+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2015

Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne.

Autor/rzy:

dr hab. Magdalena Sitek, dr Małgorzata Such-Pyrgiel, dr Daniel Przastek

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-62-8

Liczba stron: 350

Oprawa: miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu / Opis:
 
Problematyka bezpieczeństwa oraz jakości życia od dawna poruszane były w literaturze przedmiotu i analizowane przez przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych, co pozwalało na dogłębne i komplementarne ukazanie tych zagadnień w ujęciu interdyscyplinarnym. Bezpieczeństwo, jako nadrzędna potrzeba człowieka, grup społecznych, organizacji i całych państw, oznacza stan, w którym występuje pokój i brak zagrożenia. Pojęcie to jest bardzo szerokie i nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich jego rodzajów, kategorii, a tym samym i jego zagrożeń. Obowiązkiem państwa jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom ochrony życia i mienia. Na straży bezpieczeństwa stoją organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki i struktury państwowe, które muszą wypełniać te zobowiązania wobec obywateli zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. 
 
Skoro poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, ma zatem ścisły związek z jakością życia, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i grup społecznych, w których jednostki te funkcjonują. Jakość życia rozumiana jest najczęściej jako zadowolenie z życia, poczucie szczęścia i dobrostan psychiczny i społeczny. Istotnym aspektem przy analizowaniu problematyki jakości życia jest przedstawianie uwarunkowań społecznych tego procesu, czyli wszystkich czynników, które są z nim skorelowane (wymiary, źródła i kryteria jakości życia). Różnorodność w ujmowaniu i analizowaniu problematyki jakości życia powoduje różnorodność w definiowaniu tego pojęcia. Główny Urząd Statystyczny w badaniach jakości życia w Polsce w 2014 roku ukazuje „(…) nie tylko całokształt obiektywnych warunków, w jakich człowiek żyje, ale także odczuwaną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia, określaną także terminem dobrobytu subiektywnego. W ramach szeroko rozumianych warunków życia brane są pod uwagę m.in. takie obszary tematyczne (zwane inaczej domenami) jak: materialne warunki życia, zdrowie, edukacja, aktywność ekonomiczna, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość państwa i podstawowe prawa, a także jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Pomiar dobrobytu subiektywnego obejmuje natomiast postrzeganą jakość życia, tzn. satysfakcję, jaką ludzie czerpią z różnych jego przejawów oraz z życia jako całości, a także elementy dotyczące odczuwanych stanów emocjonalnych oraz systemu wartości” (Bendowska, Bieńkuńska i inni, GUS 2014:5).

download table of contents / pobierz spis treści

Partycypacja społeczna w ramach organizacji społecznych oraz ich współpraca z administracją samorządową jako elementy kapitału społecznego

Autor/rzy:

pod red. dr Małgorzaty Such-Pyrgiel, dr hab. Magdaleny Sitek , prof. WSGE

2015 partycypacja

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-60-4

Liczba stron: 16

Oprawa: miękka

Format: 210x297 mm

 

Fragment wstępu / Opis:

Celem badania była diagnoza zakresu i jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i organami samorządowymi w powiecie otwockim. Składało się z dwu etapów:

  1. Badanie współpracy pomiędzy organizacjami i organami samorządu z perspektywy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego (ankieta skierowana do organizacji oraz wywiady).
  2. Badanie współpracy pomiędzy organizacjami i organami samorządu z perspektywy samorządu (wywiady z przedstawicielami samorządu).

