyplomowych przygotowanych przez studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wprowadzona została procedura analizowania prac dyplomowych.

 • system monitorowania karier zawodowych na rynku pracy

Zadanie stworzenia systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów realizuje uczelniane Biuro Karier (Zarządzenie Nr 17/2012 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wzorów kwestionariuszy wykorzystywanych przez Biuro Karier w badaniach absolwentów Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie). Uczelnia podjęła decyzję o przeprowadzeniu badań losów zawodowych absolwentów po sześciu miesiącach od terminu obrony, a następnie po trzech i pięciu latach od egzaminu dyplomowego. Wszystkie dane gromadzone są w zabezpieczonej bazie danych na serwerze Uczelni, eliminując możliwość ich upublicznienia i dostępu osób trzecich. Kwestionariusz ankiety w wersji elektronicznej jest wysyłany do każdego absolwenta danego rocznika, który wyraził zgodę na udział w badaniu. Wybrane narzędzie pozwala na badania porównawcze i przebadanie tej samej grupy respondentów trzykrotnie. Badania uzupełniające są przeprowadzane drogą telefoniczną. Wyniki są przekazywane do Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a następnie do Władz Uczelni. Raporty służą nie tylko do oceny bieżących możliwości na poziomie jakości kształcenia, wygenerowania opinii studentów i preferencji kandydatów, lecz także do określenia miejsca absolwentów Uczelni na polskim rynku pracy, a także preferencji pracodawców w zakresie ich potrzeb i oczekiwań. Raporty umożliwiają bardziej wydajną pracę nad kolejnymi programami kształcenia i poszerzają spektrum planowanych udoskonaleń, które będą wprowadzane na każdym etapie procesu doskonalenia jakości kształcenia.

Interesariuszami wewnętrznymi są studenci i nauczyciele akademiccy. Biorą udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia poprzez czynny udział w posiedzeniach Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a także w posiedzeniach Senatu Uczelni i Rad Wydziałów. Ponadto wszyscy studenci wyrażają swoje opinie w ramach procesu ankietyzacji. Podczas spotkań z przedstawicielami Władz Uczelni wskazują treści programowe, które chcieliby wprowadzić do procesu kształcenia i zwracają uwagę na nowe trendy występujące na rynku pracy.

Interesariuszami zewnętrznymi są absolwenci i reprezentanci pracodawców. Sposób ich działania polega przede wszystkim na proponowaniu kierunków działalności. Członkowie Rady Patronackiej udzielają Uczelni wsparcia we wszystkich sprawach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym, w tym m.in. poprzez doradztwo w ewaluacji programów studiów, a także stałym monitorowanie programów kształcenia.

Programy kształcenia są przygotowywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 1/2017 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Do mechanizmów mających na celu doskonalenie programu kształcenia należą między innymi: ocena procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia na kierunku, ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych i warunków studiowania – hospitowanie zajęć, organizację zajęć dydaktycznych zapewniająca wysoką jakość kształcenia, skuteczny udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, skuteczne organizowanie zasobów informatycznych.

W celu monitorowania osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia oraz monitorowania jakości weryfikacji efektów kształcenia Komisja ds. Jakości i Efektów Kształcenia posługuje się dokumentacją powstałą w ramach przebiegu studiów i w ramach funkcjonowania WSZJK. Narzędziami dokumentowania działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w WSGE są analizy, sprawozdania i protokoły przygotowywane zgodnie z harmonogramem prac zawartym w Zasadach funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Komisja przeprowadza analizy różnych aspektów procesu kształcenia, w analizach uwzględnia się specyfikę kierunków, form i profili studiów oraz specyfikę specjalności. Zgodnie z Zasadami Funkcjonowania WSZJK Komisja przeprowadza następujące analizy:

 • analiza wyników ankiet – przeprowadzana jest dwa razy w roku, w szczególności dotyczy głównych tendencji dostrzeganych w opiniach ankietowanych o poszczególnych etapach i aspektach procesu kształcenia; najczęściej zgłaszanych postulatów; najczęściej zgłaszanych uwag krytycznych; opinii i oceny sytuacji zawodowej absolwentów poszczególnych kierunków studiów;
 • analiza wyników hospitacji związanych z weryfikacją efektów kształcenia – analiza dokonywana jest na podstawie protokołów z hospitacji zajęć związanych z weryfikacją efektów kształcenia, w szczególności dotyczy osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz adekwatności sposobów prowadzenia ich weryfikacji;
 • analiza prac pisemnych – analiza przeprowadzana jest oddzielnie dla prac dyplomowych i pozostałych prac pisemnych, w szczególności dotyczy osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz jakości weryfikacji efektów kształcenia wyrażanej poprzez oceny i recenzje prac;
 • analiza sylabusów i programów kształcenia – analiza ta dotyczy w szczególności zgodności sylabusów z opisami specjalności i programem, kompletności i czytelności danych, zwłaszcza w części dotyczącej sposobów weryfikacji efektów kształcenia. W przypadku, gdy wykryte zostaną nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na ten proces, Komisja niezwłocznie przekazuje autorowi danego sylabusa odpowiednie uwagi z prośbą o dokonanie korekt i przekazanie zainteresowanym studentom skorygowanych informacji; WSZJK pozwala na zrewidowanie trafności doboru efektów kształcenia do przedmiotów. Analizy wskazały, że niektóre elementy systemu i kształcenia wymagały poprawy, w wyniku czego w 2013 roku wdrożony został nowy wzór sylabusa, a w 2017 roku jego udoskonalona wersja (Uchwała nr 3/2017 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru sylabusa obowiązującego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie);
 • analiza sprawozdań – analiza sprawozdań dokonywana jest pod kątem możliwości poprawy jakości kształcenia, a zwłaszcza programów kształcenia oraz warunków instytucjonalno-organizacyjnych funkcjonowania procesu kształcenia w WSGE;
 • analiza sprawności systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia – analiza dokonywana w celu wskazania możliwych zmian w WSZJK, które zwiększą jego skuteczność i sprawność;
 • analiza wzorców – analizę przeprowadza się oddzielnie dla każdego kierunku studiów, jej celem jest ustalenie możliwości zastosowania zewnętrznych wzorców, w tym międzynarodowych, do poprawy jakości kształcenia. Analiza uwzględnia kwestie potencjalnego wpływu międzynarodowych tendencji na mobilność studentów WSGE.

