+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Wydawnictwo WSGE

Wydawnictwo WSGE rozpoczęło działalność w 2004. Stanowi integralną jednostkę uczelnianą, która zajmuje się publikacją książek, skryptów, czasopism naukowych Journal of Modern Science, Intercultural Communication i raportów z badań prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni. Wydawnictwo WSGE posiada w swoim dorobku blisko 100 tytułów wydanych książek oraz  2 czasopisma naukowe o międzynarodowej randze i zasięgu.

Potrzeba powołania Wydawnictwa WSGE wynika z dużej aktywności badawczej naszych pracowników, która wymaga rozpowszechniania informacji o ich dokonaniach naukowych. Organizowane są seminaria i konferencje naukowe, których efekty również publikowane są w wydawnictwach uczelni.

Publikacje Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród naszych studentów, ale również przedstawicieli świata nauki z Polski i zagranicy. Z roku na rok umacnia się również pozycja Wydawnictwa WSGE, co stanowi efekt wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji, rosnącej liczby cytowań oraz poszerzającego się grona czytelników.

Autorzy zgłaszają propozycje do planu wydawniczego, które są opiniowane przez Komitet Wydawniczy Wydawnictwa WSGE i poddawane zewnętrznym recenzjom wydawniczym. Plan wydawniczy Wydawnictwa WSGE obejmuje m.in. podręczniki akademickie, raporty z badań, monografie poświęcone ważnym zagadnieniom naukowym, przedstawiające całokształt aktualnych doniesień w danej dziedzinie.

Wszystkie publikacje Wydawnictwa są starannie opracowywane – poddane są redakcji merytorycznej, redakcji technicznej, korekcie oraz opracowaniu graficznemu. 

Wydawnictwo WSGE funkcjonuje w oparciu o Regulamin Wydawnictwa WSGE przyjęty zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora WSGE z dnia 7 czerwca 2016 r. Przyjęte zasady publikowania podyktowane są aktualnymi światowymi trendami w zakresie publikacji wydawnictw naukowych.

Siedziba Wydawnictwa znajduje się w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów.

 

Kontakt:

Wydawnictwo WSGE
Urszula Kraszewska
tel. 22 780 10 07 w.12 (pn.-wt.)
tel. 25 758 86 45 (śr.-pt.)
mail: wydawnictwo@wsge.edu.pl

Kodeks Etyczny Wydawnictwa

 

Etyka publikacji i stwierdzenie nadużycia

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Dlatego dotrzymanie norm zachowań etycznych jest obowiązkowym dla wszystkich zaangażowanych stron: autorów, recenzentów i redaktorów.

 

Redakcja Wydawnictwa musi: 

 1. Bronić i promować wolności wypowiedzi.
 2. Utrzymywać integralność zapisu akademickiego.
 3. Wykluczać potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.
 4. Zapewnić, że wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów (w tym statystycznego w stosownych przypadkach).
 5. Zapewnić, że odpowiedni recenzenci są wybierani dla zgłoszonych materiałów (czyli osoby, które są w stanie ocenić pracę i są wolne od dyskwalifikujących ich konkurencyjnych interesów).
 6. Zaadoptować systemy do wykrywania plagiatów (na przykład: oprogramowania szukające podobnych tytułów) w złożonych materiałach.

 

Odpowiedzialność Redakcji

 1. Aktywne poszukiwania opinii autorów, czytelników, recenzentów i członków rad redakcyjnych na temat sposobów poprawy procesów wydawniczych czasopisma.
 2. Przyjąć systemy weryfikacji autorstwa lub współautorstwa, które promują dobre praktyki (czyli takie systemy, które rzeczywiście określałyby, kto stworzył artykuł) oraz zapobiegałyby nadużyciom (np.: zjawiskom ghost and guest authors).
 3. Redaktorzy mają pełną odpowiedzialność i uprawnienia do odrzucenia / akceptacji artykułu.
 4. Redaktorzy odpowiadają za treści i ogólną jakości publikacji.
 5. Redaktorzy powinni opierać swoje decyzje jedynie na znaczeniu tematu, jakości pracy (włączając w to strukturę artykułu i jasność wypowiedzi), mocy i znaczeniu argumentów, oryginalności argumentów, wkładu w budowę teorii i zasobie wiedzy w dziedzinie mediów i komunikacji.
 6. Redaktorzy powinni zadbać o zachowanie anonimowości recenzentów.
 7. Redaktorzy powinni upewnić się, że cały publikowany materiał badawczy jest zgodny z wytycznymi etycznymi.
 8. Redaktorzy powinni podejmować działania, jeśli podejrzewają wykroczenia w obszarze podejmowania decyzji , co do akceptacji lub odrzucenia publikacji materiału i podjąć wszelkie możliwe racjonalne próby rozwiązania problemu.
 9. Redaktorzy są odpowiedzialni za dotrzymanie terminów publikacji i powinni współpracować z wydawnictwem na każdym etapie procesu publikacji.
 10. Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, recenzentami i członkami Rady.

