+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2016

Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee

 

Redakcja naukowa:

 Małgorzata Such-Pyrgiel, Kateryna Novikova

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-68-0

Liczba stron: 310

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu

 

Przełom XVIII i XIX wieku w Europie Zachodniej stanowił początek procesu transformacji, zwanej rewolucją przemysłową, której fundament stanowiły zmiany cywilizacyjne i kulturowe. Zjawisko to objęło kraje Europy

Środkowo-Wschodniej z pewnym opóźnieniem, oscylującym w granicach jednego wieku. Początek transformacji systemowej w Polsce datuje się na 1989 rok i przejawia się głównie rezygnacją ze społeczeństwa socjalistycznego

na rzecz demokracji opartej na kapitalizmie, którego podstawę stanowi gospodarka rynkowa z silną pozycją własności prywatnej oraz indywidualnej przedsiębiorczości.

Przemiany ekonomiczne polegały na rozwoju prywatnej gospodarki rynkowej i przywróceniu równowagi w skali makroekonomicznej, co związane było z wprowadzeniem wielu reform. Natomiast transformacja politycznoustrojowa oznaczała rozwój demokratycznych zasad sprawowania rządów wraz z poszerzeniem praw i swobód obywatelskich, z obowiązującą zasadą suwerenności narodu. Upadł ustrój socjalistyczny, z dominującym systemem monopartyjnym, na rzecz republiki o systemie parlamentarnym.

 

 


download / pobierz

The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community

 

Redakcja naukowa:

 Magdalena Sitek, Stanisław Stadniczeńko

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-73-4

Liczba stron: 214

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

 

Introduction

The ease of information flow, among others about the standards of living in other parts of the world, generates not always true perceptions and stereotypes, especially among people experiencing the material and spiritual scarcity. It is when new needs, or even a claims against the state or the international community are born. They expect to provide a higher standard of living, better health care, the environment and natural resources, fair remuneration, attractive leisure and entertainment. The consequence of meeting all these expectations are higher maintenance costs, longer life time, a significant increase in spending on ecology and radical increase in funds for social assistance.

These changes are often accompanied by regional conflicts, causing a mass exodus of people from poorer areas covered by military activities. More and more people are moving to the economically and socially safer countries. Quite often in the background of these developments, there are some historical factors, especially long-standing colonial policy, or the present hegemonic ambitions.

Meeting the needs of new-era immigrants who are coming to Europe, alongside with growing needs and freedoms of its own citizens, raises question about the possibility of meeting these needs, especially those determining fundamental rights.

How the increase of domestic and international expenditures for social needs is related to the capacity of functioning social security systems, health care or the labour market? Are the financial and structural possibilities of individual countries able to cope with absolute respect for the principles of equal treatment of all citizens and all other people arriving to their territory? How, taking into consideration the mass influx of migrants, should we treat such issues as: freedom, the right to manifest own culture (especially religion), personal and national safety? It is possible to raise many of these questions. We hope that the answers will be provided by the authors of the particular elaborations.

These essays are of interdisciplinary and intercultural nature. Their authors are not only experts in the field of human rights or lawyers, but also economists, demographers, cultural theorists, historians, political scientists, canonists and theologians.

 


download / pobierz
 

Współczesne konteksty bezpieczeństwa

 

Redakcja naukowa: 

 Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki, Łukasz Roman

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-69-7

Liczba stron: 323

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu

 

Bezpieczeństwo jest najbardziej pożądaną wartością dla każdego człowieka, obejmującą swoim zasięgiem obszary jego egzystencji i rozwoju. Stan (poziom) bezpieczeństwa jest uzależniony przede wszystkim od zmian w otoczeniu (środowisku), które zwykle generują w nim różnorodne rodzaje zagrożeń. Te z kolei wymagają podejmowania stosownych działań obronnych w celu eliminacji lub obniżenia skutków ich zaistnienia, stanowiąc zarazem swoiste wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej. W ocenie wielu znawców przedmiotu globalne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne mają istotny wpływ na strukturę zagrożeń oraz poziom bezpieczeństwa. Rodzi się potrzeba nowego spojrzenia na sposoby organizowania i prowadzenia działań, adekwatnych do aktualnych zagrożeń oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych jako narzędzi do ich przewidywania, zapobiegania i zwalczania.

Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna, polityczna, społeczna oraz nowe formy konfliktów zbrojnych generują nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Potrzeba ustalenia sposobów przeciwdziałania im implikuje konieczność identyfikacji ich genezy, przebiegu i możliwych skutków. Sytuacja ta powoduje potrzebę podejmowania wytężonej pracy analityczno – informacyjnej oraz wykorzystywania dostępnych narzędzi w celu zwiększenia efektywności w przeciwdziałaniu i wykrywaniu zagrożeń.

 


download / pobierz
 

Wyzwania wielokulturowości w kontekście migracji do Europy. Raport z badania

 

Redakcja naukowa:

 Małgorzata Such-Pyrgiel, Kateryna Novikova

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-70-3

Liczba stron: 37

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Wstęp

 

Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez zespół Centrum Analiz Lokalnych WSGE w kwietniu 2016 roku na terenie powiatu otwockiego. W skład zespołu wchodzą: dr Małgorzata Such-Pyrgiel, dr Tomasz Wrzosek, dr Kateryna Novikova, dr Dorota Łażewska, dr Grzegorz Winogrodzki, dr Łukasz Roman. W badaniu wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne działające na terenie powiatu: Katolickie Liceum Humanistyczne im. Jadwigi Królowej Polski (15 osób), Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu (11 osób), Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie (19 osób), Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica (111 osób), Zespół Szkół nr 1 (124 osoby), Zespół Szkół nr 2 (92 osoby), Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego (118 osób). Badaniu zostali poddani uczniowie klas maturalnych. W sumie zwrócono 490 wypełnionych ankiet.

 


download / pobierz

Jednostka – zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego Spojrzenie interdyscyplinarne

Dr hab. Magdalena Sitek, dr Małgorzata Such-Pyrgiel

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-65-9

Liczba stron: 213

Oprawa: nie dotyczy

format: CD

download / pobierz

Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce

Autor/rzy:

Stanisław Sagan, Magdalena Sitek

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-64-2

Liczba stron: 291

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

download / pobierz
 

 

Autorzy:

 Łukasz Roman, Grzegorz Winogrodzki

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-75-8

Liczba stron: 213

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu / Opis:

 

Praca konspiracyjna służb specjalnych, w tym wywiadów, stała się tematem licznych powieści i filmów sensacyjnych. Zarówno siatki, jak i afery szpiegowskie, przygody agentów i superagentów usiłujących wykraść lub w inny sposób pozyskać tajemnice innych państw, prawdzi­we, czy też wymyślone według uznania autorów książek oraz scenarzy­stów filmów o tematyce szpiegowskiej, cieszą się dużym zainteresowaniem szerokiej publiczności. Pomimo nadmiaru literatury sensacyjnej, aktual­ny stan wiedzy historycznej na temat działalności i walki wywiadów jest bardzo ubogi. Należy zaznaczyć, iż archiwa służb specjalnych większości państw udostępniane są badaczom niechętnie i zazwyczaj z dużym opóź­nieniem. W archiwach dyplomatycznych i wojskowych odnaleźć można wprawdzie wiele opracowań i ekspertyz na temat sytuacji gospodarczej, politycznej i militarnej innych, zwłaszcza sąsiednich państw, ale przede wszystkim brak w nich danych z zakresu zdobywania informacji przez służby specjalne i wywiady. Dlatego też działania owych służb pozostają długo tajemnicami, nigdy do końca niewyjaśnionymi, bywają też przed­miotem spekulacji i gier dziennikarskich oraz łowców sensacji. W efekcie wielu spraw zakulisowych, dotyczących historii najnowszej, ostatecznie nie wyjaśniono, a opublikowane dotąd prace poświęcone historii wywiadów zawierają wiele rozbieżności, przeinaczeń i niedomówień. Funkcjonowa­nie wielu państw jest uzależnione w dużej mierze od sprawnego działania służb specjalnych, których działalność związana jest ściśle z bezpieczeń­stwem każdego państwa i jednocześnie utożsamiana z niejawną sferą ak­tywności ludzkiej.

download / pobierz

 

Redakcja naukowa:

Aleksandra Szejniuk, Małgorzata Kaniewska

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-72-7

Liczba stron: 248

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu / Opis:

Szanowni Państwo!

