+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

INFORMACJA O OGŁOSZENIU: „WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ UCZELNIĄ PRZYSZŁOŚCI” – zakup sprzętu, wdrożenie, integracja USOS oraz szkolenie pracowników

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-06-2019

 

Numer ogłoszenia

1186952

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 06.06.2019 r. poprzez email: iwona@wsge.edu.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23. 
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Florek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

227801007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników obejmujący:
Wdrożenie systemu dziekanatowego USOS,
integrację systemów informatycznych i automatyzację wymiany danych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 3 do informacji o ogłoszeniu. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby Wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu.
3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia następnego po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Józefów, Mińsk Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie jakości obsługi studentów, aby zachować wysoki standard obsługi informatycznej oraz sprawność techniczną pozwalający na przystosowanie WSGE do oczekiwań studentów i pracowników oraz standardów panujących w polskim środowisku akademickim.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup niezbędnego sprzętu w postaci: 
a. Serwer szt. 2
b. Macierz dyskowa szt.1
c. Oprogramowanie wirtualizacyjne szt. 1
d. UPS szt. 1
e. Switch Ethernet szt. 2
f. Szafa szt.1 ( obudowa serwera)
g. Rozwiązanie do wideokonferencji szt.1,
h. komputery szt. 10
i. Przystawka do streamingu szt.1. 
j. Kamera szt.1;
k. System operacyjny Windows Server
2. Wdrożenie systemu USOS,
3. Integracja z aktualnie obowiązującym systemem,
4. Szkolenia dla pracowników.
Długość gwarancji na sprzęt: minimum 2 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410 Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin: 
I etap Sprzęt – 15.07.2019
II etap Wdrożenie i III etap Szkolenia - 30.04.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 4
3. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5
4. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje należycie: co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia systemu, w tym co najmniej jednej o wartości nie mniejszej niż 300 000 brutto PLN, których elementem prac było wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS w Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Uwaga:  przez usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie powyższego może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wykazu zrealizowanych usług..

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wypełnionego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania n.w. personelu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania więcej niż jeden raz osoby dla danej roli projektowej. 
• Kierownikiem projektu z wykształceniem wyższym posiadającym ważny certyfikat Prince2 Practitioner lub IPMA Level C lub równoważny potwierdzający umiejętność kierowania wg metodyki zarządzania projektami, oraz ważny certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem który brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w roli kierownika projektu, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT. 
• Zespołem co najmniej dwóch konsultantów którzy brali udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT. 
• Zespołem co najmniej dwóch programistów, którzy brali udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT. 
Jednym pracownikiem w roli analityka systemowego z wykształceniem wyższym, który brał udział w okresie ostatnich pięciu lat, w roli analityka w minimum jednym projekcie realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, posiadającego certyfikat potwierdzający umiejętność zbierania wymagań projektowych oraz umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN 2.0 lub równoważnej oraz posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 3.1. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

1. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie podpisana umowa.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ogłoszeniu, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) jeżeli Sprzęt określony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;
3) pojawienia się na rynku Sprzętu nowszej generacji;
4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
4. Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej określonym zakresie:
1) zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie;
2) innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
5) wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
6) zmiany załącznika nr 3 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego;
7) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
8) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy albo odstąpienia od Umowy;
9) gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
5. Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% wartości Umowy brutto określonej w paragrafie 4 ust. 1 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wykaz osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) –Załącznik nr 5
6. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: 

• Cena – 60 pkt 
• Kryterium jakości - Doświadczenie osoby nadzorującej - 10 pkt
• Kryterium jakości - Opieka serwisowa - 20 pkt
• Kryterium jakości - Prace rozwojowe/konsultingowe/szkoleniowe - 10 pkt


I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

                                     Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
                                        Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Opieka serwisowa” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.

III. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Prace rozwojowe/konsultingowe/szkoleniowe” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy: 
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z063/17-00

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.