Zaproszenie do badania przyjęło 31 organizacji pozarządowych, co stanowi około 15% wszystkich zarejestrowanych w powiecie otwockim organizacji. Z uwagi na fakt, że równie niewielka liczba organizacji wypełnia ankiety, które są podstawą do tworzenia Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego, można wysunąć hipotezę, że tylko część z ponad dwustu zarejestrowanych organizacji realnie funkcjonuje. Taki stopień responsywności nie pozwala także na analizę ilościową oraz wyciąganie daleko idących wniosków jednak umożliwia, do pewnego stopnia, charakterystykę relacji między organizacjami pozarządowymi i organami samorządu.


download table of contents / pobierz spis treści

Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji

Autor/rzy:

pod red. Magdaleny Sitek, Tadeusza Gracy

2015 nowe wyzwania

Rok Wydania: 2015

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-61-1

Liczba stron: 496

Oprawa: miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu / opis:

Problematyka artykułów zawartych w tej książce ma co najmniej dwojaki charakter. Pierwsza grupa artykułów wiąże się z szeroko rozumianym zarządzaniem, a druga z zagadnieniami pedagogicznymi. Bez względu na to, jak będziemy podchodzić do rozważanych problemów, zauważyć trzeba, że we współczesnym świecie bardzo wyraźnie występują współzależności pomiędzy odległymi nieraz obszarami działalności człowieka. I choć trudno rozpatrywać te zagadnienia łącznie, to wyłącznie z powodów praktycznych i dydaktycznych są one rozpatrywane oddzielnie.

Współczesna rzeczywistość niesie ciągłe zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne i inne. Skutkiem tych ukierunkowanych, jak się wydaje, przemian jest zjawisko globalizacji, które dla zarządzania ma niebagatelne znaczenie. Zarządzanie w kontekście globalizacji uwzględniać musi nowe jakościowo zjawiska, które kilkanaście lat temu jeszcze nie występowały. Zarządzanie jest obszarem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania i promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Zmiany zachodzące zarówno w Polsce, jak i świecie są niezwykle dynamiczne, a zatem wymuszają ciągły rozwój, który nie opiera się na schematach. Konieczne wydaje się udzielenie odpowiedzi na temat wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

Pedagogika zajmująca się szerokim spektrum edukacji i działalności człowieka analizuje również problematykę zarządzania, głównie w szerokim kontekście edukacyjnym. W tym miejscu autorzy podjęli jednak rozważanie dotyczące kontekstów, które niosą kolejne tematy XXI wieku. Należą do nich chociażby te uwarunkowania, które wynikają z tych czynników, które tkwią w samym człowieku, bo to one uruchamiają, pobudzają, ukierunkowują jego działania nastawione na uczenie się przez całe życie bądź też – jak często ostatnimi czasy używa się nowego określenia – edukację całożyciową.

Nie mniej istotne są także uwarunkowania zewnętrzne, systemowe, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wejściu naszego kraju w europejską przestrzeń edukacyjną. Problematyka z tym związana znajduje się w wielu oficjalnych dokumentach zarówno Unii Europejskiej jak również naszego kraju. Potwierdzeniem tego jest chociażby „Program uczenia się przez całe życie 2007 – 2013” połączony z programami Erasmus i Leonardo da Vinci czy tę przyjęta przez rząd polski we wrześniu 2013 r. „Perspektywa uczenia się przez cale życie”. Wydaje się, że w chwili obecnej jest to jedna z najważniejszych  tendencji w szeroko rozumianej edukacji i zapewnienia rozwoju społeczeństw, występująca w wielu politycznych i pragmatycznych programach.

Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że treści przedstawionych tu artykułów zawierają zaledwie wskazanie na kilka obszarów występujących zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i pedagogiki, które wymagają dalszej eksploracji i gruntowniejszego poznania.


download table of contents / pobierz spis treści

Collective human rights in the first half of the 21st century

 

Autor/rzy:

pod red. Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka

Rok Wydania: 2015

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-57-4

Liczba stron: 507

Oprawa: miękka

Format: 210x148 mm

 

Introduction:
The traditional concept of human rights recognized them as a category of claims of the individual to the community and its structures, including the state. Frequently the issue of the responsibility of the individual toward community and its rights regarding the individual is overlooked. In the face of globalization rights of the community play more and more important role. The reason of this fact is that community is the natural environment of human beings  and allows them to satisfy their basic needs.
The editors of this paper, on a base of the concepts and the presentations during the 15th International Conference on Human Rights held on 1-2 June 2015 in Józefów, subarea of Warsaw, decided to systematize the collected materials so that publication shows both the human needs and rights while respecting the responsibilities of individual towards the community at the same time.
 