Zarządzanie jest interesującym zagadnieniem nie tylko dla funkcjonowa­nia organizacji, ale przede wszystkim dla ludzi w nich zatrudnionych. Jest wa­runkiem, który nakłada odpowiedzialność za powierzone zadania. Wymaga kreowania i promowania człowieka jako najwyższej wartości. A zatem pozy­skiwanie właściwych pracowników, wykorzystanie ich wiedzy oraz umiejęt­ności jest priorytetem na konkurencyjnym rynku. Sprzyja osiąganiu celów organizacji. Jej efektywność uwarunkowana jest czynnikami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi oraz etyczno-moralnymi. W przedsię­biorstwie tendencje rozwojowe są decydujące dla takich parametrów, jak: pa­nowanie na rynku, przewaga konkurencyjna, a także wizerunek zewnętrzny. Powinny one być nieustannie kontrolowane, aby przeciwdziałać niepożąda­nym zjawiskom.

Czynniki determinujące efektywność organizacji dotyczą przede wszyst­kim jakości wykorzystywania kapitału ludzkiego. Ponadto odpowiednio przygotowany i zmotywowany personel jest gwarantem sukcesu organizacji. Szczególne znaczenie dla realizacji zadań w przedsiębiorstwie mają zasoby ludzkie, które powołane są do wypełniania celów i efektywnej realizacji wyty­czonej strategii. Dlatego niezwykle istotne jest zatrudnienie właściwych ludzi o określonej wiedzy, uzdolnieniach i postawach.

W organizacji ważne jest należyte zarządzanie zasobami ludzkimi, któ­re powinno być traktowane jako źródło przewagi konkurencyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale również krajów. Istotne zatem jest inwestowanie w kapitał ludzki, będący najważniejszym zasobem organizacji. Formą wsparcia w tym działaniu jest szeroko rozumiana edukacja, jak również szkolenia zawodowe.

Sprawność i efektywność organizacji zależy od dopasowania do aktualne­go zapotrzebowania gospodarki. Jej wyznacznikami są informatyzacja i wie­dza, traktowane jako jeden ze sposobów dostosowania przedsiębiorstwa do działania w warunkach globalizacji.

W zaprezentowanej publikacji przedstawiono zagadnienia z dziedziny za­rządzania we współczesnym świecie.

Redaktorzy pragną podziękować Recenzentom – Prof. dr hab. Hali­nie Czubasiewicz, Dyrektor Instytutu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, i Prof. dr. hab. inż. Jerzemu Zawiszy z Akademii Nauk Społecznych w Warszawie za cenne uwagi, dzięki którym publikowane treści nabrały ostatecznego kształtu w podanej publikacji.

Słowa podziękowania należą się Autorom tekstów za wniesiony trud w przygotowanie artykułów w opublikowanym zbiorze.

Szczególne podziękowania składamy Władzom Wyższej Szkoły Gospo­darki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz pracowni­kom i studentom, którzy przyczynili się do organizacji konferencji „Zarzą­dzanie w XXI wieku – w poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządza­nia organizacją”.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał wzbogaci wiedzę z dziedziny zarządzania i zostanie życzliwie przyjęty przez czytelnika.

Dr Aleksandra Szejniuk

Dr Małgorzata Kaniewska


download / pobierz

 

 

WYDAWANIE AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH

jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego 

Redakcja naukowa:

Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-77-2

Liczba stron: 178

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

Wydawanie aktów administracyjnych jest podstawową formą działania administracji, w tym administracji samorządowej. Zagadnieniem tym zajmują między innymi specjaliści od prawa samorządowego. Analizują oni aktualny stan prawny, orzecznictwo oraz poglądy nauki w odniesieniu do skuteczności różnych form działania samorządów, w tym w zakresie wydawania aktów administracyjnych. W badaniach uwzględnia się nie tylko rozwiązania materialno-prawne czy proceduralne ale również wyzwania społeczno-gospodarcze współczesnej Polski i Europy, takie jak absorpcja środków europejskich, prywatyzacja zadań publicznych, outsourcing, nowoczesne modele zarządzania sprawami publicznymi.

