+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2013

Work 2.0: nowhere to hide

Autor/rzy:

Sergiusz Prokurat

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania: North Charleston

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-1-4922-5246-7

Liczba stron:144

Oprawa:miękka

format:132x202 mm

Słowa kluczowe: transformation; changing labour market; new technologies; globalisation; worker specialisation; hyperspecialisation; management; adaption of workers; employment system;

Fragment wstępu / Opis:

We're living through a dramatic revolution. Ten years ago, there was no such thing as Facebook. Ten years before that, we didn't have Amazon or the Web. New technologies have opened up new opportunities. They bring with them an ever more complex reality. Growing complexity is a process caused by globalisation, technology and progress-a broader set of activities, more departments in companies, more workers, more processes to service, all of these provoke a continous rise in the number of functioning procedures, new policies and rules. They bring about the phenomenon of extreme worker specialisation (also known as hyperspecialisation). This calls for a different approach to management and work. For some time now we've observed a greater focus on flexibility, mobility, and the ability of quick adaptation of workers. The world of work is in evolution.

Dostępne w amazon.com

The Organization and functioning of the polish security system for cross-border crisis

Autor/rzy:

 Jerzy Zawiszza

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-21-5

Liczba stron:251

Oprawa:miękka

format:

Słowa kluczowe: Republic of Poland security and its aspects,  Authorities of the Republic of Poland responsible for the safety, The responsibility of state authorities for national security, Transborder threats of safety,State security towards the evolution of threats of contemporary world, The management of national security system,Air terrorism,

Fragment wstępu / Opis:

Security is the foundation of contemporary international relations on the basis of theory and practical approach. The problem of ensuring safety of the vital interests of states and nations has gained special significance at the end of the twentieth and early twenty-first century, as it is a process that evolves over time and takes on different values depending on challenges and risks. The scope of research depends on how detailed analysis of purpose and size is made and on the extent of its use in theory and practice. In the analyzed period there has been a qualitative change in the security environment since that moment we can not use the category of war and peace but we shall look for new trends and foresee possible risks.

Nowadays both in theory and in practice more often we can encounter so called crisis situation in the area of security, which is the result of a breach of survival and increased risk of loss of guaranteed development. Concern for safety is set out in Constitution of the Polish Republic on April 2, 1997, published in the Official Journal on 16 July 1997., No. 78, item. 483. Article 5 states: “The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and ensure the freedoms and rights of persons and citizens, the security of the citizens, safeguard the national heritage and shall ensure the protection of the natural environment pursuant to the principles of sustainable development.” Since the security of the citizens, the country’s independence and integrity of the borders are existential national interests, providing them is an absolute duty of the state, which allows the use of whole set of forces and resources owned by the state. The Constitution establishes the responsibility for the security of the key persons in the state, as well as relevant offices, institutions and citizens. On the other hand international security is specified by the provisions of the international treaties and conventions, as security in the modern world has become a priceless value, which the nations and peoples desire. The pursuit of individual citizens of different nations to safety should also be emphasized. If we consider safety we have to be aware of internal and external environment of the state, international surrounding, tensions in internal structures, which appear as a threat to the state, individual, society and international community. At this point we can different concepts of security such as collective security, cooperative security, comprehensive security, cooperative security, etc. All are complex, ambiguous and emphasize the political importance of international relations, in which national security becomes de facto international security as a liaison of other participants of international relations. This means that the interests of national security are the substance of the composition in the structures of international order. Alliances, that increase the security of individual countries, restore the balance between countries or groups of countries and stabilize situation in a particular region on the basis of geopolitical clause casus foederis - which allows to set up the allied commitments, are important for shaping international security. This is a new approach to the problem of international security known as “comprehensive and cooperative security system”. In the complex area of national security, including internal security, military security management becomes the duty of the utmost importance to ensure vital interests of the state.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Bezpieczna szkoła - założenia i realia

Autor/rzy:

pod redakcją Tadeusza Gracy

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-38-3

Liczba stron: 164

Oprawa: miękka

format: 152x215 mm

Słowa kluczowe:

Fragment wstępu / Opis:

