+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Kursy dokształcające i szkolenia

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zaprasza do udziału w kursie - Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień. 

Kurs rozpoczyna się w 13-14 kwietnia 2019 roku i zorganizowany zostanie w systemie weekendowym: sobota – niedziela. Zajęcia prowadzone będą przez panią Marta Litkowicz – pedagog z wieloletnim doświadczeniem posiadającego międzynarodowy certyfikat International Sherborne Foundation uprawniający do prowadzenia kursu I i II stopnia z zakresu Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat kursu: INFORMACJA NA TEMAT KURSU - Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zaprasza do udziału w kursie - Stymulacja Rozwoju Mowy u Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Kurs rozpoczyna się w marcu 2019 roku i zorganizowany zostanie w systemie weekendowym: sobota – niedziela. Zajęcia prowadzone będą przez panią Małgorzatę Gołębiowską – neurologopedę, logopedę oraz pedagoga  przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat kursu: INFORMACJA NA TEMAT KURSU - STYMULACJA ROZWOJU MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Absolwent kursu będzie posiadał potwierdzone zaświadczeniem formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych. Będzie posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji podczas wycieczek i imprez z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego, jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Nabędzie praktyczne umiejętności zawierania umów obowiązujących przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będzie umiał samodzielnie sporządzać takie umowy oraz przygotować dokumentację i rozliczenia finansowe. Będzie potrafił poprawnie sporządzać programy ww. form wypoczynku, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa zawartymi w Karcie Wycieczki.

 

Program kursu obejmuje 10 godzin:

 • Obowiązujące przepisy w zakresie krajoznawstwa i turystyki szkolnej,
 • Formy turystyki i krajoznawstwa w szkole,
 • Bezpieczeństwo uczestników wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych,
 • Organizacja wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych,
 • Dokumentacja oraz rozliczenia finansowe,
 • Samokształcenie na podstawie przekazanych i zaleconych materiałów.

Absolwent kursu będzie przygotowany do rozpoznawania i analizowania czynników zaburzających sprawność ręki, oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu a także do praktycznego zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki. Nabędzie umiejętności i kompetencje w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki.

 

Program kursu obejmuje 16 godzin

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki,
 • Etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka - rozwój chwytu, manipulacji,
 • i umiejętności grafomotorycznych dziecka,
 • Etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego dziecka,
 • Cele i zadania terapii ręki,
 • Diagnoza motoryki małej,
 • Programy i plany terapeutyczne - zasady ich konstruowania,
 • Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne,
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii ręki,
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych,
 • Masaż sensoryczny rąk,
 • Techniki i ćwiczenia stosowane w terapii motoryki ręki – ćwiczenia praktyczne.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ELEKTRONICZNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

PROWADZĄCY: MEC. BOGDAN ARTYMOWICZ - problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r., członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Obecnie członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ekspert European Bank for Reconstruction and Development w Londynie w zakresie europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

 

TERMIN: marzec 2019 r., szkolenie 1-dniowe

CENA: 250 zł

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie elektronizacji zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie pozna uwarunkowania formalne i techniczne w zamówieniach publicznych.

 

KORZYŚCI:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

 

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego, podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,

UWAGA!!! USTAWA MA WEJŚĆ W ŻYCIE JUŻ 1 STYCZNIA 2020 R.

 

W dniu 24 stycznia 2019 r. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt nowej ustawy został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie spójnych i przejrzystych regulacji zawierających rozwiązania oparte na efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa na rzecz wspierania innowacyjności i nowych technologii w zamówieniach publicznych, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ustawy wprowadza konkretne rozwiązania oczekiwane przez uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności: odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia, jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg, obniżenie wysokości opłat sądowych czy nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. Rozwiązanie to jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zapewnienia instrumentów, które zwiększą szanse na ugodowe i zadowalające obie strony rozwiązanie sporu.

Wraz z projektem ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany został projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, który zawiera propozycje zmian w innych ustawach, wynikających z projektowanych zmian w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, a także regulacje intertemporalne związane z wejściem w życie nowej ustawy. Przewiduje się, że nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r."

 

PROWADZĄCY: MEC. BOGDAN ARTYMOWICZ - problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r., członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Obecnie członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ekspert European Bank for Reconstruction and Development w Londynie w zakresie europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

 

TERMIN: marzec 2019 r., szkolenie 1-dniowe

CENA: 250 zł

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej oraz wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 

CEL SZKOLENIA:

Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Celem szkolenia jest podsumowanie zmian dokonanych do 2018 roku w systemie zamówień publicznych, diagnoza stanu obecnego zamówień publicznych oraz zapoznanie Uczestników z kierunkiem zmian w nowej ustawie –Prawo zamówień publicznych oraz z jej najistotniejszymi założeniami.

 

KORZYŚCI:

Szkolenie ma na celu przygotowanie się do zmian jakie wprowadzi nowa ustawa z zakresu prawa zamówień publicznych, która wejdzie w życie w 2020 r. i nie będzie nowelizacją obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będzie opracowanie od podstaw nowych rozwiązania systemowych i legislacyjnych w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne.

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

 

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego, podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.