W opracowaniu tym grupa wybitnych specjalistów z zakresu prawa samorządowego poruszyli zagadnienia ustrojowe i organizacyjne, które są determinantami sprawnego wydawania aktów administracyjnych oraz stosowania innych prawnych form działania administracji. Założeniem Redaktorów tego dzieła zbiorowego było podjęcie dyskusji i dokonanie oceny możliwości stosowania elastycznych form działania przez współczesną

administrację samorządową, zwłaszcza poprzez partycypację społeczeństwa w procesie stosowania prawa. Ponadto, dokonano analizy wpływu dotychczasowego orzecznictwa w sprawach administracyjnych na skuteczne osiąganie celów i zadań administracji samorządowej. Problematyka opracowania obejmie również analizę i ocenę wpływu orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych na skuteczną realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym opracowaniu poruszono w szczególności takie kwestie jak: jakość decyzji administracyjnych, zasady techniki prawodawczej stosowne przez samorządy, ochrona danych osobowych, akty administracyjne jako fakultatywna forma załatwiania spraw samorządowych na przykładzie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego, prawne formy działania samorządu

województwa w zakresie realizowania obowiązku organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w obliczu tworzenia jednolitego obszaru kolejowego w UE, jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu czy rola i zadania organów administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Autorzy opracowań pochodzą z wiodących Wydziałów prawa w Polsce, min. z Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Koszyc (Słowacja), Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie czy z WSGE w Józefowie. Jednocześnie Redaktorzy dziękują Autorom za zaangażowanie w napisanie poszczególnych części tego opracowania.

Redaktorzy

download / pobierz

 

Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

Redakcja naukowa:

Bronisław Sitek, Józef Piotr Knap, Stanisław Sagan, Łukasz Roman

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-78-9

Liczba stron: 285

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

Cyberprzestrzeń jest dzisiaj jedną z głownych platform aktywności człowieka w skali jednostki, jak i zbiorowości. Dzięki komunikatorom społecznym powstał nowy wymiar komunikacji międzyludzkiej. Zwiększył się do niespotykanych rozmiarow krąg znajomych. Z kolei serwisy społecznościowe pozwalają nie tylko na kontaktowanie się z innymi, ale rownież na dzielenie się ze znajomymi zdjęciami, radosnymi czy smutnymi przeżyciami. Platformy handlowe pozwalają na zawieranie transakcji kupna i sprzedaży na zasadach zbliżonych do aukcji (oferta trwa w trybie online w Internecie) lub licytacji (wersja: zaproponuj cenę), ktore mają miejsce w realnym świecie. Kolejnym obszarem nowego wymiaru funkcjonowania człowieka są sklepy internetowe, dzięki ktorym można dokonać zakupu bez wychodzenia z domu. Stosunkowo nowym obszarem w cyberprzestrzeni jest szeroko oferowana bankowość internetowa, dostęp do zasobow bibliotecznych czy edukacja (e-learning).

Tak szerokie wykorzystywanie cyberprzestrzeni przez człowieka sprawia, że możemy mowić rownież o nowym wymiarze bezpieczeństwa. Dobrodziejstwo rozwoju cyberprzestrzeni niesie ze sobą liczne zagrożenia w obszarze cyberprzestrzeni. Jak ważna jest to kwestia, widać po tym, że od kilkunastu lat obserwuje się spadek przestępczości w liczbach bezwzględnych, rośnie zaś przestępczość dokonywana w cyberprzestrzeni. Media niemalże każdego dnia informują o atakach hakerskich na systemy informatyczne bankow, ważnych instytucji państwowych, szpitali. Cyberprzestrzeń coraz bardziej wykorzystywana jest przez terrorystow, zwłaszcza z ISIS. Te przykłady pokazują, jak narastają problemy związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa przez organy władzy państwowej czy jednostki badawcze.

Liczne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa sprawiają, że są one nie tylko przedmiotem zainteresowania odpowiednich służb każdego państwa czy też organizacji międzynarodowych, w tym i Unii Europejskiej, ale rownież stają się one przedmiotem badań naukowych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji dotyczą problemow miękkich, jak np. etyka w cyberprzestrzeni oraz ochrona prywatności osoby w przypadku inwigilacji.

W opracowaniu tym są rownież kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a dotyczące bezpieczeństwa pacjentow w szpitalach. Autorzy opracowań zawartych w tej publikacji zastanawiali się rownież nad wykorzystaniem rożnych cyberurządzeń do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Redaktorzy

download / pobierz

 

 

Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych

Redakcja naukowa:

Bożena Muchacka, Małgorzata Such-Pyrgiel, Dorota Łażewska

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-71-0

Liczba stron: 254

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

Szanowni Państwo!

