+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Studenci i słuchacze

Studenci i słuchacze

Stypendia

Informcja na temat zapomogi z uwagi na stan epidemi koronowirusa

Z racji dużej ilości pytań dotyczących możliwości otrzymania zapomogi z uwagi na stan epidemii koronawirusa informujemy, że:

 • Zapomoga jednorazowa nie jest dodatkowym świadczeniem a rodzajem pomocy materialnej oferowanej przez uczelnie w oparciu o Regulamin (zapomoga ze względu na sytuację losową).
 • Wniosek o zapomogę składamy na załączniku nr 1
 • Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym opiszemy sytuację, w jaki sposób stan epidemii spowodował problemy natury finansowej. Na dzień dzisiejszy, z racji zaistniałej sytuacji, nie ma konieczności składania dokumentów poświadczających zaistniały stan. Należy jednak pamiętać, iż przy weryfikacji przyznanych zapomóg, organy kontrolne mogą zażądać potwierdzenia zaistniałej sytuacji. Uzasadnienie winno być w formie oświadczenia – „Oświadczam, że z racji stanu epidemii koronawirusa sytuacja finansowa mojej rodziny / moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z uwagi na fakt iż … (tutaj należy wyjaśnić w jaki sposób i na jakiej podstawie sytuacja się pogorszył (np.: utrata pracy, zawieszenie wypłaty lub zawieszenie działalności gospodarczej, obniżenie uposażenia, obniżka godzin, zwiększone wydatki lub inne, należy też podać nazwę miejsca pracy lub przy własnej działalności – nazwa firmy i branża).
 • Wniosek (załącznik nr 1 – nie wypełniamy części dotyczącej dochodu) wraz z uzasadnieniem wysyłamy na adres email: stypendia.wsge@gmail.com (po unormowaniu się sytuacji i zniesieniu stanu epidemii, będziemy prosić o dostarczenie oryginałów).

 

Ponadto informujemy, iż wnioski winny być złożone (zgodnie z regulaminem) do dnia 31 marca 2020 roku. Nie jesteśmy na ten moment podać Państwu daty rozpoczęcia wypłat. Postaramy się zrobić to najszybciej jak to możliwe, ale na dzień dzisiejszy nie pojawił się jeszcze Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wysokości kwot przyznanych uczelniom na pomoc materialna w roku 2020. Do 31 marca zbieramy Państwa wnioski. Następnie, zorganizujemy posiedzenie Komisji Stypendialnej, gdzie rozpatrzymy wnioski i podejmiemy decyzje. Posiedzenie zorganizowane zostanie w sposób zdalny. Aby jednak podjąć ostateczne decyzje musimy znać kwotę dotacji przyznaną nam przez MNiSW (kwota musi zostać podzielona zgodnie z Regulaminem  i Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickim 2019/2020 na stypendia Rektora – 41%, pozostałe formy pomocy: stypendia specjalne dla niepełnosprawnych, stypendia socjalne oraz zapomogi – 49% oraz rezerwę – 10%).

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie proponuje swoim studentom pomoc materialną, która przyznawana jest na mocy decyzji Komisji Stypendialnej w formie:

Stypendium socjalnego

Stypendium socjalne przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie studenta nie może być wyższy niż próg ustalany na każdy rok akademicki.

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów, w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Stypendium Rektora

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie są przyznawane najlepszym studentom, niezależnie do kierunku i systemu studiów po ukończeniu I roku nauki wg listy rankingowej średniej ocen za poprzedni rok lub informacji o osiągniętych w poprzednim roku wysokich wynikach sportowych w ramach przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków finansowych. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymują również studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymuje student, który założył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w planie i programie studiów na dany semestr, zgodnie z harmonogramem sesji.

Zapomogi

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub finansowymi,  zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody jak powódź, pożar.

Warto również ubiegać się o:

 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych podejmujących naukę
 • kredyt studencki.

