+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2011

Mini leksykon dyplomatyczny

Autor/rzy:

Magdalena Sitek i Barbara Dobrzańska

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-01-7

Liczba stron:70

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: prawo dyplomatyczne; dyplomacja

Fragment wstępu / Opis:

Dyplomacja od najdawniejszych dziejów ludzkich odgrywała bardzo dużą rolę w życiu państw i narodów oraz w stosunkach międzynarodowych. Działalność dyplomatyczna obecna jest również w życiu wewnętrznym Polski. Dzięki środkom masowego przekazu działalność ta wzbudza wiele emocji, a w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w szczególny sposób skłania do przyswajania sobie wiedzy z zakresu najnowszej historii dyplomacji, polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych oraz wielu innych dziedzin znajdujących się w obrębie współczesnej dyplomacji. W związku z powstawaniem i rozwojem licznych organizacji międzynarodowych zrodziła się nowa terminologia dyplomatyczna, która składa się na wiedzę współczesnego dyplomaty. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej obliguje do przyswajania sobie wiedzy w zakresie m.in. prawa wspólnotowego, jak również terminologii w niej obowiązującej. Ta specyficzna terminologia obowiązująca w służbie dyplomatycznej skłoniła autorki do napisania „Mini leksykonu dyplomatycznego”, którego celem jest przybliżenie tej specyficznej terminologii osobom zainteresowanymi sprawami dyplomatycznymi. W „Mini leksykonie dyplomatycznym” uwzględniono terminy rzadko spotykane w codziennym życiu. Ścisłe zazębianie się dyplomacji, polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych, przekłada się na terminologię, różne pojęcia dyplomatyczne, wydarzenia historyczne itp.

download full PDF / pobierz całą publikację

Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?

Autor/rzy:

Barbara Antczak

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-12-3

Liczba stron:134

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa; usługi edukacyjne; marketing;

Fragment wstępu / Opis:

Główne kierunki zmian ekonomicznych, społecznych i kulturalnych spowodowane szybkim rozwojem gospodarki, którego rezultatem jest zanikanie jednych i pojawianie się innych zawodów, powodują wzrost zapotrzebowania na pracowników o coraz wyższych kwalifikacjach. Zatem istotną zmianą w życiu społeczno-zawodowym w XXI wieku jest znaczący wzrost mobilności zawodowej, wymuszony przez rozwój i globalizację gospodarki, techniki i technologii, a także przez dysproporcje występujące między poszczególnymi krajami. Systemy kształcenia muszą uwzględniać takie kluczowe umiejętności, które czynią ludzi zdolnymi do zmiany zawodu, podnoszą ich poziom rozumienia techniki, dają podstawę kompetencjom wymaganym w międzynarodowym środowisku pracy. Współczesny rynek pracy wymaga rozwoju edukacji ustawicznej (continuing education). z hasła o kształceniu dla życia przechodzi się do hasła edukacji przez całe życie (live-long learning). Edukacja ustawiczna nie jest jeszcze dziedziną, która znalazła należyte uznanie, choć są kraje w istotny sposób zaangażowane w rozwój systemów kształcenia dla dorosłych (np. Finlandia, Szwecja, Niemcy, Stany Zjednoczone).

download table of contents / pobierz spis treści

Unia Europejska. Bezpieczeństwo, strategia, interesy

Autor/rzy:

Anna Antczak

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-05-5

Liczba stron:170

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: przestrzeń bezpieczeństwa UE; UE na arenie międzynarodowej; potencjał polityczno-wojskowy UE; zagrożenia bezpieczeństwa UE; Europejska Strategia Bezpieczeństwa; Europejska Polityka Sąsiedztwa; wspólna polityka zagraniczna

Fragment wstępu / Opis:

Wydaje się, że obszar geostrategiczny, jakim jest Unia Europejska, powszechnie zwany "Zachodem" przechodzi kryzys cywilizacyjny. Jego dynamika koncentruje się niemal wyłącznie na konsumpcji ("poziom zycia i konsumpcji"), pozostawiając pytanie o swoją rolę w świecie bez odpowiedzi. Europa Zachodnia niestety skupia największą uwagę na samej sobie i unika konkretnych działań w innych obszarach. Jest to dość krótkowzroczna polityka odgradzania się. Rozpad bipolarnego świata zburzył pewien system wartości i Europa nie potrafiła zbudować w to miejsce niczego nowego, co byłoby na tyle konstruktywne, by dawało kontynentowi nową siłę.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Polityka a strategia bezpieczeństwa

Autor/rzy:

Witold Pokruszyński

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-06-2

Liczba stron:77

Oprawa:miękka

format:148x211 mm

Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwa; strategia bezpieczeństwa; koncepcja strategiczna i obrony NATO; bezpieczeństwo w zarządzaniu kryzysowym

Fragment wstępu / Opis:

Już na podstawie samego tytułu książki może nasuwać się pytanie, co autor zamierza wydobyć z tych dwóch pojęć, tj. polityki i strategii bezpieczeństwa? Czy jest tak, że polityka bezpieczeństwa zajmuje się innym obszarem lub zakresem niż strategia bezpieczeństwa? A może chodzi tylko o uporządkowanie w aspekcie aksjologicznym tych określeń i ustalenie kryteriów ich wartościowania. Na podstawie moich doświadczeń i wiedzy oraz prowadzonych dyskusji z wieloma znawcami przedmiotu m.in. na temat polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, regionalnego, a nawet globalnego, stwierdzam w pełni świadom tego, że nie ma jednoznaczności w tym zakresie. Generalnie poglądy są dwa. Jedni twierdzą, że polityka bezpieczeństwa jest ponad strategią, zaś inni – strategia bezpieczeństwa jest czymś więcej niż polityka.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Autor/rzy:

pod redakcją Sylwii Ćmiel

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-11-6

Liczba stron:342

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: nieprzystosowanie społeczne; narkomania; nieprzystosowanie rówieśnicze; zachowania suicydalne; agresja; wolontariat; socjoterapia;

Fragment wstępu / Opis:

Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży jawi się jako jeden z obszarów troski o racjonalne wychowanie tej grupy społecznej. Należy zauważyć że w wielu zbiorowych dziełach mamy do czynienia z daleko posuniętym eklektyzmem polegającym na zapożyczeniu od różnych doktryn rozwiązań i przetransformowaniu ich w nową formę mająca wpływ na zachowanie i pozytywne postrzeganie badanego problemu. Stąd rodzi się pytanie czy język pedagogiki w ogóle istnieje, czy jest on tylko źródłem pozostałości po innych dyscyplinach. Nie można nie zauważyć refleksji naukowej co do tej dziedziny i do prób jej rozwoju. Zachowania dewiacyjne i kontrowersyjne stają się widoczne i są w centrum uwagi nauk o patologii społecznej obejmującej zachowanie indywidualne człowieka jako istoty niezwykle złożonej nie nadającej się zredukować do żadnego z wymiarów (biologicznego, psychologicznego, społecznego czy kulturowego). Pedagogika resocjalizacyjna jakby na nowo odkrywa dokonujące się zmiany w zakresie kształcenia, wychowania i terapii poprzez szereg rozpoznań (diagnoz), w które zamierza interweniować wykorzystując nowe technologie wywierania wpływu na zachowania i motywacje osób w różnych warunkach (izolacji lub swobody działania). W tym też celu wykorzystuje się programy profilaktyczno – korekcyjne lub kreacyjne ku adaptacji twórczej, przedefiniowane z obszarów wiedzy użytecznej

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa

Autor/rzy:

Witold Pokruszyński

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-13-0

Liczba stron:73

Oprawa:miękka

format:148x211 mm

Słowa kluczowe: Filozofia bezpieczeństwa; pojęcie bezpieczeństwa; funkcje filozofii bezpieczeństwa; historia filozofii bezpieczeństwa; filozofia bezpieczeństwa personalnego; filozofia bezpieczeństwa strukturalnego