Nasz pełen technologii i jej nowinek wiek przyzwyczaił nas do postępu i wzrostu jakości wykluwającego się najpierw w głowach, gabinetach i laboratoriach badaczy wyposażonych w solidne teorie. W przypadku kształcenia i wychowania jest inaczej. Tu poprawa jakości kiełkuje głównie w głowach oraz działaniu praktyków, którzy „chcą chcieć”. Szalenie ważną rolą badaczy jest wyszukiwanie, rozwijanie, uogólnianie i upowszechnianie ich najlepszych doświadczeń. Kluczowe jest też zrozumienie kontekstu kulturowego i organizacyjnego, w jakim dane pomysły są i mogą być efektywne.

W swoim czasie zajmowałam się szkoleniem instruktorów harcerskich z całej Polski. I każdy kurs oraz ich inne spotkania bazowały w ogromnym stopniu na tym, co przywieźli ze sobą uczestnicy – właśnie na ich dobrych praktykach, choć wtedy to się inaczej nazywało.

Dlatego z wielkim zadowoleniem przyjmuję wszystkie prace tej trzeciej już międzynarodowej konferencji poświęconej dobrym praktykom w kształceniu i wychowaniu. Z jeszcze większym zadowoleniem powitam ich wykorzystanie w placówkach edukacyjno-wychowawczych naszego miasta i kraju. Żeby tak było, poza publikacją materiałów, niezbędne są inne formy upowszechnienia wyników tej i podobnych konferencji.

Najważniejsi są tu bowiem ci, którym „chce się chcieć” i którzy mają przestrzeń do dokonywania pozytywnych zmian w swojej pracy. Często ludzie, którzy sami poszukują efektywnego rozwiązania jakiegoś problemu związanego ze swoją pracą. Innymi słowy, ważne są ich autonomia w działaniu i motywacja do niego. Nierzadkie bowiem jest zjawisko niskiej, w skali masowej, efektywności „odgórnie” wdrożonych rozwiązań, które znakomicie się sprawdzały u pasjonatów i w fazie eksperymentalnej. Dlatego przedstawiając dobre praktyki i ich pozytywne skutki oraz zachwycając się nimi, warto pokusić się o refleksję nad rolą tych dwóch czynników w powodzeniu danego rozwiązania.

Chciałabym podziękować autorom wszystkich prac za bogaty zestaw inspirujących materiałów. Czytelnikom zaś życzę, by znaleźli w tym bogactwie coś dla siebie, coś, co pozwoli udoskonalić własną pracę, rozwiązać jakiś problem czy problemy, zainspiruje do stworzenia własnych oryginalnych rozwiązań.

Małgorzata Żuber-Zielicz

przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. WarszawyRedaktorzy

download / pobierz

 

The selected contemporary aspects of human rights

 

Redakcja naukowa:

 Bronisław Sitek,  Łukasz Roman

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-74-1

Liczba stron: 247

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Introduction

We could witness the massive migration since the beginning of human existence.In modern times, the migrations were mainly limited to movement within the country, rarely between the countries.Basically, they have had the political or economic nature.The great migrations in the nineteenth and twentieth centuries was caused mainly by economic and (in totalitarian systems) political factors.During this period, a result of colonial policy, many people from Africa and Asia migrated to the Western Europe and the USA.

Europe is aging rapidly.The average life expectancy is longer, while simultaneous drastic drop in the number of births.A major problem is therefore a question of interchangeability of generations, care for the elder people, and many others.

The global exchange of information raises new human needs, ranging from simple living needs and ending with the goods of a higher order.Among others, thanks to the mass media, the universal awareness of the citizen’s right to information about activities of state bodies, to the so-called freedom rights, is growing.At the same time, the meritocracy, it means conditioning the man’s position in the society based on knowledge and skills, is reinforcing.

The issues of migration as well as the growing needs of citizens toward the growing political and economic immigration raise the question about the possibility limits of the Member States and the European Union itself, particularly about the financial and organizational limits.The USA have been facing these problems for at least 100 years.

The authors of the publications contain in this book are looking for the best solutions, in the areas circled by the human needs, for the citizens and the non-citizens, in connection with the possibilities of: the social security system, labour market, health care, homeland national and international security and the smooth functioning of state structures.

Editors

 


download / pobierz

FILOZOFIA DLA PRACUJĄCYCH. Wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia

 

Autor/rzy:

Dorota Łażewska