INOFORMACJA o zmianach w procedurze składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom w semestrze letnim 2019/2020 z uwagi na działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Z uwagi na działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, informujemy, iż wnioski dotyczące udzielania pomocy materialnej w semestrze letnim 2019/2020 powinny być dostarczane za pomocą poczty elektronicznej.

Adres e-mail do wysyłki uzupełnionych oraz podpisanych wniosków i załączników to stypendia.wsge@gmail.com. Oryginalne dokumenty wysyłamy pocztą tradycyjną zwykłą.

 

W razie pytań, wątpliwości lub niejasności, prosimy również o kontakt e-mail lub telefoniczny (Artur Banaszak – 602708071).

Przypominamy:

Wnioski na pomoc materialną w semestrze letnim mogą być składane od 1 do 31 marca 2020 roku.

1)      Stypendium Rektora – Załącznik nr 5

2)      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)

3)      Stypendium socjalne – załącznik nr 1 + dokumentacja potwierdzająca dochód.

- Jeśli student składał wniosek o przyznanie pomocy materialnej – stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 a jego lub jej sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie w porównaniu z  poprzednik okresem, to do wniosku dołączamy tyko własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści:

„ Ja, niżej podpisany ….., oświadczam, że mój stan rodzinny i finansowy nie uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. Wszystkie dokumenty dotyczące mojego dochodu oraz dochodów mojej rodziny zostały dołączone do wniosku złożonego w semestrze zimowym 2019/2020”.

- W przypadku zmian (zmiana sytuacji rodzinnej, zmiana w dochodzie – dochód uzyskany/utracony lub innych zmian mających wpływ na wyliczenie dochodu) prosimy o składanie dokumentów poświadczających zmiany.

- Osoby składające wniosek o stypendium pierwszy raz, winny wraz z wnioskiem (załącznik nr 1) dołączyć pełną dokumentację wskazaną w Regulaminie oraz załączniku do regulaminu (załącznik nr 2). Z uwagi na ograniczenia związane z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy elektroniczne składanie wniosków do urzędów i korzystanie z możliwości oferowanych nam przez e-administrację

4)      Zapomoga – załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem i dowodami na zaistnienie sytuacji losowej.

Pełna informacja, dokumenty do pobrania oraz kontakt do przedstawiciela komisji stypendialnej  dostępne są na uczelnianej stronie internetowej pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia.

 


Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać w terminie do dnia 31 października w semestrze zimowym i do dnia 31 marca w semestrze letnim

Pierwszym i najważniejszym krokiem każdego studenta ubiegającego się o jedną z form świadczenia jest zapoznanie się z Regulaminem

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2019 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 24 września 2019 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w  Józefowie – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Samorząd Studencki WSGE w dniu 14 października 2019 roku).

 

Świadczeniami dla studentów są:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomoga;
 • stypendium rektora.

Studentowi przysługuje również prawo do ubiegania się o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w postaci stypendium ministra.

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania stypendium, ministra regulują odrębne przepisy.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w obecnym roku akademickim, ustala się na kwotę 1050,00 zł netto.

 

Wnioski i lista dokumentów (do pobrania - wnioski w wersji edytowalnej)

 

Stypendium socjalne i zapomoga

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o udzielenie świadczenia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Dokumentacja załączana do wniosku o której mowa w § 13, ust. 3 Regulaminu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Załącznik nr 4 – Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o udzielenie świadczenia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Dokumentacja załączana do wniosku o której mowa w § 13, ust. 3 Regulaminu.

 

Stypendium za wyniki w nauce (średnia ocen)

Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Wniosek o stypendium Rektora

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe

Załącznik nr 5a do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć  sportowych).

 

Stypendium za osiągnięcia naukowe (dodatkowe)

Załącznik nr 5b do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych i artystycznych).

 

Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (np. laureaci olimpiad przedmiotowych)

Załącznik nr 5c do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, o których mowa w § 22, ust. 1 Regulaminu).