 Bezpieczeństwo, jego ocena i percepcja od dawna jest przedmiotem działalności wielu instytucji, organizacji i placówek. Zagadnienia bezpieczeństwa, podejmowane są także w ujęciu teoretycznym przez wiele nauk a przede wszystkim przez nauki o bezpieczeństwie. Tradycyjnie już możemy mówić o bezpieczeństwie narodowym, wewnętrznym społecznym i osobistym. Każdy z tych rodzajów bezpieczeństwa posiada swoją charakterystykę, strukturę, instytucje, które owo bezpieczeństwo zapewniają a także środki, które mogą być wykorzystywane w razie zagrożenia bezpieczeństwa czy też powstania określonego rodzaju niebezpieczeństwa.

Prezentowane wydawnictwo, zawiera rozważania o bezpieczeństwie w warunkach funkcjonowania szkoły. Szkoły rozumianej to jako instytucja i placówka oświatowa zarazem, w której realizowany jest proces edukacyjno – wychowawczy z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli w określonym środowisku społecznym. Nie ulega wątpliwości, że struktura taka wymaga szczególnej uwagi i specyficznych zabiegów zapewniających bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole, czy też mówiąc bardziej obrazowo,  stworzenia warunków dla bezpiecznej szkoły.

Mówiąc o szkole w warunkach polskich, wspomnieć trzeba o organizacji kształcenia na różnych  poziomach edukacji. I chociaż w zasadzie celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego,  uczenie bezpiecznych zachowań na drodze, w czasie zabawy i gier a także kształtowanie gotowości i nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym; poznanie i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi i przyrody, to jednak problematyka zapewnienia bezpieczeństwa dla ucznia i nauczyciela jest różna. Tym bardziej więc istnieje potrzeba powszechnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, kształtowanie postaw prospołecznych, tworzenie bezpiecznego środowiska nauki, zamieszkania i spędzania czasu wolnego.  

Wprowadzone w 2008 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Komendą Główną Policji Rządowy program zatytułowany „Bezpieczna i przyjazna szkoła” miał funkcjonować przez 5 lat. Wszystko jednak wskazuje na to, że zainteresowanie bardzo wielu środowisk oświatowych pozwoli na przedłużenie programu a nawet jego rozszerzenie. Perspektywa taka wynika chociażby z bardzo pozytywnej, dotychczasowej analizy osiągnięć i efektów a także z analizy programów, które w sposób mniej lub bardziej szczegółowy podejmowały działania zapewniające bezpieczeństwo dzieci w szkole. 

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Autorytet w wychowaniu i edukacji

Autor/rzy:

pod redakcją Doroty Łażewskiej

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978 - 83- 62753-32-1

Liczba stron: 272

Oprawa: miękka

format: 152x215 mm

Słowa kluczowe: teoretyczne podstawy rozumienia autorytetu; autorytet pedagogiczny, etos zawodu nauczyciela; kryzys autorytetu w wychowaniu; budowanie autorytetu; autorytet pracownika naukowego; autorytety studentów kierunku pedagogiki; autorytety w rodzinie; autorytet dziadków; autorytet w społeczności lokalnej; autorytet lokalnego lidera kultury; społeczna odpowiedzialność biznesu; autorytet organizacji

Fragment wstępu / Opis:

Franciszek Bacon – angielski myśliciel z XVII wieku – uznał fakt ulegania wpływom autorytetów za jedno z czterech złudzeń ludzkości utrudniające obiektywne poznawanie świata. W XXI wieku, za Hannah Arendt, mówi się o zanikaniu autorytetów. Postępując zaś za tokiem myślenia Lecha Witkowskiego można się zgodzić, iż pojęcie autorytetu znalazło się na „pedagogicznym śmietniku”. Jednak zjawisko autorytetu, znane od starożytności, nadal stanowi integralny element życia społecznego. Trudno jednak w sposób jednoznaczny udzielić odpowiedzi na pytanie „czym jest autorytet” i jak jest jego rola ? Autorytetem może bowiem cieszyć się zarówno przywódca organizacji przestępczej jak i profesor uniwersytetu. Z jednej strony autorytet ukazywany jest jako niezbędny element oddziaływań wychowawczych, z drugiej zaś prezentowany jako źródło zagrożeń dla rozwoju człowieka. Te i inne tak różnorodne i niekiedy sprzeczne opinie wywołują intelektualne zakłopotanie wzbudzając wciąż nowe dyskusje i spory. Wobec nich nie można przejść obojętnie. Należy raz jeszcze przemyśleć społeczną rolę autorytetu weryfikując i wzbogacając dotychczasową wiedzę na jego temat. Przez setki lat autorytet zajmował kluczową pozycję w życiu społecznym. Jako przekaziciel wiedzy i wartości przyczyniał się do intelektualnego i duchowego rozwoju osób. Jednak w XXI wieku oblicze życia społecznego zostało radykalnie zmienione. Czy w związku z tym autorytet powinien zostać usunięty na margines, czy wręcz przeciwnie, tym bardziej jest potrzebny w życiu współczesnego człowieka. ?
Miejscem dyskursu o autorytecie stała się Konferencja Naukowa zorganizowana 20.05.2013 roku w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Tematem interdyscyplinarnych dociekań było zjawisko autorytetu w edukacji, wspólnotach lokalnych, środowisku rodzinnym i w życiu gospodarczym. Owocem namysłu nad fenomenem autorytetu jest zaś zbiór artykułów tworzących niniejszą monografię. Na tematykę artykułów wskazują postawione w nich pytania ujawniające kontrowersje i niejasności (aporie) związane z analizowanym problemem autorytetu. Bez sformułowanych pytań nie byłoby przecież możliwe poszukiwanie i udzielenie odpowiedzi (euporia).
Postawione w trakcie konferencji pytania brzmiały następująco:
- Jaka jest różnica pomiędzy osobą, która „jest autorytetem”, a osobą, która „ma autorytet” ?
- Na czym polegają nieporozumienia w pojmowaniu istoty i roli autorytetu ?
- Kim jest autorytet alternatywny ? Czy pozostawianie pod jego wpływem jest korzystne z punktu widzenia realnego dobra osób ?
- Czym jest i w jaki sposób powstaje etos zawodu nauczyciela ?
- Jaka jest relacja pomiędzy osobowością nauczyciela a jego stylem nauczania ?
- Jakie są źródła kryzysu autorytetu we współczesnym wychowaniu ?
- Jakie poglądy na temat autorytetu posiada młodzież szkół ponadgimnazjalnych ?
- Jakimi przymiotami odznacza się pracownik naukowy cieszący się autorytetem wśród studentów ?
- Czy i w jakim stopniu studenci pedagogiki posiadają swoje autorytety ?
- Jakie funkcje autorytet spełnia w rodzinie ?
- Na czym polega autorytet dziadków zajmujących się wnukami ?
- Jakie są funkcje autorytetu w społeczności lokalnej ?
- W jaki sposób powstaje autorytet lokalnego lidera kultury ?
- Jakich autorytetów potrzebuje współczesna gospodarka ?
- Czy strategia społecznej odpowiedzialności biznesu buduje autorytet firmy ?
Zamieszczone w niniejszej monografii artykuły, w których znajdują się powyższe pytania, zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część obejmuje teksty dotyczące teoretycznych podstaw rozumienia autorytetu. Druga część gromadzi prace na temat obecności autorytetu w środowiskach związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Część trzecia natomiast to zbiór artykułów prezentujących rolę autorytetu w życiu społecznym. Układ artykułów w kolejnych częściach odzwierciedla zaś drogę myślową polegającą na przechodzeniu od problemów bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych.

download table of contents / pobierz spis treści
download full PDF / pobierz całą publikację

Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Pawła Chodaka

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-34-5

Liczba stron: 236

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: społeczna percepcja korupcji; program community policing; poprawa poczucia bezpieczeństwa obywateli; korupcja w sporcie; kwalifikacja prawna czynów o charakterze korupcyjnym; klauzula niepodlegania karze z art. 229. § 6. KK; konstytucyjne prawo do informacji publicznej; profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej; współczesne wyzwania etyczne w służbie policyjnej; odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; przeciwdziałanie korupcji; Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji; przestępczość korupcyjna; korupcja a filozoficzna koncepcja odpowiedzialności

