+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2010

Demokracja jako wyraz ludzkich postaw. Spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej

Autor/rzy:

Barbara Karolczak-Biernacka

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-6-4

Liczba stron:xx

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: demokracja; jednostka polityczna; wspólnota polityczna; obywatele demokracji; powszechne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji zbiorowych; działalność polityczna; samorządność; postawy demokratyczne; zasady ustrojowe; wartości demokratyczne;

Fragment wstępu / Opis:

Demokracja - okazuje się - definiowana jest rozmaicie, jako system, instytucja, a nawet rodzaj zachowań, na przykład jako "Współuczestnictwo wszystkich w podejmowaniu decyzji, podporządkowanie się woli większości, poszanowanie praw innych ludzi", w sensie politycznym jako "ustrój polityczny państwa, w którym rządzą wybrani w głosowaniu przedstawiciele większości i w którym przyznaje się wszystkim obywatelon swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy" i też jako "państwo o takim ustroju". Mowa tu o wszystkich obywatelach zamieszkujących dane terytorium. Twierdzenie, że "państwo narodowe jest warunkiem demokracji", czyli odwracając myśl, istnienie demokracji możliwe jest wówczas, gdy państwo jest państwem narodowym - staje się trudne do zrozumienia, gdy państwo narodowe oznacza państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo.

Innowacje w edukacji elementarnej

Autor/rzy:

pod redakcją Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-9-5

Liczba stron:404

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: Innowacje pedagogiczne; kreatywność w pracy pedagogicznej nauczyciela; twórcze postawy nauczycieli; kompetencje multimedialne nauczycieli; edukacja wczesnoszkolna; teoria inteligencji wielorakich; zabawy edukacyjne; filozofia praktyczna; edukacja elementarna; edukacja przedszkolna;

Fragment wstępu / Opis:

Roman Schulz w latach 80-tych w książce pt. Procesy zmian i odnowy w oświacie stwierdził, iż edukację w Polsce cechuje dynamizm. Mimo czasu, jaki upłynął od wydania tej publikacji, w rzeczywistości oświatowej mamy ciągle do czynienia ze zmianami. Przyczyniają się one do rozwoju naszego systemu edukacyjnego. Szczególnie są widoczne od momentu wprowadzania reformy oświatowej tj. od 1 września 1999 r., która obejmuje stopniowo nowe obszary systemu oświatowego.

Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego

Autor/rzy:

Magdalena Sitek

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-4-0

Liczba stron:256

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: Instytucje europejskie; Parlament Europejski; Rada Europejska; Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska; Europejski Wymiar Sprawiedliwości; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Instytucje kontroli UE; Instytucje finansowe UE; organy doradcze UE

Fragment wstępu / Opis:

Instytucje i organy Unii Europejskiej są przedmiotem licznych opracowań w Polsce, Europie i na całym świecie. Cechą charakterystyczną większości z nich jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących instytucji czy organów Unii, a więc struktury i zadań. Standardem stało się umieszczanie w jednym opracowaniu informacji dotyczących nie tylko instytucji i organów UE, ale również wielu innych elementów, takich jak: wiadomości o prawie wspólnotowym, wspólnych politykach czy historii integracji europejskiej. Tymczasem rozwój struktury i zakresu działań Unii europejskiej, obejmującej już 27 państw członkowskich, wymaga coraz wnikliwszych opracowań naukowych, opartych na źródłach prawa nie tylko traktatowego, ale również wtórnego czy prawa wewnętrznego, jak na przykład regulaminów czy statutów.

[wyczerpany nakład]

Kodeks Postępowania Administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach

Autor/rzy:

Przemysław Krzykowski

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-00-0

Liczba stron:211

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne; KPA, zasady KPA; działalność WSA; organ administracji publicznej; decyzja administracyjna; procedura administracyjna

Fragment wstępu / Opis:

Postępowanie administracyjne jest przedmiotem wykładów, ćwiczeń i seminariów na studiach prawniczych i administracyjnych. Siłą rzeczy program nauczania ze względu na ograniczone ramy czasowe nie obejmuje wszystkich procedur administracyjnych, lecz tylko postępowania o zupełnie podstawowym znaczeniu dla praktyki. Procedury te uregulowane są w kodeksie postępowania administracyjnego. Autor wykorzystujące swoje dotychczasowe doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, jak również spostrzeżenia wynikające z  codziennej praktyki radcy prawnego w samorządzie terytorialnym, postanowił stworzyć przystępne repetytorium.

Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Autor/rzy:

Anna Antczak

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-7-1

Liczba stron:172

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: strategia bezpieczeństwa; środowisko bezpieczeństwa; identyfikacja interesów UE; cele polityczno-strategiczne UE; Europejska Strategia Bezpieczeństwa; europejska kultura strategiczna;

Fragment wstępu / Opis:

Z analizy działań podejmowanych przez najistotniejszych aktorów na scenie międzynarodowej wynika, że obecnie gwarantem bezpieczeństwa staje się misternie tkana sieć międzynarodowych powiązań polityczno-gospodarczych z wykorzystaniem różnych metod, środków i sposobów działania. Bezpieczeństwo jest egzystencjalną potrzebą państw, a zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym mają istotny wpływ na ewolucję zagrożeń, wyzwań i szans, co w bezpośredni sposób przekłada się na konieczność wprowadzania zmian w strategiach bezpieczeństwa zarówno państw jak i innych podmiotów stosunków międzynarodowych.

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego wydawane w latach 1998-2004

Autor/rzy:

Przemysław Krzykowski

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-5-7

Liczba stron:358

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: wykładnia prawa podatkowego; interpretacja prawa podatkowego; urzędowe interpretacje prawa podatkowego; kompetencje nadzorcze Ministra Finansów; ochrona interesów podatnika; ujednolicenie stosowania norm prawa podatkowego

Fragment wstępu / Opis:

Relacje między obywatelami a organami podatkowymi budziły zawsze kontrowersje. Świadczenia państwa na rzecz obywateli i obowiązki oraz uprawnienia obywateli wobec państwa są emanacją gry interesów obu stron. We współczesnym systemie prawnym, prawo podatkowe jest ważnym instrumentem ingerencji państwa w sferę wolności ekonomicznej podatników. Jednak jest to prawo, które zawiera akty prawne niezrozumiałe i nielogiczne w odbiorze adresatów, co skutkuje często niejednolitym stosowaniem norm tej gałęzi prawa. Transformacji systemu prawa podatkowego towarzyszy ponadto duża liczba nowelizacji przepisów prawnych, które dodatkowo utrudniają procesy stosowania prawa.

Statystyka...nie taki diabeł straszny

Autor/rzy:

Barbara Antczak

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-8-8

Liczba stron:116

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: statystyka; badania statystyczne; metody opisu struktury zjawisk; metody opisu współzależności zjawisk; metody opisu  dynamiki zjawisk;

Fragment wstępu / Opis:

Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz do¬starcza szeroką gamę narzędzi opisu i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zasto¬sowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych ana¬lizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych. Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków kształce¬nia z zakresu podstaw statystyki. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowa¬ne przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

[wyczerpany nakład]

download table of contents / pobierz spis treści

Teoretyczne Aspekty Bezpieczeństwa

Autor/rzy:

Witold Pokruszyński

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-3-3

Liczba stron:154

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: teoria bezpieczeństwa; uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego; bezpieczeństwo międzynarodowe; współczesne konflikty zbrojne; interwencje militarne

Fragment wstępu / Opis:

Każda dyscyplina naukowa ma swoją teorię i metodologię badań. Czy bezpieczeństwo jest dyscypliną naukową? Oto podstawowe pytanie. Oszem tak. Jest dyscypliną naukową uprawianą w uczelniach publicznych i niepublicznych, w instytutach naukowych i nie tylko.

Zatem jak traktować bezpieczeństwo od strony stricte naukowej? Dla¬czego próby podejmowane w trakcie dotychczasowych dociekań przez pra¬cowników nauki nie kończą się całkowitym sukcesem? Co jest przyczyną tak złożonego procesu? Przyczyn może być wiele. Jedną z najważniejszych, jest wyjątkowa młodość tej dyscypliny.

download full PDF / pobierz całą publikację

Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów

Autor/rzy:

Pod naukowym kierownictwem Romana Kulczyckiego

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

 

Liczba stron:153

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: konferencja studencka; bezpieczeństwo polityczne RP; bezpieczeństwo gospodarcze RP; zagrożenia ekologiczne; bezpieczeństwo ekologiczne;

Fragment wstępu / Opis:

KONFERENCJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA I PRZEPROWADZONA PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH WSGE W RAMACH TEMATU NAUKOWO – BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEGO RP WSGE W JÓZEFOWIE „TRANSGRANICZNA PRZESTRZEŃ ZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA POLSKI”

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.