Fragment wstępu / Opis:

Długo rozmyślałem jak podejść do problemów filozofii bezpieczeństwa, aby spełnić obowiązek wobec studentów WSGE w Józefowie, studiujących na kierunku bezpieczeństwo i nie tylko. Tym bardziej, że nikt ze studiujących na tym kierunku nie przeszedł kursu podstawowego z filozofii. Istniejąca literatura przedmiotu, pisana przez znanych i szanowanych w Polsce autorów – filozofów, bez względu na jej naukowy charakter, nie może stanowić podstawy do zgłębienia wiedzy i opanowania przedmiotu na wymaganym poziomie z zakresu filozofii bezpieczeństwa. Te zwarte obszerne publikacje (monografie), owszem, mogą być wskazane lub zalecane studentom uniwersytetów o kierunku filozoficznym lub pokrewnym, na przykład socjologicznym, psychologicznym, lecz nie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Autor, znając potrzeby studenta kierunku,,bezpieczeństwo wewnętrzne’’ i program narzucony mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu filozofii bezpieczeństwa,postanowił napisać zwarty materiał w postaci wykładów, w których są zawarte podstawowe kwestie filozofii, mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem jednostki, państwa, sojuszu.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Filozofia dla pracujących

Autor/rzy:

Dorota Łażewska

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-10-9

Liczba stron:185

Oprawa:miękka

format:148x211 mm

Słowa kluczowe: tomizm;  marksizm; neopozytywizm; fenomenologia; personalizm; ekofilozofia

Fragment wstępu / Opis:

Czym jest filozofia?

Filozofia interesuje nie tylko specjalistów pracujących na uniwersytetach lub w instytucjach naukowych. Faktycznie każdy filozofuje, nawet nie określając tego mianem filozofii1. Filozofowanie można uznać za „sprawę człowieka jako takiego”. Dlatego też filozofia zajmuje ważne miejsce w życiu codziennym oraz w świecie kultury. I tak filozofia, jako jeden z przedmiotów akademickich - znajduje się w programie wyższych uczelni. Treści filozoficzne są również obecne w literaturze pięknej (np. „Dżuma” A. Camusa), w sztukach teatralnych (np. „Za drzwiami zamkniętymi” J. P. Sartre’a) oraz w powieściach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (np. „Bromba i filozofia” M. Wojtyszki). Przemyślenia filozoficzne stanowią także fundament programów, celów oraz metod nauczania.

Jest tak dlatego, gdyż filozofia to ogólna wiedza o rzeczywistości, którą ludzie, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stanowiska pragną poznać i zrozumieć, nawet nie zawsze uświadamiając sobie takie pragnienia. Informacje owe dotyczą bowiem rzeczy najważniejszych dla każdego człowieka. Chodzi przecież o jego zasadnicze problemy np. sens życia i śmierci, wartość cierpienia, istota miłości i przyjaźni, dążenie do szczęścia, prawda o dobru i złu, zagadnienie prawdziwości lub fałszu w poznawaniu świata2.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji

Autor/rzy:

Edward Erazmus

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-04-8

Liczba stron:436

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: Sukcesy i ich percepcje w tradycji amerykańskiej i polskiej; Awanse i kariery; transformacja i transplantacja mechanizmów rynkowych; rynkowe uwarunkowania sukcesów, awansów i karier; przedsiębiorczość; lenistwo; analfabetyzm funkcjonalny; wypalenie zawodowe;

Fragment wstępu / Opis:

Punktem wyjścia poniższych refleksji są następujące aforyzmy: pierwszy wiąże się z M. Kopernikiem jako tym człowiekiem, który wyprzedzając epokę, ”Swój sukces (…) zawdzięczał połączeniu niezwykłej odwagi myślenia z niespotykaną sumiennością” (J. Sanatorski), drugi sugeruje, że „Lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemności” (Konfucjusz), trzeci informuje, że „Nie może być wspólnych zasad, bo nie ma żadnej wspólnej rzeczywistości” (Ludwik Koniński), a czwarty P. Jaworskiego, który po przeczytaniu wywiadu w 2010 roku wyraził zdziwienie, że jeszcze „59 procent Polaków z wykształceniem wyższym, gdyby miało taką możliwość, wyjechałoby za granicę” (P. Jaworski, „Gazeta Wyborcza” 10.06.2010). Książka jest próbą zarysowania kilku poziomów dyskursu toczonego wokół sukcesów, karier i karierowiczostwa, które w języku potocznym funkcjonują jako kategorie synonimiczne albo się wykluczające. Istotne jest ich miejsce wśród takich wartości aksjologicznych, jak: potrzeba osiągnięć i uznania, awansów i udanego życia w kontekście porażek, ale także degradacji, wykluczeń oraz korupcji i karierowiczostwa. One przenikają się z wartościami uniwersalnymi i instrumentalnymi takimi, jak: wolność, sprawiedliwość i równość szans, swoboda, swawola, praca, jawność, rynek, klient i konsument, nacisk, presja, obowiązek, przymus wewnętrzny łącznie z zaspakajaniem potrzeb biologicznych: bezpieczeństwa socjalnego, afiliacji dostępu dzieci i młodzieży do nauki oraz do pracy.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Marka Lisieckiego i Bronisława Sitka

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-627-53-03-1

Liczba stron:419

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo w zarządzaniu; ochrona infrastruktury krytycznej; przestępczość w miastach; bezpieczeństwo religijne; przestępczość gospodarcza; terroryzm; bioterroryzm; przestępczość nieletnich; sekty; system informacyjny Schengen; poczucie bezpieczeństwa obywateli; czynności służbowe funkcjonariusza policji; straż miejska; bezpieczeństwo lokalne; bezpieczeństwo antycznego Rzymu; historia policji;

Fragment wstępu / Opis:

Globalizacja powoduje coraz większe wyludnianie się wsi, kosztem rozrostu wielkich miast, wokół których tworzą się wielomilionowe aglomeracje. Zjawisko to ma miejsce na wszystkich kontynentach. W Polsce powstały następujące obszary metropolitarne: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice. Oznacza to, że również w naszym kraju pojawiły się nowe problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem tych obszarów. Wśród problemów omawianych w tym opracowaniu znajduje się kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa wraz z wielkowymiarowością problematyki powstawania nowych aglomeracji. W niniejszym dziele zbiorowym autorzy podjęli się opracowania specyficznych cech dużych i średnich aglomeracji, specyficznych zagrożeń dla ich rozwoju (obywateli, organizacji, środowiska itp.), organizacji i zarządzania bezpieczeństwem (w ujęciu kompleksowym i problemowym). Do opracowania poszczególnych kwestii zostali zaproszeni wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań

Autor/rzy:

Paweł Migała

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-627-07-9

Liczba stron:220

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: zachowania patologiczne; przemoc fizyczna; dzieciobójstwo; przemoc wewnątrzrodzinna; prostytucja nieletnich; bezdomność; zachowania przestępcze; zachowania aspołeczne; zachowania antyspołeczne; niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; sekty;

Fragment wstępu / Opis:

Tematyczny zakres materiału zamieszczonego w skrypcie jest dostosowany do potrzeb studentów kierunków: pedagogiki i psychologii pierwszego i drugiego stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Materiał został podzielony na 3 części przedstawiając wpływ uwarunkowań środowiskowych (szkoły, domu rodzinnego i środowiska lokalnego) na powstawanie, utrwalenie i pogłębienie zachowań patologicznych. Skrypt skierowany jest także do wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z szeroko pojętą pracą pedagogiczną, Możę się także okazać przydatny w pracy aktywnych zawodowo pedagogów, nauczycieli i wychowawców, dyrektorów instytucji różnych szczebli oświaty.