INOFORMACJA o zmianach w procedurze składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom w semestrze letnim 2019/2020 z uwagi na działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Z uwagi na działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, informujemy, iż wnioski dotyczące udzielania pomocy materialnej w semestrze letnim 2019/2020 powinny być dostarczane za pomocą poczty elektronicznej.

Adres e-mail do wysyłki uzupełnionych oraz podpisanych wniosków i załączników to stypendia.wsge@gmail.com 

Osoby, które dostarczyły już wnioski wcześniej, nie muszę ich wysyłać za pośrednictwem email.

Oryginalne dokumenty wysyłamy pocztą tradycyjną zwykłą - oryginały można wysyłać w terminie późniejszym.

 

W razie pytań, wątpliwości lub niejasności, prosimy również o kontakt e-mail lub telefoniczny (Artur Banaszak – 602708071).

Przypominamy:

Wnioski na pomoc materialną w semestrze letnim mogą być składane od 1 do 31 marca 2020 roku.

1)      Stypendium Rektora – Załącznik nr 5

2)      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)

3)      Stypendium socjalne – załącznik nr 1 + dokumentacja potwierdzająca dochód.

- Jeśli student składał wniosek o przyznanie pomocy materialnej – stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 a jego lub jej sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie w porównaniu z  poprzednik okresem, to do wniosku dołączamy tyko własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści:

„ Ja, niżej podpisany ….., oświadczam, że mój stan rodzinny i finansowy nie uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. Wszystkie dokumenty dotyczące mojego dochodu oraz dochodów mojej rodziny zostały dołączone do wniosku złożonego w semestrze zimowym 2019/2020”.

- W przypadku zmian (zmiana sytuacji rodzinnej, zmiana w dochodzie – dochód uzyskany/utracony lub innych zmian mających wpływ na wyliczenie dochodu) prosimy o składanie dokumentów poświadczających zmiany.

- Osoby składające wniosek o stypendium pierwszy raz, winny wraz z wnioskiem (załącznik nr 1) dołączyć pełną dokumentację wskazaną w Regulaminie oraz załączniku do regulaminu (załącznik nr 2). Z uwagi na ograniczenia związane z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy elektroniczne składanie wniosków do urzędów i korzystanie z możliwości oferowanych nam przez e-administrację

4)      Zapomoga – załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem i dowodami na zaistnienie sytuacji losowej.

Pełna informacja, dokumenty do pobrania oraz kontakt do przedstawiciela komisji stypendialnej  dostępne są na uczelnianej stronie internetowej pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia.

 


KOMISJA STYPENDIALNA WSGE 

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać w terminie do dnia 31 października w semestrze zimowym i do dnia 31 marca w semestrze letnim

(przyjmowanie wniosków, pomoc przy wypełnieniu, skompletowaniu dokumentów, wyjaśnieniu skomplikowanych sytuacji)

Artur Banaszak

stypendia.wsge@gmail.com

tel. 22 789 19 03 lub 602708071

 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

- przewodniczący Komisji stypendialnej zostanie wybrany na piewrszym posiedzeniu

Skład Komisji:

dr Małgorzata Such-Pyrgiel

mgr Artur Banaszak

3 przedstawiciele studentów

 

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

mgr Marta Bajaruniec

mgr Joanna Majewska

przedstawiciele studentów

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2019 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 24 września 2019 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w  Józefowie – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Samorząd Studencki WSGE w dniu 14 października 2019 roku).

 

Zestawienie załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o udzielenie świadczenia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Dokumentacja załączana do wniosku o której mowa w § 13, ust. 3 Regulaminu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Załącznik nr 4 – Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Wniosek o stypendium Rektora

Załącznik nr 5a do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć  sportowych).

Załącznik nr 5b do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych i artystycznych).

Załącznik nr 5c do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, o których mowa w § 22, ust. 1 Regulaminu).

Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickim 2019/2020

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.