 

Bibliografia:

COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors. http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

Kodeks etyczny dla Autorów

 1. Złożenie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor ma prawo do praw autorskich do artykułu i że materiał jest wolny od wad prawnych.
 2. Autor zobowiązany jest zaświadczyć, że złożona praca jest oryginalna i nie była wcześniej nigdy publikowany w żadnym z języków. Praca nie może być złożona jednocześnie do więcej niż jednej publikacji.
 3. Złożenie artykułu jest równoznaczne z pozwoleniem na publikację i rozpowszechnianie materiału (publikacji nieograniczonej co do czasu i obszaru dystrybucji, jak również do darmowych egzemplarzy oraz darmowych udostępnień w Internecie).
 4. Autor powinien być odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich zwolnień autorskich i uprawnień, które mogą być potrzebne w celu umożliwienia opublikowania materiału (tekst, ilustracje itp.), który stanowi własność intelektualną osób trzecich.
 5. Wszyscy Autorzy muszą znacząco przyczynić się do powstania materiału. Aby zapobiec zjawisku autorstwa typu „guest”, „gift” lub „ghost”, naukowcy powinni zapewnić, że tylko te osoby, które spełniają kryteria autorstwa (w znaczący sposób przyczynili się do powstania pracy) są określeni jako autorzy i żaden z nich nie został pominięty.
 6. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie autorstwa spoczywa na samych autorach
 7. Wyznaczony autor (główny autor) powinien być osobą kontaktową pomiędzy redakcją i innymi autorami i powinien informować współautorów i angażować ich w podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie publikacji (np.: w odpowiedzi na komentarze recenzentów).
 8. Autorzy powinni przyjąć zbiorową odpowiedzialność za ich pracę oraz za treść swoich publikacji. Naukowcy powinni sprawdzić swoje publikacje uważnie na wszystkich etapach, aby zapewnić, że metody i wyniki są przedstawione dokładnie. Autorzy powinni dokładnie sprawdzić obliczenia i prezentacje danych.
 9. Autorzy powinni starać się opisywać swoje metody wyraźnie i jednoznacznie, tak, aby ich odkrycia mogły być weryfikowane przez innych.
 10. Autorzy powinni prezentować pracę innych dokładnie w postaci cytatów .
 11. Autorzy nie powinni kopiować referencji z innych publikacji, jeśli nie czytali cytowanej pracy.
 12. Istotne wcześniejsze prace i publikacje, stworzone zarówno przez innych badaczy i własne autorów powinny być wskazane. Literatura podstawowa tematu powinna być cytowana tam gdzie to możliwe.
 13. Autorzy powinni dostarczyć dowodów, że zgłoszone badania otrzymały stosowną zgodę i zostały przeprowadzona w sposób etyczny (np.: kopie zatwierdzeń, licencji, formularze zgody uczestnika).
 14. Autorzy zasadniczo nie powinni publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych zebranych w trakcie badań bez wyraźnej zgody danej osoby (lub jego przedstawiciela).
 15. Autorzy powinni współpracować z wydawcami w zakresie wydawania poprawek lub ich wycofywania gdy jest to wymagane.
 16. Wszystkie źródła finansowania badań naukowych, w tym bezpośrednia i pośrednia pomoc finansowa, dostawy sprzętu i materiałów, oraz innego rodzaju wsparcia (taka jak specjalistyczna pomoc statystyczna lub pomoc w pisaniu) powinny zostać ujawnione.

 

 Bibliografia:

Wager E., Kleinert S. Responsible research publication: international standards for authors A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010 /COPE. 2011. 6 p. Available at:

http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

 

Do pobrania:

Instrukcja dla Autorów

Kodeks etyczny dla Recenzentów

 1. Każda forma zewnętrznego nacisku w trakcie procesu recenzyjnego jest zabroniona i nie powinno być konfliktu interesów pomiędzy recenzentem i autorem.
 2. Zarówno recenzent jak i autor nie powinni pozostawać w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych (w tym stosunkach rodzinnych, powiązaniach instytucjonalnych, wspólnych projektach badawczych związanych z artykułem).
 3. Recenzenci powinni przyjmować do oceny tylko takie prace, dla których posiadają wiedzę aby dokonać rzetelnej oceny i które są w stanie zrecenzować w sposób terminowy.
 4. Oceny powinny być przeprowadzone w sposób obiektywny.
 5. Prywatna krytyka autora jest niewłaściwe.
 6. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy wyraźnie z podaniem argumentów i koniecznych odniesień, a nie w sposób zniesławiający lub oszczerczy.
 7. Recenzenci nie powinni pozwolić, aby ich opinie powstawały pod wpływem pochodzenia materiału, narodowości autora, jego przekonań religijnych lub politycznych, płci lub innych cech autorów lub względów komercyjnych.
 8. Recenzenci powinni zgłaszać istnienie jakichkolwiek konkurencyjnych interesów.
 9. Recenzenci powinni odmówić przyjęcia artykułu do recenzji jeśli istnieje jakikolwiek konflikt interesów wynikający z współzawodnictwa, współpracy lub innych związków z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.
 10. Recenzenci powinni przestrzegać poufności materiału dostarczanego do nich i nie powinni omawiać nieopublikowanych materiałów ze swoimi współpracownikami lub wykorzystywać informacji w nich zawartych w ich własnej pracy.
 11. Jeśli recenzent chce przekazać wykonanie recenzji koledze, powinien uzyskać wcześniejszą zgodę redakcji.

 

Bibliografia:

 1. A Short Guide to ethical editing for new editors /COPE. 2011. 8 p. Available at: http://publicationethics.org/files/short%20guide%20to%20ethical%20editing%20for%20new%20editors.pdf
 2. Hames COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers /COPE. March 2013. V.1. 5p. Available at: http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf

 

Do pobrania:

Procedura i zasady recenzowania

Formularz recenzji

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.