The structure of this monograph is based not only on the concept of human rights, but also human needs. The issues of rights and human needs in the community together with the issue of human duties towards the community were places in the first part of this joint publication. Subsequently they are discussed rights of nations, especially right to self-determination and the right to good administration, which became the main measure of the rule of law. Next are discussed human rights to the clean environment and human obligations towards the environment. An important group of issues is the contribution of religion to the concept of human rights. In the end, human rights are considered in the context of civil law solutions.

download table of contents / pobierz spis treści

Collective human rights in the first half of the 21st century. SUPLEMENT

  

Autor/rzy:

Edited by Magdalena Sitek, Peter Terem, Marta Wójcicka

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-63-5

Liczba stron: 126

Oprawa: miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu / Opis:
 
The article aims at showing the Catalonian people way to autonomy and their aspirations of forming an independent state. The self-determination of the Catalonian people has to deal with setting the correct balance for both the sense of nationality and the principle of territorial integrity. Spain as a country is in charge of providing security at the international level as well as the protection and internal unity of the state. The autonomy of Catalonia is a great issue for the government in Madrid, the broaden independence seems to be impossible to achieve. The Spanish government has blocked any changes in the Spain Constitution which could be used nowadays or in the future for aiming at obtaining the whole sovereignty by, for instance, Catalonia. Catalonia possesses its own nation which is determined to have its own state. These nation members are connected with each others in a special emotional way. They are aware of their own uniqueness and a Catalonian language as the main means of conveying their own identity or culture. One tries to marginalize these steps towards selfdetermination by such a national or region al groups as well as by national minorities, social groups or communities. The institutional – legal, historical, and extrapolation research methods, according to the classification provided by Professor Waldemar Żebrowski, was used during this article preparation, as well as the institutional – legal method used for analyzing the acts concerning the Catalonian case, legalization and the coherence with the international law; the historical – for presenting the origin of the Catalonian nation and the extrapolation method – for showing the geopolitical trends in treating the issue of Catalonia.

download table of contents / pobierz spis treści

Leksykon – Bezpieczeństwo – wybrane pojęcia

Autor/rzy:

pod red. dr Paweł Chodak

Rok Wydania: 2015

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-54-3

Liczba stron: 370

Oprawa: twarda

format: 207x145 mm

 

Fragment wstępu / Opis:
Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywiści związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, wymagają podejmowania przez przedstawicieli nauki ciągłej analizy pojęć związanych z tą dyscypliną w obszarze nauk społecznych. Wynikiem tej działalności jest opracowanie Leksykonu, zawierającego wybrane hasła, które w ocenie autorów są niezbędne do realizacji misji szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie. 
 
Oddając w Państwa ręce nasze opracowanie, autorzy kierowali się przede wszystkim potrzebą przedstawienia zaktualizowanych informacji na temat poruszanych zagadnień. Starano się opracowywać hasła na podstawie najnowszej literatury oraz obowiązujących regulacji prawnych, tak aby czytelnik miał świadomość, iż otrzymuje aktualną wiedzę oraz wiedział skąd pochodzi i jak ją można pogłębić.
 
Leksykon nie zawiera wszystkich haseł związanych z bezpieczeństwem, ponieważ temat ten jest zbyt obszerny, aby ująć go w jednym opracowaniu. Ograniczenie to może być jednocześnie wyzwaniem dla autorów, aby w przyszłości podjąć trud opracowania encyklopedii bezpieczeństwa. 
Autorzy Leksykonu to pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Informacje na temat autorów umieszczono w opracowaniu, celem przybliżenia ich Państwu.
 
Leksykon jest skierowany do szerokiego grona osób poszukujących aktualnych informacji z zakresu bezpieczeństwa. 
 
Autorzy mają nadzieję na przychylne przyjęcie opracowania. 