Fragment wstępu / Opis:

Korupcja jest zjawiskiem niezwykle popularnym, zjawiskiem które poddawane jest ciągłym badaniom przez świat nauki, przez organy administracji rządowej, służby powołane do jej zwalczania oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe. Tak duże zainteresowanie zjawiskiem korupcji wymusza postawienie pytania: Czym zatem jest korupcja? Najprościej rzecz ujmując, korupcja jest przestępstwem popełnianym w celu uzyskania nienależnych korzyści  majątkowych lub/i korzyści osobistych w związku z posiadanymi uprawnieniami decydowania o zdarzeniach (np.: rozstrzygnięcie przetargu, przyznanie koncesji, przyjęcie do pracy, przyznanie stanowiska, udziały w zyskach).
Korupcja stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jego gospodarki, demokracji oraz swobodnego rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa. Przyczyn powstawania korupcji jest wiele. Jedną z nich jest niewątpliwie występująca często biurokratyczna władza jednego urzędnika, który samodzielnie podejmuje decyzje. Są to z reguły drobne decyzje administracyjne, ale bardzo ważne dla pojedynczych obywateli. Tak zwany urzędnik decyzyjny z uwagi m.in. na niskie zarobki oraz chęć wzbogacenia się żąda od obywateli łapówek za sprawne i szybkie załatwienie sprawy. Obywatel, mając do wyboru zgłoszenie o tym fakcie np. Policji, tym samym rozpoczęcie całego procesu dowodowego, w którym będzie czynnie uczestniczył, lub danie łapówki, wybiera to drugie rozwiązanie. Obywatel ten zdaje sobie sprawę, że źle robi, że może nawet popełnia przestępstwo, ale woli wybrać tę opcję i mieć problem z głowy. Takie podejście może świadczyć również o bezkarności biorących łapówki i bezradności dających je. 

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny

Autor/rzy:

pod redakcją Wacława Brzęka, Kateriny Novikovej i Sylwii Ćmiel

 

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-40-6

Liczba stron: 185

Oprawa:CDR

format:CDR

Słowa kluczowe:

Fragment wstępu / Opis:

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie pt. Funkcjonowanie administracji publicznej – historia i stan obecny to w pewnym sensie kontynuacja rozważań zawartych w wydanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w 2014 roku monografii wieloautorskiej  pt. Administracja publiczna i jej dylematy.

            Okazało się bowiem, że problematyka  aktualnego funkcjonowania administracji publicznej,  jak i w ujęciu historycznym,  a także problemów z nią związanych, jakie rodzą się w praktyce, stała się przedmiotem  badań wielu badaczy reprezentujących szereg środowisk naukowych z całego kraju.

            Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza z nich, zatytułowana: Problematyka bezpieczeństwa w działaniach administracji publicznej zawiera m.in. rozważania na temat bezpieczeństwa regionalnego, bezpieczeństwa energetycznego w UE,  roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli,  czy też ochrony praw konsumenta.

            Druga część pt. Wybrane zagadnienia funkcjonowania administracji publicznej przedstawia różne aspekty działań administracji  poczynając od postępowania z dokumentami rządowymi w świetle Regulaminu pracy Rady Ministrów z 2013 roku, a na skutkach samowoli budowlanej na terenach chronionych kończąc.

            Wreszcie część trzecia zatytułowana: Dylematy administracji publicznej  w ujęciu historycznym to m.in.  porównanie administracji współczesnej oraz administracji starożytnego Rzymu, a także pierwsze w Polsce opisanie rzymskich korzeni zawodu geodety.

