+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2014

Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu

 

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdaleny Sitek

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-45-1

Liczba stron: 222

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: vertalingenpools.cominformacja, audyt bezpieczeństwa informacji, dane osobowe, ochrona systemów informatycznych, walka informacyjna, zagrożenia terrorystyczne

Fragment wstępu / Opis:

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwujemy transformację rodzajów i skali zagrożeń, które negatywnie wpływają na poziom funkcjonowania państw i organizacji gospodarczych funkcjonujących w obrębie ich terytoriów, w dobie społeczeństwa informacyjnego do kluczowych należy zaliczyć niewątpliwie zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Wartość informacji w biznesie, polityce, życiu publicznym oraz prywatnym stwarza potrzebę zapewnienia prawnych podstaw ochrony informacji prawnie chronionych oraz danych biznesowych, które tworzone są w oparciu o standardy i zasady bezpieczeństwa informacji zgodne z prawem polskim i unijnym. Bardzo istotne jest monitorowanie wszelkich działań, zmierzających do zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa informacji, podejmowanych tak na skalę krajową, jak międzynarodową.

Uświadamianie znaczenia bezpieczeństwa informacji i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa i organizacji gospodarczych w celu maksymalizacji efektywności działań podejmowanych we wszystkich obszarach ich działalności oraz kształtowanie skutecznej polityki ochrony informacji stanowi fundament polityki współczesnych państw. Transgraniczny charakter zagrożeń bezpieczeństwa informacji determinuje potrzebę szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej i adaptacji szybko zmieniających się warunków biznesowych. Powszechny dostęp do informacji pociąga za sobą wzrost świadomości, co do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji, jak również wzmacnianie ochrony informacji oraz determinuje stosowanie coraz bardziej wyspecjalizowanych sposobów ich zabezpieczenia przed ujawnieniem.

W niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawienia charakterystycznych dla współczesnego świata zmian zachodzących w obszarze bezpieczeństwa informacji zarówno w wymiarze państwowym jak i biznesowym.


download table of contents / pobierz spis treści

Consumer Protection-selected issues of the information safety

 

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdaleny Sitek

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-46-8

Liczba stron: 161

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: education, EU institutions, research, EU law, consumer, information, personal data, sale contract, protection, cross-border trade, distance contract, information requirement

Fragment wstępu / Opis:

Consumer policy is built on legally guaranteed principles of equal opportunities, also activities of organizations, businesses and national authorities constitute an essential element of consumer culture. Fair trade, competition and accurate information in the marketplace have undergone a profound change in recent years the foregoing also applies to the scope of consumer protection, which has been widened and the legal control in this respect has been strengthened.

European Commissioner for Consumer - Neven Mimica Protection on 3rd June 2013 emphasized that „more targeted information to consumers, expressed in clear and simple language (...) gives consumers the evidence and confidence that they are protected and that they have clear, enforceable rights”. It should be stressed that observance of consumers’ rights and interests, especially their right to information shall constitute the foundation of consumers’ safety on goods and services market in a broad sense.

This book has three fundamental purposes - it is intended to be help to researchers and students widely understood consumer protection system in European Union Member States with particular focus on its enforcement in Republic of Poland, which is primarily related to Poland’s accession to the EU and introduction of European Community legal system. Second, it represents broad attempt to make an original contribution to the literature on EU policy-making and politics. And our third, and equally important, task is to bring current knowledge of selected areas of consumer protection policy. It is impossible to present all described issues associated with consumers protection in such a short introduction - thus individual problems were taken and developed by the authors of published papers.  

Editors would like to express deep feeling of gratitude to the Reviewers - prof. Florian Lempa - professor at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland) and Prof. Aladag Cadgas Hakan - professor at the Hacettepe University (Turkey)for their invaluable suggestions and help. Special words of thanks are also due to all Authors who have prepared interesting contributions published in this volume. Editors hope that this book will satisfy several interests.


download table of contents / pobierz spis treści

Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo-prawo-społeczeństwo

 

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdaleny Sitek

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-44-4

Liczba stron: 201

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: zarzadzanie, ocena, bezpieczeństwo informacji, administracja publiczna, audyt, szkoła, dyrektor, dane osobowe, administrator danych osobowych, oświadczenia majątkowe, radni, przepisy antykorupcyjne

Fragment wstępu / Opis:

Postępująca cyfryzacja dokumentów oraz popularność i dostępność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji, która niewątpliwie stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. W XXI wieku informacja stanowi jedno z ważniejszych dóbr i jako takie wymaga ochrony prawnej i faktycznej.

