Zespół składa się z naukowców reprezentujących różne dyscypliny, których aktywność ogniskuje się na badaniu wymiarów systemów bezpieczeństwa, zarządzania czy też konkretnych, niezależnych zagadnień wchodzących w obszar nauk administracyjno-prawnych. Prowadzone badania łączą perspektywy metodologiczne właściwe zarówno dla badań reaktywnych, jak i niereaktywnych. Realizowane projekty mają na celu rozwiązywanie problemów badawczych dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności, ale także podmiotów sfery prywatnej. Są skoncentrowane na zasobach ludzkich, które stanowią bazę dla właściwego funkcjonowania każdej organizacji. Przedmiotem badań jest więc również pozyskiwanie, a także efektywne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zasobów ludzkich w osiąganiu przyszłych celów organizacji. Efekty prowadzonych badań w swoim założeniu mają przekładać się na praktyczne rozwiązania dla funkcjonowania każdej organizacji.  

Zespół prowadzi interdyscyplinarne seminarium naukowe stanowiące platformę wymiany poglądów, w ramach którego prezentowane są referaty na wybrane zagadnienia. Spotkania w swojej formie zawierają elementy właściwe dla seminarium doktoranckiego oraz habilitacyjnego.

 • 11 marca
 • 25 marca
 • 15 kwietnia 
 • 13 maja 
 • 27 maja
 • 17 czerwca
 • 6.11.2023 
 • 13.11.2023 
 • 4.12.2023 
 • 18.12.2023 
 • 29.01.2024 

Kierownik: dr Maciej Ciesielski,
dr hab. Magdalena Sitek,
dr Barbara Antczak,
dr Jacek Charatynowicz,
dr Iwona Florek,
dr Leszek Goździewski,
dr Adam Halemba,
dr Alina Paklerska
dr Sylwester Smoleński,
dr Aleksandra Szejniuk,
mgr Urszula Anisiewicz
mgr Marta Bojaruniec,
mgr Adam Życzkowski.

Seminaria naukowe

Referat wygłosi dr Aleksandra Szejniuk
 
Abstrakt:
Wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą XXI wieku, zyskało miano choroby cywilizacyjnej. Jest to zjawisko zawodowe będące rezultatem przewlekłego stresu. W związku z licznymi przemianami cywilizacyjnymi oraz wzrostem wymagań pracodawców w stosunku do pracowników, niezależnie od wykonywanej pracy narażeni są oni na psychologiczne koszty, które mają wpływ na zjawisko wypalenia. Praca jest nierozłącznym elementem życia każdego człowieka. Ważne jest, aby ona go nie wyniszczała. Każdy pracodawca powinien traktować swoich pracowników jako podmiot a nie przedmiot w myśl zasady, że człowiek jest wartością dodaną dla organizacji. Celem prezentacji referatu jest przedstawienie przyczyn oraz konsekwencji niepożądanego zjawiska jakim jest wypalenie zawodowe.
Referat wygłosił prof. dr hab. Bronisław SITEK
 
Abstrakt

Współczesny rozwój ekonomii jest powiązany z nowymi technologiami. Te bowiem stwarzają nowe możliwości rozwoju gospodarczego.  Pomimo doktrynalnych i normatywnych rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego biznesu, ten ciągle rozwija w kierunku maksymalizacji zysku. Istotne znaczenie mają wskaźniki mikro- i makroekonomiczne, człowiek staje się konsumentem dóbr. Rozwój ekonomii w powiązaniu z nowymi technologiami potrzebuje nowych obszarów sprzedaży produktów i usług. Te zaś ograniczone są wartościami tradycyjnymi. Stąd na usługi rozwoju ekonomii w powiązaniu z nowymi technologiami coraz częściej opowiadają się badania naukowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, w tym filozofia i etyka. Zmiany mentalności człowieka i odejście od filozofii antropocentrycznej staje się dzięki powrotowi do metody rewizjonizmu w stosunku do dotychczasowego systemu wartości.  

Skip to content