            Redaktorzy pragną w wyrazić swoją wdzięczność  Recenzentowi  p. dr hab. Stanisławowi Hocowi profesorowi  w  Uniwersytecie Opolskim za cenne uwagi oraz sugestie,  Słowa podziękowań należą się również Autorom  za ich trud.  Takie same podziękowania  należą się również tym pracownikom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, którzy swoją pracą  przyczynili się do wydania tego zbioru.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Dilemmas of contemporary public administration

Autor/rzy:

pod redakcją Wacława Brzęka, Kateriny Novikovej i Sylwii Ćmiel

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-39-0

Liczba stron: 220

Oprawa: CDR

format: CDR

Słowa kluczowe: public administration; formalization of control; state and local governments; autotransport system of Ukraine; role of local government; citizens complaints concerning the actions of public administration; computerization of administration - advantages and disadvantages; public food availability regulation; management systems; control mechanisms; corporate social responsibility; biodiversity maintenance; employment in Ukraine; linear and non-linear models; forecasting; sustainable development principles; innovation in human resource development; human potential use; value added cost;

Fragment wstępu / Opis:

It has been long time since the end of the nineteenth century, when the professor of political science at Princeton University, and later President of the United States of America - Woodrow Wilson stated that the administration is primarily a quiet, free from the rush and permanent conflicts, arranging various issues. Despite the seeming stabilization, the administration began to change in both organizational sense and in forms of action, it soon became apparent that the views of nineteenthcentury political scientists, and administrative lawyers in most cases have become anachronistic and currently, it is primarily the interest of historians only.

The contemporary administration, especially the public administration, regardless of the model adopted in various countries, has to solve many different problems. Sometimes, it must make a very difficult choice between two equivalent rations, it means it is necessary that administration must arbitrate dilemmas.

The dilemmas settlement took a special importance, especially in those administrations which in the eighties and nineties have adopted the idea of new public management, when it was necessary, above all, a broader admission of citizens to making decision process and when there is a need to reduce the number of existing legislation in the society’s life.

The collection of articles put into the readers’ hands is the results of preliminary tries to diagnose the fundamental dilemmas which influence the effectiveness of the public administration and it is the results of preliminary tries to suggest the ways of solving the specific problems related to the public functioning of administration. The authors of articles are Polish academics from various universities and practitioners. This collection also includes the works of authors from foreign universities cooperating with the Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów from the National University of Water Management and Nature Resources Use in Rivne, Ukraine and the Hacettepe University in Ankara, Turkey. It turned out that the above topics are of great interest in their countries. The topics are very diverse, which captures both the interdisciplinary spirit of this publication, as well as the complexity of the picture of modern administration. Chapters deal with the various issues such as innovative quantitative models of public expenses, the use of human resources, the employee relations, the issues of corporation’s social responsibility, the functioning of higher education system, the role of local governments in various areas and the problems of effective control in public administration.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego. Analiza kazusów bankowych

Autor/rzy:

Paweł Sitek

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:

Wydawnictwo:

ISBN:978-83-62753-33-8

Liczba stron:132

Oprawa:miękka

format:147x210 mm

Słowa kluczowe: sprzedajność; przekupstwo; łapownictwo bierne; łapownictwo czynne; łapownictwo wyborcze; łapownictwo w obrocie gospodarczym; łapownictwo menedżerów; łapownictwo w zawodach sportowych; działalność bankowa

Fragment wstępu / Opis:

Tematem niniejszej pracy jest „łapownictwo w świetle polskiego prawa karnego”. Łapownictwo jest jednym ze składowych ogólnego i szerokiego pojęcia – KORUPCJI, które jest najbardziej rozpowszechnione w nazewnictwie ogólnospołecznym. Kolejnymi typami korupcji są pojęcia płatnej protekcji, nepotyzmu, szantażu w zamian za korzyści oraz defraudacja publicznych środków finansowych. Niniejsza praca poświęcona jest jedynie łapownictwu, zawężonemu ponadto do form objętych kryminalizacją w obowiązującym obecnie kodeksie karnym. Łapownictwo jest zjawiskiem, które w ostatnich latach doczekało się w naszym kraju „odkrycia” na nowo. W kodeksie karnym z 1997 roku zostały uwzględnione niektóre artykuły z kodeksu z 1969 roku. Siłą rzeczy musiały one zostać nieco zmodyfikowane ze względu na zmiany ustrojowe, polityczne oraz gospodarcze, jakie zaistniały w Polsce po 1989 roku. Po wprowadzeniu w 1997 roku nowego kodeksu karnego, kolejnym punktem zwrotnym w walce z łapownictwem stało się wejście Rzeczpospolitej Polskiej do struktury Wspólnoty Unii Europejskiej, a co za tym idzie ujednolicenie wszelkich dziedzin prawa. Tak też nowelą z 13 czerwca 2003 roku1 wprowadzono dodatkowe rodzaje łapownictwa – wyborczego (politycznego), gospodarczego (menedżerów) oraz w sporcie profesjonalnym.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Mini Leksykon Encyklopedyczny Unii Europejskiej