Należy także wskazać, że organy administracji publicznej powinny działać w sposób transparentny umożliwiając dostęp do informacji publicznej.  Świadomość społeczna w odniesieniu do działań administracji publicznej stanowi nie tylko fundament, na którym w demokratycznym państwie budowane jest społeczeństwo obywatelskie, ale również istotny element oceny skuteczności działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Regulacje prawne mają zapewnić jawność informacji, zwiększając tym samym poziom transparentności i bezpieczeństwo życia publicznego. W dobie intensywnej globalizacji elementów składowych porządku gospodarczo - politycznego, progresywności transferu informacji w wyniku intensyfikacji rozwoju relacji, którym sprzyja rozwój i dostępność narzędzi ICT, a także bardzo silnie oddziaływujący na te składniki czynnik konkurencyjności, zagadnienie bezpieczeństwa informacji w organizacjach gospodarczych staje się priorytetem całych polityk międzynarodowych, krajowych oraz coraz częściej lokalnych i analogicznie także strategii zarządzania ryzykiem nawet w skali mikro podmiotów gospodarczych. W związku ze wskazaną tendencją charakteryzującą zarówno szanse jak i zagrożenia immanentne dla zwiększonej aktywności w codziennej wymianie informacji zarówno w makro jak i mikro skali, pragniemy, czerpiąc z dorobku naukowego wybitnych specjalistów w dziedzinach prawa, administracji, bezpieczeństwa i zarządzania, oddać do Państwa dyspozycji interdyscyplinarną monografię, która w sposób kompleksowy ujmuje odpowiedzi na najbardziej nurtujące w obecnej dobie pytania dotyczące bezpieczeństwa wymiany, przetwarzania, archiwizacji danych coraz częściej newralgicznych dla interesów jednostek, ale również całych korporacji, a także w przypadku podmiotów gospodarczych w strategicznych sektorach gospodarek narodowych, newralgicznych również dla całych państw i ich grup. Świadomi wyzwań jakie w związku z powyższym stoją przed wszystkimi aktorami globalnej sceny transferu informacji, mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże czytelnikowi usystematyzować wiedzę na tym polu, ukazując  aktualnie zagadnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji gospodarczej w kontekście prawnym, terytorialnym, zarządczym, praktycznym, a także jego genezę i obecne dylematy. 

Na monografię składają się indywidualne opracowania autorów wywodzących się z różnych krajowych ośrodków krajowych, którzy prowadzą badania nad wybranymi aspektami współczesnych wyzwań bezpieczeństwa informacji powiązanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej, zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa.


download table of contents / pobierz spis treści

Myślenie filozoficzne w źródłach i w komentarzach

 

Autor/rzy:

Dorota Łażewska

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-51-2

Liczba stron: 274

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: filozofia przyrody, dzieje filozofii, słynni filozofowie, szkoły filozoficzne

Fragment wstępu / Opis:

Dr Dorota Łażewska w swojej nowej książce proponuje studiowanie filozofii i za pomocą tekstów filozofów, ograniczając swój komentarz do minimum. Jest to rozwiązanie tylko z pozoru łatwiejsze niż napisanie książki z filozofii  „własnymi słowami” (zresztą dr Łażewska ma już takie książki na swoim autorskim koncie), wybranie bowiem najbardziej trafnych, charakterystycznych, a zarazem zrozumiałych powszechnie wypowiedzi filozofów nie jest rzeczą łatwą, tak z powodu ogromu literatury filozoficznej jak i hermetyczności języka wielu filozofów, polegającej na używaniu przez nich specyficznej, często charakterystycznej tylko dla nich terminologii i frazeologii. Autorka pokonała pomyślnie te „rafy” i oto mamy przed sobą niewielką książeczkę, pozwalająca zorientować się zarówno w dziejach filozofii, jak i w jej aktualnie dyskutowanej problematyce.