Analizy Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia zawarte są w protokołach z posiedzeń.

WSZJK ma za zadanie gromadzenie informacje, które są użyteczne dla działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia, odnośnie wszystkich etapów i aspektów procesu kształcenia zwłaszcza w zakresie skuteczności procesu kształcenia i weryfikacji osiąganych efektów. Zgromadzone informacje poddawane są analizie, a wnioski z niej wyciągnięte przedstawiane są w sprawozdaniach i protokołach. Wszyscy zainteresowani po uzyskaniu zgody Rektora mogą uzyskać dostęp do sprawozdań i protokołów, które Komisja przechowuje przez okres 5 lat.

Uczelnia w celu zwiększania skuteczności i efektywności kształcenia gromadzi, analizuje i przechowuje informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Zgromadzone informacje porównywane są w wynikami innych uczelni kształcących na podobnych kierunkach i poziomach kształcenia (np. poprzez rankingi uczelni). Uczelnia zapewnia swoim studentom dostęp do wybranych katalogów informacyjnych, obejmujących treści związane z procesem kształcenia, harmonogramów zajęć, informacji dotyczących zmian w organizacji zajęć dydaktycznych. Studenci mają dostęp przez Internet do baz danych zawierających: harmonogramy sesji egzaminacyjnej i zajęć w danym semestrze (roku), nazwiska osób prowadzących poszczególne przedmioty, dzięki temu systemowi możliwe jest podawanie informacji przez wykładowców bezpośrednio studentom. W tym celu w Uczelni wdrożony został internetowy system obsługi studenta. Zasady przepływu informacji uwzględniają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych studentów i pracowników. Ponadto w Uczelni obowiązuje Polityka bezpieczeństwa wprowadzona Zarządzeniem nr 15/2016 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. Dostęp do zasobów jest opatrzony hasłami dostępnymi dla studentów i przekazywanymi przez Kierownika Dziekanatu. Powyższe formy dostępności do materiałów z zakresu systemu jakości kształcenia są proste w obsłudze i umożliwiają łatwy dostęp z poziomu systemu informatycznego i sieci internetowej.

Od roku akademickiego 2015/2015 w WSGE funkcjonuje procedura potwierdzania efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych poza systemem studiów. Jest ona dokonywana na podstawie Regulaminu organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, który wprowadzono Uchwałą nr 6/2015 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Wnioski opiniują Asesorzy, a ostateczną decyzję podejmuje Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia. Zarówno Asesorów, jak i członków Komisji powołuje Rektor (Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania Asesorów RPL w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Zarządzenie nr 24/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się WSGE zmienione Zarządzeniem Nr 27/2016 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 8 listopada 2016 r.). Po zakończeniu procedury jej uczestnik otrzymuje certyfikat zgodny ze wzorem określonym Zarządzeniem nr 26/2015 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów decyzji w sprawie uznania efektów uczenia się oraz certyfikatu potwierdzającego uznanie efektów uczenia się.

Na studiach podyplomowych są stosowane analogiczne do studiów wyższych, lecz uproszczone procedury mające na celu dbałość o jakość kształcenia.

Podstawowe regulacje zostały zawarte w Regulaminie studiów podyplomowych. Jego tekst jednolity został ogłoszony Zarządzeniem nr 28/2014 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Programy kształcenia są przygotowywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 1/2017 Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Ich opisu dokonuje się uwzględniając Zarządzenie nr 15/2014 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach podyplomowych.

Podobnie jak student, słuchacz ma prawo ubiegać się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej. Warunki określono w Zarządzeniu nr 4/2016 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków zwalniania słuchacza studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

W zależności od formy zakończenia studiów podyplomowych zastosowanie ma Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu końcowego na studiach podyplomowych lub Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oceny pracy końcowej przygotowywanej w ramach studiów podyplomowych.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.