Autor/rzy:

Wiesław Breński

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:

Wydawnictwo:

ISBN:978-83-62753-31-4

Liczba stron:197

Oprawa:miękka

format:147x210 mm

Słowa kluczowe: Instytucje europejskie; Parlament Europejski; Rada Europejska; Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska; Europejski Wymiar Sprawiedliwości; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Instytucje kontroli UE; Instytucje finansowe UE; organy doradcze UE

Fragment wstępu / Opis:

Unia Europejska ma swoje początki od 1951 roku, kiedy to powołano do życia Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), na mocy Traktatu Paryskiego, który miał obowiązywać przez 50 lat.  Kolejna ewolucja miała miejsce w 1957 roku, kiedy na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, której członkami zostały takie państwa jak: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i Republika Federalna Niemiec. Tym samym traktatem państwa członkowskie EWG powołały Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), której celem było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.

Unia Europejska  stała się nowym typem organizacyjnym między państwami m.in.: w dziedzinie gospodarczej, politycznej, obronnej itd. Ogólnie możemy przyjąć, iż Unia Europejska stała się związkiem między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest współpraca między krajami członkowskimi w tym jej mieszkańcami, przedsiębiorstwami, wymiana kulturowa, współpraca naukowa itd. Do najważniejszych celów Unii Europejskiej zaliczyć możemy: działanie na rzecz demokracji w państwach członkowskich jak i z jej sąsiadami, rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona wolności praw i interesów jej obywateli. Jednym z celów Unii Europejskiej jest, także utrzymywanie dobrych stosunków ze sowimi sąsiadami w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Kolejnym celem, który częściowo został zrealizowany jest wprowadzenie do obrotu w państwach członkowskich wspólnej waluty EURO. Jednocześnie Unia Europejska szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich pochodzenie, wyznawaną religię, czy też tradycję i kulturę. Unia Europejska, to także wspólnota interesów i współzależności pomiędzy jej krajami członkowskimi, których zasadniczym zadaniem jest zapewnienie swoim obywatelom dobrobytu, dobrobytu, rozwoju, postępu naukowego i cywilizacyjnego. Podsumowując, możemy stwierdzić, iż Unia Europejska to organizacja, która zapewnia przestrzeganie demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku w gospodarce. Obecnie członkami Unii Europejskiej jest 28 państw.

download full PDF / pobierz całą publikację

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym

Autor/rzy:

pod redakcją Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-29-1

Liczba stron:280

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: media cyfrowe; komunikowanie się dzieci i młodziezy w przestrzeni internetowej; ochrona nieletnich w cyberprzestrzeni; edukacja społeczna; komunikacja społeczna; kształcenie dorosłych użytkowników technologii informacyjnych; ochrona praw człowieka w cyberprzestrzeni; bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni; substancje odurzające;

Fragment wstępu / Opis:

W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu środowisk naukowych za granicą i w Polsce staje się, obok przestrzeni internetowej, także cyber¬przestrzeń i świat wirtualny. Nowe możliwości korzystania z najnowszych technologii interaktywnych i mediów cyfrowych to efekt coraz bardziej in¬nowacyjnych funkcji, zadań i potencjału tych urządzeń. Równolegle z ich możliwościami pojawiają się w sposób dynamiczny i powszechny nowe za¬grożenia, wynikające nie tylko z przebywania w sieci, ale także z jej inspiracji. Te ostatnie to zazwyczaj tradycyjne zagrożenia i uzależnienia chemiczne, które występowały już wcześniej. Ich skutki są różnorakie, ale też coraz bardziej dra¬styczne, gdyż dotyczą już niemal każdej naszej działalności. Aktywność nasza, zwłaszcza niepełnoletnich, jest przenoszona do świa¬ta wirtualnego. Ten jest wspaniały, ale nadmierne korzystanie z tych nowych możliwości cyberprzestrzeni i świata wirtualnego związane jest z licznymi pułapkami i niebezpieczeństwami, które pojawiają się bardzo dynamicznie i podstępnie, a ich skutki są jednym z największych wyzwań społecznych, edu¬kacyjnych i profilaktycznych współczesnego świata. Każdy człowiek bez wzglę¬du na jego wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania itd. nie może być obo¬jętny wobec tradycyjnych i nowych zagrożeń, zwłaszcza świata wirtualnego. Te zaś dotyczą przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych, w tym starszych.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni

Autor/rzy:

pod redakcją Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-30-7

Liczba stron:279

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: wirtualne dzieciństwo; przemoc w filmach animowanych; rola gier komputerowych i konsolowych w rozwoju dziecka; profilaktyka cyberprzemocy w szkole; handel ludźmi; cyberseks; przestępczość nieletnich; zagrożenia cyberprzestrzeni; globalna polityka Internetu; motywy zabijania; samobójstwo; gry komputerowe

Fragment wstępu / Opis:

W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu środowisk naukowych za granicą i w Polsce staje się, obok przestrzeni internetowej, także cyber¬przestrzeń i świat wirtualny. Nowe możliwości korzystania z najnowszych technologii interaktywnych i mediów cyfrowych to efekt coraz bardziej in¬nowacyjnych funkcji, zadań i potencjału tych urządzeń. Równolegle z ich możliwościami pojawiają się w sposób dynamiczny i powszechny nowe za¬grożenia, wynikające nie tylko z przebywania w sieci, ale także z jej inspiracji. Te ostatnie to zazwyczaj tradycyjne zagrożenia i uzależnienia chemiczne, które występowały już wcześniej. Ich skutki są różnorakie, ale też coraz bardziej dra¬styczne, gdyż dotyczą już niemal każdej naszej działalności.  Aktywność nasza, zwłaszcza niepełnoletnich, jest przenoszona do świa¬ta wirtualnego. Ten jest wspaniały, ale nadmierne korzystanie z tych nowych możliwości cyberprzestrzeni i świata wirtualnego związane jest z licznymi pułapkami i niebezpieczeństwami, które pojawiają się bardzo dynamicznie i podstępnie, a ich skutki są jednym z największych wyzwań społecznych, edu¬kacyjnych i profilaktycznych współczesnego świata. Każdy człowiek bez wzglę¬du na jego wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania itd. nie może być obo¬jętny wobec tradycyjnych i nowych zagrożeń, zwłaszcza świata wirtualnego. Te zaś dotyczą przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych, w tym starszych.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Filozofia bezpieczeństwa

Autor/rzy:

Witold Pokruszyński

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-26-0

Liczba stron:144

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: Filozofia bezpieczeństwa; pojęcie bezpieczeństwa; funkcje filozofii bezpieczeństwa; historia filozofii bezpieczeństwa; filozofia bezpieczeństwa personalnego; filozofia bezpieczeństwa strukturalnego

Fragment wstępu / Opis:

Długo rozmyślałem czy podejmować się napisania książki na temat filozofii bezpieczeństwa, skoro podobną na ten sam temat wydałem w 2011 roku. Uczyniłem to dlatego, bowiem istniejąca literatura przedmiotu, również ta najnowsza, napisana przez znane i szanowane autorytety tej dziedziny, bez względu na jej naukowy i dydaktyczny charakter, nie stanowi podstawy do opanowania na wymaganym poziomie wiedzy z zakresu filozofii bezpieczeństwa. Te zwarte obszerne monografie owszem mogą i powinny być zalecane studentom uniwersytetów o kierunku filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, prawnym, lecz nie na kierunku bezpieczeństwo.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Statystyka… nie taki diabeł straszny wyd. II

Autor/rzy:

Barbara Antczak

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-24-6

Liczba stron:114

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: statystyka; badania statystyczne; metody opisu struktury zjawisk; metody opisu współzależności zjawisk; metody opisu  dynamiki zjawisk;

Fragment wstępu / Opis:

Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych. Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków kształcenia z zakresu podstaw statystyki. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Rozdział pierwszy pokrótce informuje o historii statystyki, jej zadaniach oraz kierunkach badań krajowych i międzynarodowych. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe pojęcia statystyczne oraz etapy badania statystycznego wraz z różnymi możliwościami prezentacji graficznej. Obszerny rozdział trzeci dotyczy metod opisu struktury zjawisk. Omówione są takie zagadnienia jak: szeregi strukturalne – ich rodzaje i tworzenie, miary poziomu i zróżnicowania wartości zmiennej klasyczne i precyzyjne, miary asymetrii i koncentracji wraz z wieloma zadaniami. Rozdział czwarty dotyczy metod opisu współzależności zjawisk, ograniczając się do dwóch cech, natomiast rozdział piąty ukazuje możliwości badań statystycznych w czasie. Skrypt zawiera również wykaz wszystkich wzorów, a ich oznakowanie (symbolika), celem ujednolicenia, przyjęto za prof. Kazimierzem Romaniukiem. Do rąk studentów przekazuje się drugie wydanie – uzupełnione i rozszerzone mając nadzieję, że dzięki temu statystyka stanie się bardziej zrozumiała i wreszcie lubiana. Na końcu okaże się, że... nie taki diabeł straszny...

download table of contents / pobierz spis treści 

Global social problems and education in social work

Autor/rzy:

Peter Jusko

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-28-4
[WYDANIE ELEKTRONICZNE NA CDR]

Liczba stron:107

Oprawa:miękka

format:CDR

Słowa kluczowe: education in social work; social services for disabled clients in the Slovak Republic and Poland; help to the dying seniors and their families; silver economy; social work; social pedagogy; football hooliganism; academic education

Fragment wstępu / Opis:

Social work is generally defined as human-legal profession that realizes social policy built on commonly accepted values and norms. Such values may include the right to social security and the right to a dignified life for everyone in society. From the perspective of social work is to draw attention to Article 14 of the European Social Charter (right to benefit from social welfare services). The article states the need to ensure the effective exercise of the right to social services promoting or organizing services using methods of social work to help individuals and groups in the community in their development and adjustment to the social environment, encourage the participation of individuals and voluntary or other organizations in the establishment and maintenance of such services. At the Council of Ministers of Labour, Social Affairs, Health and consumer protection (EPSCO) in Brussels was in 2012, in February the document on the impact of the crisis. There lies a recommendation to increase the number of "white occupation" (health and social services) in Slovakia, as a means of reducing high unemployment.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego

Autor/rzy:

Raport z badań pod kierunkiem naukowym Bożenny Barbachowskiej

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-27-7

Liczba stron:230

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość; społeczeństwo lokalne; charakterystyka gmin powiatu otwockiego; potrzeby społeczności powiatu otwockiego; problemy dotyczące przedsiębiorczości;

Fragment wstępu / Opis:

Polska, podobnie do pozostałych krajów Europy Środkowo¬-Wschodniej, przeszła po 1989 roku okres transformacji, charakteryzujący się odejściem od scentralizowanego systemu zarządzania gospodarką do gospodarki rynkowej. Transformacja objęła zmianą zasady ustrojowe państwa, mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz zmiany w stosunkach społecznych. Pomimo ponad dwudziestu lat dokonywania się proces transformacji nie został zakończony.

Jesteśmy świadkami przechodzenia od społeczeństwa pracy do społeczeństwa wiedzy. W sferze wytwórczości zauważalny jest wzrost wydajności spowodowany nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi, rozwojem wiedzy, powstaniem i rozwojem nowych dziedzin, takich jak na przykład robotyka. To wszystko przyczynia się do intensywnego wzrostu produkcji a jednocześnie podważa kruchą równowagę na rynku pracy wyrażającą się nadwyżką podaży pracy nad popytem.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.