+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Studia II stopnia

Studia magisterskie

Propozycja podjęcia studiów II stopnia w WSGE skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów magisterskich innych kierunków, którzy chcą zdobyć dodatkowe wykształcenie w zakresie specjalistycznej wiedzy oferowanej w WSGE oraz do pracowników przedsiębiorstw i instytucji, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Programy studiów II stopnia obejmują: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych i seminaria.

Uczelnia prowadzi studia w formach:

 • stacjonarnej (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
 • niestacjonarnej (zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zjazdy poszczególnych kierunków odbywają się co 2 tygodnie),

oraz o profilach ogólnoakademickim i praktycznym.

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry po 5 miesięcy każdy) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. 

Absolwenci studiów II stopnia w WSGE otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie wybranej specjalności.

bezpieczeństwo wewnętrzne (st. II stopnia - magisterskie) - od roku akademickiego 2017/2018 studia o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia kończące się dyplomem magistra po II roku studiów.

Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach II stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Bezpieczne zarządzanie biznesem,
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

 

Dlaczego warto wybrać kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów drugiego stopnia w WSGE?

 • W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku.
 • Wybierając studia ma kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów drugiego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród trzech interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.

 
Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” potrafią m.in.

 • analizować przypadki naruszenia bezpieczeństwa,
 • reagować na incydenty naruszenia bezpieczeństwa,
 • korzystać z systemów bezpieczeństwa,
 • postępować z danymi poufnymi i tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • funkcjonować w jednostkach bezpieczeństwa publicznego.

 

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”?

 • przedsiębiorstwa,
 • duże korporacje,
 • firmy z branży IT,
 • jednostki bezpieczeństwa publicznego take jak: Straż Graniczna, Straż Gminna (Miejska), Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Służba Celna, Służba Parków Narodowych, Służba Więzienna etc.
   

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „administracja bezpieczeństwa publicznego”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „bezpieczne zarządzanie biznesem”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Krzysztof Krassowski  - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Autor wielu pozycji książkowych oraz artykułów. Wielowątkowe zainteresowania bezpieczeństwem wewnętrznym, a także współczesnymi zagrożeniami sprawiają, że wykonywanie pod jego kierunkiem prace dyplomowe są ciekawe i zyskują wysokie oceny. Jest cenionym przez studentów wykładowcą.

pedagogika (st. II stopnia - magisterskie) 

Studia drugiego stopnia kończące się dyplomem magistra po II roku studiów.

Na kierunku „pedagogika” na studiach II stopnia prowadzone w zakresie (dawne specjalności): 

 • Edukacja obronna,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną,

Dlaczego warto wybrać kierunek „pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia w WSGE?

 • W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „pedagogika” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu pedagogiki, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku.
 • Wybierając studia ma kierunku „pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród trzech interesujących zakresów. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić
 • Odbędziesz 330-godzinną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Skorzystaj z Potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły.
  Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
   

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „pedagogika” potrafią m.in.

 • pracować z dziećmi lub trudną młodzieżą,
 • wykorzystywać metody wczesnego wspomagania rozwoju,
 • analizować sytuację pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka,
 • być otwartym na potrzeby osób, nad którymi sprawujesz opiekę w sytuacji nadzwyczajnego i nieprzewidzianego zagrożenia.
   

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „pedagogika”?

 • jako kurator sądowy,
 • jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, zakładach śledczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, placówkach prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych oraz innych strukturach organizacyjnych i formach działań społecznych.

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "edukacja obronna”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika resocjalizacyjna z kuratela sądową”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Tadeusz Graca - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Prowadzi zajęcia z licznych przedmiotów pedagogicznych m.in. z andragogiki i pedagogiki porównawczej. Jego zainteresowanie pedagogiką, psychologią, a także problematyką metodologiczną sprawiają, że kierowane przez niego prace licencjackie i magisterskie są dobrej jakości i odpowiadają wymogom współczesnej pedagogiki.

zarządzanie (studia II stopnia – magisterskie o profili praktycznym) 

Studia drugiego stopnia kończące się dyplomem magistra po II roku studiów.

Na kierunku „zarządzanie” na studiach II stopnia prowadzone są specjalności: 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie w biznesie/ Business Administration (specjalność również w języku angielskim),
 • Systemy informatyczne w biznesie/ Business Information Systems (specjalność również w języku angielskim),
 • Menedżer hotelarstwa i turystyki/ Hospitality and Tourism Management (specjalność również w języku angielskim),
 • Zarządzanie w zawodach inżynierskich/ Engineering Management (specjalność również w języku angielskim),
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia/ Health Care Management (specjalność również w języku angielskim),
 • Prawo w zarządzaniu.

 

Dlaczego warto wybrać kierunek „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia w WSGE?

 • W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „zarządzanie” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku
 • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu zarządzania, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku.
 • Wybierając studia ma kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród siedmiu interesujących specjalności. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Studiuj również w języku angielskim.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
   

Czego nauczę się w trakcie studiów?

 • skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem,
 • prowadzić proces rekrutacji oraz skutecznie zarządzać ludźmi jako kapitałem,
  wykorzystywać uwarunkowania ekonomiczno-prawne do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • doceniać znaczenie nowych koncepcji i metod zarządzania,
 • organizować działalność na rzecz środowiska społecznego, projekty i zadania społeczne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i politycznych.

 

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „zarządzanie”?

 • prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce i za granicą;
 • w organizacjach i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych na stanowiskach:

o      specjalistycznych w systemie zarządzania,

o      menedżerów średniego i wyższego szczebla,

o      doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym;

 • w działach HR w dużych korporacjach, firmach bądź administracji;
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych - we wszystkich gałęziach przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją;
 •  w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, konsultingowych, doradczych i audytorskich.

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym w specjalności "zarządzanie zasobami ludzkimi”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym w specjalności „zarządzanie w biznesie”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym w specjalności „systemy informatyczne w biznesie”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznymw specjalności „menedżer hotelarstwa i turystyki”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznymw specjalności „zarządzanie w zawodach inżynierskich”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym w specjalności „zarządzanie w ochronie zdrowia”

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym w specjalności „prawo w zarządzaniu”

 

Jednym z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku jest:

dr Aleksandra Szejniuk - wieloletni i doświadczony wykładowca oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Prowadzi liczne seminaria dyplomowe, zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim, głównie z zakresu szeroko rozumianego zarządzania. Prace jej dyplomantów, głównie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz motywacji pracowników, charakteryzuje wysoki poziom metodologiczny i merytoryczny.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.