download full PDF / pobierz całą publikację

Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Bronisława Sitka i Romana Trzaskalika

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-02-4

Liczba stron:368

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: energia a informacja;  budownictwo energetyczne; energia ze źródeł odnawialnych; odnwaialne źródła energii; bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego; wolność sumienia i religii; prawo patentowe; bezpieczeństwo informacji;

Fragment wstępu / Opis:

Pojęcia „energia” i „informacja” są ze sobą połączone wielopłasz- czyznowo. Energia stanowi podstawowy element funkcjonowania nowo- czesnej i zindustrializowanej społeczności. Energia jest wszechobecna, nawet w bajkach dla dzieci, w ktorych pojawiają się osoby obdarzone nadzwyczajną mocą. Nie moŜna jednak zapomnieć o skończoności źro- deł energii, jaką dysponuje człowiek. Stąd konieczne jest podejmowanie wspolnych działań na rzecz oszczędzania energii lub jej pozyskiwania ze źrodeł odnawialnych (wiatr, woda, energia słoneczna). Szczegolne znaczenie ma oszczędzanie energii w budynkach, dla ktorych ogrzania i chłodzenia potrzeba przeciętnie w krajach Unii Europejskiej ok. 40% zuŜywanej energii. Nowe działania podejmowane przez Unię Europejską, takŜe inne ośrodki polityczne na świecie, zmierzające do ograniczenia zuŜycia energii lub pozyskiwania jej ze źrodeł odnawialnych, powiązane są z nowymi techno- logiami, często bardzo drogimi i niedostępnymi dla szerszego grona odbior- cow. Stąd waŜnym elementem jest informacja o podejmowanych działaniach oraz sposobach oszczędzania energii lub jej pozyskiwania. Energia i informacja są to podstawowe elementy wspołczesnego sys- temu bezpieczeństwa społecznego, politycznego i militarnego. Wspołcze- sne wojny mają bezpośredni związek z probą zdominowania kontroli nad konwencjonalnymi źrodłami energii. Pokoj zaś wymaga zrownowaŜonego rozwoju dostępu do konwencjonalnych źrodeł energii oraz najnowszych technologii jej pozyskiwania.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej

Autor/rzy:

pod redakcją Ewy Arciszewskiej, Krzysztofa Dziurzyńskiego i Moniki Jurewicz

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-6275309-03

Liczba stron:273

Oprawa:miękka

format:160x235 mm

Słowa kluczowe: celowość instytucjonalnej edukacji; prawo do nauki; metody wychowawcze; edukacja podstawowa; edukacja teatralna; edukacja dzieci-cudzoziemców; przemoc w szkole; spędzanie czasu wolnego; wczesna edukacja;

Fragment wstępu / Opis:

Wielorakie są aspekty i konteksty uwarunkowań edukacji szkolnej, Niewątpliwie jednym z fundamentalnych są wyzwania społeczno-kulturowe czy cywilizacyjne, które konstytuują założenia nowoczesnego systemu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. Należy podkreślić, że w obrębie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły znamienne miejsce zajmują rozważania dotyczące kształcenia i wychowania najmłodszych uczestników procesu, to znaczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to szczególnie ważne i godne aprobaty zjawisko, zważywszy, że jeszcze nie tak dawno całkowicie pomijano wartość edukacji przedszkolnej nie tylko dla ogólnego rozwoju dziecka, ale także w powodzeniu całożyciowym człowieka. Ponadto – jak zauważa Heliodor Muszyński – w polskim systemie szkolnym nadal po macoszemu traktuje się edukację początkową. Można wręcz powiedzieć, że już na tych pierwszych szczeblach wychowania i nauczania w znacznej mierze marnotrawimy i zaniedbujemy – bo nie wykorzystujemy właściwie – rozwojowy potencjał tkwiący w dzieciach1.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Magdaleny Sitek i Piotra Majera

