+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2012

Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska

Autor/rzy:

Krzysztof Dziurzyński

 

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-13-0

Liczba stron:183

Oprawa:miękka

format:162x235 mm

Słowa kluczowe: kultura polityczna; wiedza polityczna; komponenty kultury politycznej; edukacja polityczna; edukacja obywatelska; postawy polityczne młodzieży; poczucie bezpieczeństwa; aktywność społeczna;

Fragment wstępu / Opis:

Celem niniejszej pracy jest analiza postaw politycznych młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych w okresie transformacji ustrojowej. Precyzyjniej rzecz ujmując, moje zainteresowania koncentrują się na strukturze treściowej postaw politycznych. Punktem wyjścia dla analiz jest dyskurs publiczny na temat edukacji obywatelskiej młodego pokolenia, jaki odbył się w środowiskach pedagogicznych i naukowych w latach 1990-1994. Cezura czasowa przyjęta dla charakterystyki interesujacej mnie dyskusji obejmowała okres konstruowania nowego modelu wychowania polskiej szkoły. Wychowania dla i w demokracji. Przyjąłem, że 5 lat dla projektu edukacyjnego to wystarczająco długi okres, by można było mówić nie tylko o jego inicjacji, ale także o ewaluacji i ocenie jego pierwszych efektów. Po pięciu latach od przełomu czerwcowego, kiedy Polacy na drodze wyborów parlamentarnych powiedzieli sobie, że nie chcą już dłużej żyć w systemie komunistycznym, środowiska pedagogiczne rozpoczęły przygotowania do Zjazdu Pedagogicznego, którego hasłami przewodnimi były demokracja i wychowanie. Analizując toczącą się dyskusję, postawiłem sobie szereg pytań, miedzy innymi: jaki był jej przebieg? Jaka była jej treść? Jakie ujawniły się stanowiska? Jaka jest funkcja edukacji obywatelskiej? Istotną kwestią badawczą jest zidentyfikowanie, czy i na ile zaproponowane rozwiązania swoją treścią, zakresem przedmiotowym odchodziły od rozwiązań funkcjonujących w poprzedniej formacji.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Dylematy współczesnej edukacji

Autor/rzy:

pod redakcją Krzysztofa Dziurzyńskiego

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-18-5

Liczba stron:316

Oprawa:miękka

format:162x235 mm

Słowa kluczowe: pedagog szkolny; aksjologiczne kształcenie i wychowanie młodzieży gimnazjalnej; umiejętności językowe uczniów; motywowanie nauczycieli; komunikacja międzykulturowa; identyfikacja zawodowa nauczycieli; edukacja przedszkolna; ewaluacja w praktyce szkolnej;

zmiany w procesie nauczania; agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej; edukacja matematyczna

Fragment wstępu / Opis:

Edukacja to pojęcie wieloznaczne, zgodnie z najszerszą definicją to forma praktyki społecznej nastawionej na kształtowanie osobowości i dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających człowiekowi na życie wśród ludzi i dla ludzi. W tym rozumieniu mieści się w nim i opieka, i wychowanie i socjalizacja i kształcenie, i nauczanie, i uczenie się i samodoskonalenie. Edukacja to wielość działań. Są one niezaplanowane, ale mogą być spontaniczne. A z drugiej strony mogą być zaplanowane i systemowe. Długotrwałe jak i krótkotrwałe. Jednostronne jak i wielostronne. Zatem nie zostanie popełniony błąd, kiedy powiemy, że edukacją jest wszystko to co wzbogaca człowieka i jego poznanie, czyni go pięknym i otwartym na innych ludzi i otaczający świat. A skutkiem jej jest umiejętność funkcjonowania w grupie, wspólnocie i społeczeństwie. Oddawana do rąk Czytelników monografia jest materialnym dowodem na wieloznaczność edukacji. Konsekwencją szerokiego jej pojmowania jest bogactwo poszukiwań badawczych pracowników naukowych pochodzących z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz kilkunastu ośrodków z całej Polski. To co ich łączy to niepohamowana chęć znalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytanie o kondycję polskiej edukacji, edukacji realizowanej na różnych etapach – od przedszkola po wyższe uczelnie. Intencją redaktora zbioru nie było ograniczanie inwencji i kreatywności Autorów. Temat został sformułowany na dużym stopniu ogólnikowości – dylematy współczesnej edukacji. Częściowo po to by móc ujrzeć edukację w różnych rozumieniach i kontekstach.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka

Autor/rzy:

pod redakcją Sylwii Ćmiel

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-16-1

Liczba stron:632

Oprawa:miękka

format:xx

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń; przestępczość dzieci i młodzieży; negatywny wpływ mediów audiowizualnych; cyberprzemoc; brutalizacja przestrzeni społecznej; przemoc wśród młodzieży; bezpieczeństwo w szkołach; bullying; podkultura więzienna; przestępstwa seksualne; małoletni sprawcy przestępstw; małoletnie ofiary przestępstw; wychowanie do wartości; przemoc w rodzinie; wpływ grup rówieśniczych na popełnianie przestępstw; przeciwdziałanie przestępczości nieletnich; postępowanie w sprawach nieletnich; dozór elektroniczny; psychoterapia poznawczo – behawioralna;

Fragment wstępu / Opis:

Dwa pojęcia nadają przedstawionej publikacji swoistą strukturę, a mianowicie przestępczość i nieletni. Pojęcia te, mimo że funkcjonują od bardzo dawna w literaturze przedmiotu, to nadal nie doczekały się jednoznacznych definicji. Przestępczość nieletnich jest problemem społecznym tak starym jak stara jest cywilizacja ludzka i mimo że jest zjawiskiem historycznym, należy się obawiać, że nie zniknie z katalogu bolączek społecznych. Bezpośrednim powodem przygotowania monografii był niepokój wynikający z lawinowego wzrostu liczby i charakteru przestępczości i przemocy w środowisku społecznym - rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole oraz w mediach i cyberprzestrzeni. Przemoc jest zjawiskiem powszechnym, ale czy ta powszechność ma przekonywać nas o jej nieuchronności? Pogląd ten należy odrzucić jako błędny z założenia a co gorsze szkodliwy społecznie. Nic nie usprawiedliwia akceptacji tego podejścia, tak jak nic nie usprawiedliwia bierności, apatii jednostek, społeczeństwa czy państwa wobec agresji, przemocy czy przestępczości. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy wpływu świata wirtualnego na przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Druga poświęcona jest wpływowi środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na przemoc i przestępczość dzieci i młodzieży. W trzeciej części autorzy starają się znaleźć odpowiedź na pytania, jak skutecznie zapobiegać wzrastającej przestępczości nieletnich, jak jej przeciwdziałać, w jaki sposób reagować. Monografia ukazuje wielorakość uwarunkowań przestępczości nieletnich

download table of contents / pobierz spis treści 

download full PDF / pobierz całą publikację

Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012

Autor/rzy:

pod redakcją Wincentego Bednarka i Magdaleny Sitek

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-23-9

Liczba stron:535

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: Europejska Akademia Policyjna (CEPOL); Border Guard; Straż Graniczna; Służba Celna; Straż Ochrony Kolei; Żandarmeria Wojskowa; zabezpieczenie sanitarnoepidemiologiczne; bezpieczeństwa narodowe; informacja w systemie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo religijne; usługi turystyczne; bezpieczeństwo imprez masowych; instytucjonalne wsparcie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo społeczne; prawo rzymskie; porządek publiczny; prawo europejskie; stosunki konsularne;

Fragment wstępu / Opis:

Organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej przez Polskę i Ukrainę w 2012 r. była największym wydarzeniem o charakterze masowym od czasu wizyt Jana Pawła II w Polsce. Impreza EURO 2012 miała jednak zupełnie inny charakter ze względu na międzynarodowy skład uczestników, ich wiek i system wartości. Przedsięwzięcie to wymagało szeroko zakrojonych, wcześniejszych przygotowań wszystkich służb, i inspekcji. Przeprowadzano ćwiczenia oraz przeszkolono na tę okazję dużą grupę wolontariuszy i stewardów, zadaniem których było wspieranie kibiców przybyłych do Polski. Władze Rzeczpospolitej, a także organizatorzy EURO 2012, musiały zmierzyć się z nie zawsze dobrymi opiniami o Polsce, Polakach i samej organizacji tego największego wydarzenia sportowego. Za przykład służyć mogą materiały emitowane w niektórych angielskich stacjach, w których zniechęcano kibiców do wyjazdu do Polski, bowiem grozi im powrót w „trumnach”. Nic takiego się nie stało. EURO 2012 przebiegało w dość miłej i spokojnej atmosferze, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie i to przy dość niekorzystnym wyniku sportowym drużyn obu gospodarzy. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie postanowiła zorganizować międzynarodową konferencję podsumowującą organizację EURO 2012, która odbyła się 23 listopada 2012 r. Patronat honorowy nad tym spotkaniem objęła sama Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha. Uczestnictwo w komitecie honorowym potwierdzili m.in. Janusz Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych, Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Dominik Tkacz – Komendant Główny Straży Granicznej, Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Kępa – Notariusz Kurii Polowej WP.. Uczestnikami dyskusji byli m.in. Mariusz Sokołowski – Rzecznik Prasowy Komendy Głównego Policji, Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Tadeusz Zygmunt ze Spółki PL.2012 – wybitny specjalista od bezpieczeństwa podczas EURO 2012, Józef Knap, wybitny specjalista z zakresu medycyny przeciwepidemicznej, były doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