Książka nie narzuca Czytelnikowi jakiegoś określonego systemu; nie jest jednak pozbawiona pewnej „nici przewodniej”, na którą nawlekane są, jak paciorki, poszczególne ujęcia filozofów i szkół filozoficznych.


download table of contents / pobierz spis treści

Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century

 

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdalena Sitek & Michał Łęski

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-53-6

Liczba stron: 210

Oprawa: miękka

Format: 210x148 mm

 

download table of contents / pobierz spis treści

Stosunki międzynarodowe w Europie (1815-1918) Zarys wykładu

Autor/rzy:

Wiesław Breński

2014 stosunki zarys

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-52-9

Liczba stron: 96

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe w Europie; zasady strukturyzacji stosunków międzynarodowych, kodyfikacja prawa

Fragment wstępu / Opis:

Zarys wykładu „Stosunki międzynarodowe w Europie (1815-1918)” powstał na podstawie doświadczenia autora w prowadzeniu wykładów z historii stosunków międzynarodowych. Dany skrypt jest swoistym konspektem wykładu, syntezą prac historyków polskich i zagranicznych, innych źródeł i materiałów dotyczących historii stosunków międzynarodowych w Europie. Takie zawężenie materiału tylko obszarem europejskim spowodowane zostało potrzebami studentów specjalności „Europeistyka”. Materiały dotyczące innych krajów i kontynentów przedstawiono głównie w kontekście spraw europejskich. Chodziło przede wszystkim o dostosowanie się do siatki godzin dla danego przedmiotu (30 godzin), żeby móc podać jak najwięcej informacji w krótkim czasie.

Autor podjął próbę połączenia materiału historiograficznego z elementami teorii stosunków międzynarodowych (jeżeli chodzi o systemy stosunków międzynarodowych) oraz prawa międzynarodowego. Niestety, ograniczona objętość niniejszej pracy nie pozwoliła na szerszą i głębszą analizę powiązań teorii i praktyki stosunków międzynarodowych z okresu XIX i początku XX w., a także na przytoczenie przepisów prawa międzynarodowego podczas takiego analizowania. Przy komponowaniu materiałów książki autor starał się praktycznie w każdym rozdziale i paragrafie powiązać wydarzenia polityki europejskiej z tzw. polskim pytaniem. Tym samym podkreśla się fakt realnego udziału Polaków w polityce światowej nawet w okresie, kiedy nie funkcjonowali jako obywatele suwerennego państwa. Książka zawiera pytania kontrolne, które mogą być wykorzystane przez wykładowców jako pytania egzaminacyjne lub na kolokwium. Mogą one służyć także studentom dla samokontroli przyswajanej wiedzy. Przedstawiona bibliografia zachęca studentów do samodzielnej pracy nad poszczególną tematyką. 


download table of contents / pobierz spis treści

Building effective customer relationships Marketing and public relations activities and tools, Anna Antczak-Barzan, Barbara Antczak

Autor/rzy:

Anna Antczak-Barzan, Barbara Antczak

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-49-9

Liczba stron: 180

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: effective customer relationships , marketing,  public relations

Fragment wstępu / Opis:

Between marketing and public relations – introduction
 
We often wonder what are the relationships between marketing, advertising and public relations (PR). Connection between marketing
and advertising seems to be easy to explain, as advertising is one of the promotion tools, which in turn is a part of the marketing-mix, i.e. one
of the 4Ps. It is however much more difficult to differentiate between areas of marketing and PR. In small organizations public relations
department is often combined with the marketing department.
Philip Kotler and William Mindak (1978, p. 13-20) distinguish fi ve types of such connections:
• PR and marketing are different areas;
• some areas of the two fields overlap;
• marketing is a dominant branch;
• public relations is a dominant branch;
• public relations and marketing are equivalent areas.
 