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-14-7

Liczba stron:627

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacyjne; siły zbrojne państw grupy wyszehradzkiej; współpraca transgraniczna; bezpieczeństwo międzynarodowe; przestępczość gospodarcza; terroryzm; kryzys gospodarczy; obronność europejska;  bezpieczeństwo zewnętrzne RP; edukacja społeczna dla bezpieczeństwa; zarządzanie jakością;  wprowadzanie stanu nadzwyczajnego; bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo ekonomiczne

Fragment wstępu / Opis:

Bezpieczeństwo, zgodnie z definicją i potocznym sposobem rozumienia tego pojęcia, utożsamiane było przez długi czas ze stanem gwarantującym pewność istnienia i przetrwania. Obecnie pogląd taki jest kwestionowany jako zbyt wąski czy też konserwatywny. W nowym ujęciu bezpieczeństwo oznaczać ma nie tylko gwarancje nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu, ale także swobodę jego rozwoju. Współczesna próba ponownej interpretacji pojęcia bezpieczeństwa jest bardzo skromnym, ale niezmiernie symptomatycznym świadectwem wzrostu zainteresowania tą problematyką. W nurt ten wpisują się również zainteresowania pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, w strukturze której powołano Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego. Ważnym impulsem dla rozwoju tych badań było też nawiązanie ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, mającej bogate doświadczenie i znaczący dorobek w rozwijaniu przedmiotowej problematyki. Oddawany do rąk Czytelników zbiór artykułów jest materialnym rezultatem zarówno badań własnych pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, jak i ośrodków z nią współpracujących. W podstawowej części zostały one przygotowane w związku z IV międzynarodową konferencją poświęconą problematyce bezpieczeństwa, zorganizowaną 21 listopada 2011 r. we współpracy ze wspomnianą Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Konferencje te od momentu ich zainaugurowania cieszą się dużym zainteresowaniem. Co roku wskazywany jest też nieco odmienny obszar podstawowych zainteresowań. W 2011 r. uczyniono nim działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych

Autor/rzy:

Sylwia Ćmiel, Paweł Migała [raport z badań]

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-08-6

Liczba stron:42

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: wpływ szkoły na zachowania agresywne dzieci; agresja uczniowska; czyny agresywne; ofiary agresji

Fragment wstępu / Opis:

Agresja i przemoc przeniknęły do codziennego życia. Są obecne w różnych środowiskach. Obniżający się wiek osób przejawiających w kontaktach interpersonalnych przemoc sprawił, że ma ona miejsce nie tylko w wojsku („fala”), nie tylko na terenie szkół ponadpodstawowych („dręczenie kotów”), ale i w szkołach podstawowych, wśród dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym. Najczęściej jednak występuje w okresie dorastania dzieci. Ważnymi czynnikami naruszającymi stabilność życia emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi są media, głównie telewizja, gry komputerowe, Internet. Rzeczywistość kultury redukowana jest do rozrywki przepełnionej brutalnością. Badania psychologów i pedagogów dowodzą, iż dzieci, które często oglądają w mediach sceny bicia i zabijania, są bardziej agresywne od tych, które oglądają je rzadziej lub nie oglądają wcale oraz że ma to wpływ nie tylko na zachowanie, ale także na wyznawane poglądy i wartości. Prowadzi to do znieczulenia społeczeństwa. Kolejną przyczyną zachowań agresywnych jest obserwowany wzrost zrywanych więzi rodzinnych. Zazwyczaj te dzieci, które w domu nie zaznały ciepła i miłości, pochodzące z rodzin patologicznych, w których dominuje agresja i przemoc, nie mają należytego przykładu, jak należy wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Brutalizacja w mediach, brak zainteresowania ze strony rodziców  dziećmi, chęć bycia w centrum uwagi, zainteresowania rówieśników powodują, iż zachowania agresywne są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w szkołach.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.