10 lat / years – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej / University of Euroregional Economy in Józefów

Autor/rzy:

dzieło zbiorowe

 

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-19-2

Liczba stron:72

Oprawa:twarda

format:210x297 mm

Słowa kluczowe: księga jubileuszowa uczelni; historia WSGE

Fragment wstępu / Opis:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jedną z głównych instytucji edukacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego oraz najwyżej kwalifikowaną uczelnią na południowym obrzeżu Warszawy. Od dziesięciu lat są w niej realizowane zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa na wykształcenie wyższe. Nauczanie prowadzone jest zarówno w obszarze nauk humanistycznych, społecznych jak i technicznych. Tym samym uczelnia ta daje ogromne szanse na zdobycie wszechstronnego wykształcenia.

[wyczerpany nakład]

download full PDF / pobierz całą publikację

Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego

Autor/rzy:

Katarzyna Frączak i Maria Królikowska - Olczak

 

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-22-2

Liczba stron:162

Oprawa:miękka

format:148x211 mm

Słowa kluczowe: designer drugs; drug-against policy; psychoactive substance; pharmaceutics; supplements; dopalacze; polityka antynarkotrykowa; substancje psychoaktywne; farmaceutyki; suplementy diety

Fragment wstępu / Opis:

Dzięki rozwojowi technik syntezy chemicznej możliwe stało się stosunkowo łatwe otrzymanie związków chemicznych o działaniu psychoaktywnym. Nowe substancje psychoaktywne znajdują często wykorzystanie w medycynie, niekiedy również w przemyśle spożywczym. Niemniej jednak potencjał, jaki wiąże się z szerokimi możliwościami modyfikacji związków chemicznych dostrzeżony został również przez branżę narkotykową. Podstawowym sposobem przeciwdziałania wskazanemu zjawisku jest systematyczne uzupełnianie listy substancji zakazanych według ustawodawstwa antynarkotykowego. Tego rodzaju działanie pozostawia ustawodawcę o krok w tył w stosunku do zmieniającej się rzeczywistości, co z kolei umożliwia funkcjonowanie w obrocie nowych substancji psychoaktywnych do czasu ich zbadania i umieszczenia na liście substancji zakazanych. Opisana sytuacja przyczyniła się do powstania rynku tzw. dopalaczy czyli substancji psychoaktywnych powstałych w znacznej mierze na bazie modyfikacji znanych narkotyków. Szeroki katalog wskazanych produktów ich nieznany skład oraz działanie na organizm ludzki uniemożliwia ich jednoznaczne zdefiniowanie. Obecność dopalaczy w legalnym obrocie stała się wyzwaniem dla organów zdrowia publicznego i organów ścigania w większości krajów Unii Europejskiej. W październiku 2010 roku wprowadzono w Polsce generalny zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu „środków zastępczych”, które to określenie zostało użyte w odniesieniu do dopalaczy. Sklepy z dopalaczami zniknęły z ulic polskich miast. Czy jednak problem został definitywnie rozwiązany?

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka

Autor/rzy:

Witold Pokruszyński

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-15-4

Liczba stron:270

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwa; strategia bezpieczeństwa; polistrategia bezpieczeństwa narodowego; teoria bezpieczeństwa; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; uwarunkowanie geopolityczne bezpieczeństwa; uwarunkowanie ideologiczno-polityczne bezpieczeństwa; uwarunkowanie ekonomiczne bezpieczeństwa uwarunkowanie prawno – instytucjonalne bezpieczeństwa; uwarunkowanie militarne bezpieczeństwa; uwarunkowanie społeczne bezpieczeństwa; uwarunkowanie kulturowe bezpieczeństwa; bezpieczeństwo kooperatywne; terroryzm; demokratyzacja bezpieczeństwa; interwencje militarne; bezpieczeństwo wewnętrzne; bezpieczeństwo polityczne; bezpieczeństwo polityczne państwa; bezpieczeństwo ekonomiczne; bezpieczeństwo militarne; bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo ekologiczne; bezpieczeństwo informacyjne; bezpieczeństwo społeczne; bezpieczeństwo kulturowe; bezpieczeństwo religijne; bezpieczeństwo zewnętrzne; NATO; metodologia badań bezpieczeństwa

Fragment wstępu / Opis:

Tytuł książki wyraźnie wskazuje na problematykę bezpieczeństwa, która bezpośrednio lub pośrednio dotyczy jednostki, grup społecznych, państw, sojuszy, regionów i globu ziemskiego w XXI wieku. Na przestrzeni ostatnich lat ujawniło się szereg napięć i konfliktów o charakterze regionalnym i lokalnym, które nie są pozbawione szerszych implikacji w skali międzynarodowej. Często podłożem tych konfliktów były napięcia i kryzysy wewnątrzpaństwowe, które w niektórych przypadkach zostają umiędzynarodowione, prowadząc często do destabilizacji państw ościennych oraz całego regionu. Najczęstszymi źródłami napięć, konfliktów i kryzysów są: zadawnione spory terytorialne z tendencjami nacjonalistycznymi; rozpad i powstanie nowych państw z populizmem nowych elit politycznych; napięcia etniczne i religijne; nielegalna migracja; terroryzm; różne formy zorganizowanej przestępczości. Te napięcia, konflikty i kryzysy różnią się od konfliktów międzynarodowych tym, że nie tylko mają charakter wewnątrzpaństwowy, ale trwają z reguły długo i są bardzo dotkliwe dla ludności cywilnej. Ponosi ona nie tylko główne ofiary (90%), ale staje się jakby zakładnikiem nacjonalistyczno-populistycznych przywódców, występujących w imieniu większości, przeciwko określonym grupom mniejszościowym, które są bezbronne i niezdolne do realnej i skutecznej samoobrony.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym

Autor/rzy:

pod redakcją Jana Gancewskiego, Stanisława Bułajewskiego i Andrzeja Wałkówskiego

 

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-89151-47-6

Liczba stron:282

Oprawa:miękka

format:148x211 mm

Słowa kluczowe: historia piśmiennictwa sakralnego

Fragment wstępu / Opis:

Przed czterema laty, bo w grudniu 2004 roku, spotkaliśmy się na naszej pierwszej konferencji dotyczącej dziejów piśmiennictwa. Traktowała ona o jego stronie pragmatycznej, użytkowej, czy jak kto woli - praktycznej1. Jako człowiek praktyczny zapowiedziałem, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie. Powiedziałem wówczas – cytuję: Dziś piśmiennictwo pragmatyczne! Jutro piśmiennictwo sakralne! Zmobilizowany tymi słowy wobec uczestników konferencji z całej Polski, wobec swojego olsztyńskiego środowiska historyków, zachęcony przez swoich mocodawców, wspólnie z Panem Doktorem Janem Gancewskim i naszymi młodszymi Kolegami ze studenckiego koła naukowego, dotrzymaliśmy obietnicy. Tak oto spotykamy się w jeszcze młodych murach naszego Wydziału. O ile wcześniej korzystaliśmy z gościnności uniwersyteckiego ośrodka w pięknej Ostródzie, dzisiaj możemy cieszyć się ze spotkania w nowej siedzibie Wydziału Humanistycznego na nie mniej pięknym Kortowie. Czas, który upłynął od ostatniej konferencji, wykorzystaliśmy dobrze. Wydano materiały z sesji w Ostródzie. Nawiązano nowe kontakty, w tym zagraniczne – chodzi o ośrodek naukowy w Brnie – mamy stamtąd dwóch referentów.

[wyczerpany nakład]

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

National security – definitions, character, and determinants. Studies on the quality of security

Autor/rzy:

pod redakcją Bronisława Sitka i Aleksandry Ukleja

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-20-8

Liczba stron:595

Oprawa:miękka

format:148x211 mm

Słowa kluczowe: civilization threats; legal framework of internal security of the Republic of Poland; international security ; security of entities; philosophy of the safety; European security policy; corruption; polish national security; crossborder safety;  security management;  functioning of public administration; territorial self-governments in Poland; human rights; internal Security; human resources management; social security; innovations; information society; sustainable tourism

Fragment wstępu / Opis:

Among the problems discussed in this study is the issue of national security, broadly defined. Recognizing the need for safe existence of citizens, it is impossible not to note that we live in an increasingly global world, so discussion of the Republic of Poland national security can not be limited only to the territory of our motherland. Without a doubt, both in nationally and internationally a key role in shaping world security play safety regulations. In this work, the authors undertook a collective development of specific threats to the modern safety and security management organization (in terms of a complex and problematic) and the development of attitudes and education standard for safety. The aim of this work is the exchange of views among representatives of various research and teaching centers and representatives of practices: • Contemporary problems of safety and civilization threats • Legal framework of internal security of the Republic of Poland and international security • Dilemmas of internal security management • Education and upbringing for security Finally, we would like to thank the reviewers of this book - Prof. dr hab. Piotr Majer and Dr Ivan Iurlo whose valuable comments were received on the final shape of this study. We also thank all the authors, representing various research centers, universities and institutions by which arose in this paper.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.