This means that it is not easy to answer the question, which of the fields is dominant. The authors of this monograph are claiming that
these are two different areas, but strongly interrelated. Some of the areas are very similar, especially with respect to various objectives of
marketing and public relations. Sometimes it so happens that in marketing there are used some of the tools which are typical for the public
relations area. Nevertheless, mere categorization or classification is not as important as a coherent strategy and action plans in these two areas,
because only then is it possible to achieve synergy in operation. Thus, the consistency of marketing and PR instruments can determine the
success or failure of the company in the market. This study is aimed at serving students and persons associated with the activities of marketing and PR as a guide to the theoretical foundations, but above all providing a kind of a practical roadmap. Much of the emphasis is put on the practical aspect of each of discussed problems in the area of marketing and public relations. The reader will also fi nd a lot of examples and have an opportunity to test the theoretical
and practical knowledge by studying questions placed at the end of the book. In order to master the skills and put into practice the knowledge
gained, it is advisable to prepare assignments which include most of the problems discussed in the monograph.
Therefore, we present to the readers a monograph which is divided into two main parts, the first of which is devoted to the issues of 
marketing, including its definition, history, marketing-mix and the four basic strategies (product, price, distribution and promotion), marketing
strategy, marketing research, and basic issues related to marketing services with special attention paid to marketing in tourism and leisure
services, as well as the basics of international marketing. A separate chapter is devoted to advertising, as the most important component of
promotion. The second part of the monograph concerns fundamental issues related to public relations and presents different definition approaches,
public relations functions, objectives and models as well as classic and modern methods, tools, and strategies. Subsequent chapters
are devoted to the principles of creating information, media relations, crisis communication and types of organization image.
 

download table of contents / pobierz spis treści

Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations, Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan

Autor/rzy:

Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-48-2

Liczba stron: 192

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: wizerunek, oczekiwania klienta, marketing, public relations

Fragment wstępu / Opis:

Między marketingiem a public relations – zamiast wstępu
 
Często zastanawiamy się, jakie są wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, reklamą a public relations (PR).
Związek marketingu i reklamy zdaje się łatwy do wyjaśnienia, gdyż reklama jest jednym z narzędzi promocji, ta zaś stanowi element marketingu-mix, czyli tzw. 4P.
Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba rozgraniczenia obszarów marketingu i PR – w niedużych organizacjach często dział public relations jest nawet łączony (sic!) z działem marketingu.
 
Philip Kotler i William Mindak (1978, ss. 13-20) wyróżniają pięć rodzajów takich połączeń:
• PR i marketing są oddzielnymi dziedzinami;
• niektóre obszary z obu dziedzin pokrywają się;
• marketing jest dziedziną dominującą;
• public relations jest dziedziną dominującą;
• public relations i marketing są dziedzinami równoważnymi.
 
Oznacza to, że niełatwo jest udzielić odpowiedzi na pytanie, która z dziedzin jest dominująca. Autorki niniejszego opracowania zajmują stanowisko, że są to dwie różne dziedziny, jednak mocno ze sobą powiązane, których część obszarów pokrywa się w pewnym stopniu – bądź raczej cele, które im przyświecają, są podobne. Często też zdarza się tak, że w marketingu wykorzystywane są pewne narzędzia typowe dla obszaru public relations. Wydaje się również, że znacznie istotniejsze niż sama kategoryzacja jest to, aby organizacja zachowywała spójność – strategiczną i koncepcyjną – działań w tych dwóch obszarach, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie synergii. Zatem spójność działań marketingowych i PR-owskich może przesądzić o sukcesie przedsiębiorstwa lub jego braku.
Niniejsze opracowanie ma służyć studentom oraz osobom związanym z działalnością marketingową i PR jako przewodnik po podstawach teoretycznych, ale przede wszystkim ma stanowić pewnego rodzaju praktyczny drogowskaz. Duży nacisk położono na aspekt praktyczny każdego z omawianych problemów z obszaru marketingu i public relations. Czytelnik znajdzie również wiele przykładów, a także będzie miał możliwość sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej i praktycznej, studiując pytania kontrolne umieszczone na końcu opracowania. W celu doskonalenia swoich umiejętności, a także zastosowania w praktyce zdobytej
wiedzy, można będzie wykonać ćwiczenia dotyczące większości omawianych w monografii i problemów.
Oddajemy zatem w ręce czytelników monografię podzieloną na dwie główne części, z których pierwsza poświęcona jest zagadnieniom z obszaru marketingu, z uwzględnieniem jego definicji, historii, marketingu- -mix – w jego ramach czterech podstawowych strategii (produktu, ceny, dystrybucji i promocji) – strategii marketingowych, badań marketingowych oraz podstawowych zagadnień związanych z marketingiem usług.
Osobny rozdział został poświęcony reklamie jako najważniejszej składowej promocji. Część druga monografii i dotyczy podstawowych zagadnień związanych z public relations i prezentuje różne podejścia definicyjne, funkcje, cele i modele public relations, klasyczne oraz nowoczesne metody i narzędzia, a także strategie wykorzystywane w tej dziedzinie. Kolejne rozdziały poświęcone są zasadom tworzenia informacji, relacjom z mediami, komunikacji w sytuacji kryzysowej oraz typom wizerunku organizacji.
 

