+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2017

Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Autor:

Grzegorz R. Winogrodzki

 

Rok Wydania: 2017

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-81-9

Liczba stron: 176

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu / Opis:

 

Pozarządowe formy bezpieczeństwa są dziedziną interdyscyplinarną, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa poświęcenie, umiejętności i wiara. Od dawna funkcjonują one w praktycznym wymiarze, przyczyniając się do uzupełniania potrzeb społecznych, wynikających z potrzeby zabezpieczenia jednego z najważniejszych czynników, jakim jest bezpieczeństwo. Obszar bezpieczeństwa według kryterium: podmiotowego, przedmiotowego, czasowego, przestrzennego oraz sposobu organizowania, a także zasad funkcjonowania pozarządowych form bezpieczeństwa jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. zagadnienia: metodologiczne, terminologiczne, procesów, zjawisk, rozległy obszar zdarzeń, czynników sprawczych oraz skutków. Niestety, czasami jest tak, że dochodzi do sytuacji, kiedy wydarzenia przybierają formę masową, a ze względu na wymiar, natężenie bądź nagminność występowania − destabilizują i zaburzają normalny porządek społeczny. Na co dzień nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, czym są pozarządowe formy bezpieczeństwa, w jakim zakresie funkcjonują i jaką spełniają rolę w społeczeństwie demokratycznym. Państwo polskie realizuje konstytucyjny obowiązek, gwarantując bezpieczeństwo swoim obywatelom, chociażby poprzez utrzymywanie odpowiednich sił i środków mających za zadanie przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom związanych z działaniami sił przyrody oraz człowieka. Niestety, czasami zdarzenia przybierają charakter masowy, a rozmiar, nasilenie bądź częstość występowania problematyzują i burzą normalny ład społeczny. W takich okolicznościach niezbędne wydaje się funkcjonowanie sił i środków ratowniczych, które będą działać w różnych instytucjach i strukturach organizacji pozarządowych − niejako dopełniać działalność jednostek państwowych, tworząc zintegrowany system ratowniczy. To właśnie organizacje pozarządowe wspomagają państwo w tych obszarach, gdzie nie może zaspokoić ono oczekiwań i potrzeb społecznych. Organizacje pozarządowe niezależne od administracji publicznej, które przyjęły ich rolę, nazywane są trzecim sektorem, odróżniającym się od innych podmiotów tym, że nie są nastawione na zysk − czyli non profit. Prowadząc analizę i opracowania związane z sektorem pozarządowym, wzięto pod uwagę nie tylko stowarzyszenia i fundacje, stosując tzw. wąską definicję sektora, ale również inne podmioty niemieszczące się w tej wąskiej definicji, gdyż one również działają w szeroko rozumianej sferze społecznej.

dowload table of contents / pobierz spis treści

Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych

Autor:

Kateryna Novikova

 

Rok Wydania: 2017

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-80-2

Liczba stron: 150

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

Słynny irlandzki noblista, poeta i pisarz William Butler Yeats, w swoim zbiorze folkloru irlandzkiego kiedyś odniósł się do celowego poświęcenia się chrześcijańskich świętych i bohaterów (Yeats, 1998 [1917], s. 333). Skonfrontował to z ówczesną, jak twierdził, doktrynąszczerości i samorealizacji, przez którą kultura zrobiła ludzi miękkimi i pasywnymi. Średniowiecze i epoka Odrodzenia miały więcej racji w oparciu się na naśladowaniu Chrystusa albo wybranych klasycznych bohaterach. Święty Franciszek i Cezary Borgia stali się twórczymi zwycięzcami, „odwracając się od lustra w stronę refleksji nad maską”. Wobec tego wszystko dla pisarza zaczęło być alegorią. Wyznawał imititację jako część stylu i życia, nawet życia dalekiego od naśladowania bohaterów. „Szczęście uzależniło się od energii zaczerpniętej z maski jakiegoś innego życia, odrodzenia nieswojej jaźni, od czegoś tworzonego na chwilę i nieustannie odnawianego, w zabawie podobnej do dziecięcej...” (Yeats, 1998 [1917], s. 334). Pomysł napisania książki o imitacji powstał pięć lat temu. Nomen omen wzorowany był na dziełach z różnych serii anglojęzycznych czy też przetłumaczonych na polski, nawiązujących do ciekawych tematów, zjawisk, procesów. Nie były to tematy należące do ściśle określonej dyscypliny, zahaczały o kilka dziedzin i okresów historycznych.

download table of contents / pobierz spis treści

 

Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi

Redakcja naukowa:

Tadeusz Graca, Dorota Łażewska

 

 

Rok Wydania: 2017

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-83-3

Liczba stron: 274

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

Współczesna rzeczywistość/cywilizacja to w swoisty sposób świat stechnicyzowany, zautomatyzowany i zinformatyzowany. Nowe technologie wydają się uzupełniać, a nawet zastępować człowieka, który stopniowo funkcjonuje dziś zgodnie z zasadami pracy dobrze wydajnej maszyny. Na wzór procesów produkcyjnych przebiegają też sekwencje ogniw edukacyjnych. Zjawisko „technicyzacji wychowania” można, za Kazimierzem Sośnickim, opisać następująco: materiał przetwarzany w wychowaniu to uczeń, procesem przetwórczym są metody nauczania i wychowania, wytworem zaś jest absolwent szkoły. A zatem prakseologiczne − prawidłowości zamiast relacji międzyosobowych. Technocentryzm jednak, jak sądził Martin Heidegger, to klęska człowieka i jego kultury. Stechnicyzowany świat prowadzi do zacieśnienia horyzontów myślowych, zubożenia języka, uniformizacji gustów oraz standaryzacji wyobraźni. Redukcja treści humanistycznych w sferze edukacji może spowodować, iż uczeń będzie podobny do wytresowanego zwierzęcia nie zaś do szlachetnego człowieka (Jan Wł. Dawid). Trudno jednak obronić się przed determinizmem technologicznym. Technika zmieniła już charakter relacji osobowych, przekształciła systemy wartości oraz wpłynęła na uznanie i prestiż w grupie. Jednak techniki cyfrowe to nie zawsze siła niszcząca cenne wartości humanistyczne, które niejednokrotnie są wzbogacane przez precyzję i ścisłość świata cyfrowego (humanistyka cyfrowa). A zatem może niepotrzebnie przeciwstawia się cywilizację techniczną wiedzy humanistycznej? Czy nie jest raczej tak, że wszystkie te grupy przedmiotów są równie istotne spełniając, w ramach swych kompetencji, sobie właściwe funkcje? Odpowiedź na owo fundamentalne pytanie przybrało postać niniejszej monografii zawierającej wiele odrębnych wątków myślowych. Wspólnym celem namysłu jest zaś identyfikowanie miejsc swoistej równowagi pomiędzy cywilizacją techniczną a humanistyką. Pierwsza refleksja jest próbą odpowiedzi

download / pobierz

 

POLEMOLOGIA a obronność i bezpieczeństwo

Autor:

Łukasz Roman