Opportunities for cooperation between Europe and Asia

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdalena Sitek, Michał Łęski

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-58-1

Liczba stron: 240

Oprawa: miękka

Format: 207x145 mm

 

download table of contents / pobierz spis treści

Statystyka i demografia strach ma wielkie oczy

Autor/rzy:

Barbara Antczak

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-55-0

Liczba stron: 136

Oprawa: miękka

Format: 207x145 mm

 

Fragment wstępu / Opis:
 
Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu i wnioskowania zarówno w czasie jak i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych.
 
Druga część książki poświęcona jest analizie funkcjonowania jednostki w społeczeństwie,  zmianom w sposobach i metodologii badań, w szczególności demograficznych, jako podstawowego elementu perspektywy ekonomicznej. Zmiany gospodarcze ściśle związane są, w dłuższym horyzoncie czasowym, z sytuacją demograficzną. Dlatego badanie tej tematyki jest kluczowe dla każdego kraju. Książka ta przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków kształcenia z zakresu podstaw statystyki. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania, jak również wykaz wszystkich wzorów.

download table of contents / pobierz spis treści

Efektywne sposoby pozyskiwania klienta

Autor/rzy:

Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan

Rok Wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-59-8

Liczba stron: 235

Oprawa: miękka

Format: 207x145 mm

 

Fragment wstępu / Opis:
Często zastanawiamy się, jakie są wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, reklamą a public relations (PR). Związek marketingu i reklamy zdaje się łatwy do wyjaśnienia, gdyż reklama jest jednym z narzędzi promocji, ta zaś stanowi element marketingu-mix, czyli tzw. 4P. Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba rozgraniczenia obszarów marketingu i PR – w niedużych organizacjach często dział public relations jest nawet łączony (sic!) z działem marketingu. Philip Kotler i William Mindak (1978, ss. 13-20) wyróżniają pięć rodzajów takich połączeń:
  • PR i marketing są oddzielnymi dziedzinami;
  • niektóre obszary z obu dziedzin pokrywają się;
  • marketing jest dziedziną dominującą;
  • public relations jest dziedziną dominującą;
  • public relations i marketing są dziedzinami równoważnymi. 
Oznacza to, że niełatwo jest udzielić odpowiedzi na pytanie, która z dziedzin jest dominująca. Autorki niniejszego opracowania zajmują stanowisko, że są to dwie różne dziedziny, jednak mocno ze sobą powiązane, których część obszarów pokrywa się w pewnym stopniu – bądź raczej cele, które im przyświecają, są podobne. Często też zdarza się tak, że w marketingu wykorzystywane są pewne narzędzia typowe dla obszaru public relations. Wydaje się również, że znacznie istotniejsze niż sama kategoryzacja jest to, aby organizacja zachowywała spójność – strategiczną i koncepcyjną – działań w tych dwóch obszarach, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie synergii. Zatem spójność działań marketingowych i PR-owskich może przesądzić o sukcesie przedsiębiorstwa lub jego braku.
 
Niniejsze opracowanie jest uzupełnioną i rozszerzoną wersją wcześniejszej książki Autorek pt. „Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations”. Podobnie, jak poprzedniczka, monografia ma służyć studentom oraz osobom związanym z działalnością marketingową i PR jako przewodnik po podstawach teoretycznych, ale przede wszystkim ma stanowić pewnego rodzaju praktyczny drogowskaz. Duży nacisk położono na aspekt praktyczny każdego z omawianych problemów z obszaru marketingu i public relations. Przedstawiono także szereg rozwiązań z zakresu nowoczesnych środków i narzędzi dotyczących  obu dziedzin nauki. Czytelnik znajdzie również wiele przykładów, a także będzie miał możliwość sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej i praktycznej, studiując pytania kontrolne umieszczone na końcu opracowania. W celu doskonalenia swoich umiejętności, a także zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy, można będzie wykonać ćwiczenia dotyczące większości omawianych w monografii problemów. 
download table of contents / pobierz spis treści

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.