download table of contents / pobierz spis treści

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla Dziewcząt w Falenicy 1959 - 2014. Monografia placówki

Autor/rzy:

pod redakcją Tadeusza Gracy i Krzysztofa Dziurzyńskiego

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-42-0

Liczba stron: 124

Oprawa: miękka

format: 297x210 mm

Słowa kluczowe: podstawy prawne regulujące funkcjonowanie schroniska dla nieletnich; podstawy prawne regulujące funkcjonowanie zakładu poprawczego; historia Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy; wolontariat; praca duszpasterska; współpraca ze środowiskiem zewnętrznym; losy wychowanek; poprawczak

Fragment wstępu / Opis:

To co pozostaje po ludziach to ich dzieła. Klasycznym przykładem jest Homer i jego „Iliada”. Czy pamiętalibyśmy o tym greckim ślepcu gdyby nie jego epos? Przykłady można by mnożyć w nieskończoność ale nie o to tutaj chodzi. Kilkadziesiąt lat temu w Falenicy  pojawił się Romuald Sadowski, człowiek wielkiego serca. Społecznik, wychowawca. Pojawił się, został na dłużej i oddał idei niesienia pomocy dziewczętom skrzywdzonym nie przez los, ale przez ich najbliższych. Pomagał im i pomaga nadal. Przychodzą do niego po pomoc i poradę. Jest dla nich wyrozumiały, pełen ojcowskiej miłości, ale też wymagający, konsekwentny i sprawiedliwy. 
Dzisiaj obchodzimy 55-lecie istnienia Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy, zasłużonej dla polskiej resocjalizacji Placówki. Od wielu lat kieruje nią Romuald Sadowski - doświadczony nauczyciel i wychowawca. Swoją postawą i działaniem zyskał sobie szacunek otoczenia, miłość Jego wychowanek, stworzył nowoczesną instytucję oraz ożywcze idee resocjalizacyjne. 
Romuald Sadowski jest społecznikiem i w uznaniu jego niepodważalnej pozycji w środowisku regionu otwockiego został Przewodniczącym Rady Patronackiej WSGE, będącej świadectwem i gwarancją wysokiej jakości współpracy Uczelni z lokalnym środowiskiem. 
Trafia do Państwa rąk książka niezwyczajna. Niezwyczajna z wielu powodów. Po pierwsze jest dowodem, że słuszne idee przetrwają, jeśli żyje choć jeden człowiek, który jest im wierny. Po drugie opowiada losy placówki, która mimo przeciwności losu i różnych pomysłów co do jej istnienia nadal funkcjonuje. Po trzecie wprowadzenie do niej napisał wielki przyjaciel i placówki i Romualda Sadowskiego Profesor Marek Konopczyński pokazując tym samym związek losów instytucji z losami jednostek. Po czwarte jest wyrazem połączenia teorii z praktyką. Napisały ją studentki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie: Marta Bąk, Joanna Bonisławska, Joanna Ćwiklak, Anna Karendys, Monika Marciniak, Justyna Starosz oraz Agnieszka Więsik. To co warte podkreślenia Panie są także aktywnymi członkiniami Koła Naukowego Pedagogów działającego w WSGE. Po piąte jest to pierwsza na taką skalę inicjatywa studencka. Bo to właśnie autorki po jednym ze spotkań z Romualdem Sadowskim zaproponowały napisanie monografii placówki.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.