+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Studia podyplomowe

INTERNETOWA REJESTRACJA na studia podyplomowe - pod tym linkiem na:

Intrnetowy Portal Kandydata

1. Zarejestruj się w Portalu Kandydata.

2. Dodaj zgłoszenie z danymi osobowymi i pożądanym kierunkiem studiów.

3. Czekaj na e-mail od Uczelni. Odezwiemy się jak najszybciej!

4. Możesz w każdej chwili zmienić swoje dane. Wystarczy zalogować się znowu na rekrutacja.wsge.edu.pl

 

Informator o studiach podyplomowych:

(aby otworzyć INFOTMATOR proszę kliknąć na powyższą ikonkę)

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe  mediacje szkolne i rówieśnicze przygotowują do  pełnienia funkcji mediatora szkolnego oraz innych placówkach oświatowych takich jak przedszkola, świetlice środowiskowe, domy dziecka itp. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji, rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, poznają procedury, narzędzia techniki warsztatu pracy mediatora oraz zapoznają się procedurami wprowadzania ośrodków mediacji do szkół 

Studia mają charakter doskonalący zgodnie z obowiązującymi Standardami mediacji rówieśniczej
i szkolnej w szkołach  i innych placówkach oświatowych opracowanymi przez  Rzecznika Praw Dziecka, w 2017 r.

Studia trwają 2semestry

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • kierowników i pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych 
 • absolwentów wyższych uczelni z dyplomem ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia  mediacji w szkole oraz w innych placówkach oświatowych, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w środowisku szkolnym.

 

 Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Egzamin końcowy.

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

Studia podyplomowe  Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie mają na celu wyposażenie słuchaczy w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk rolniczych, nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

Celem studiów jest również przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza­nia w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini­stracji, a także do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej w obrębie szeroko rozumianego rolnictwa.

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

 

Studia trwają 2 semestry, zajęcia realizowane są w systemie e-lerningowym, ale zawierają także bezpośredni kontakt słuchacza z prowadzącym, który realizowany jest w systemie zjazdów piątkowo-sobotnich.

Program obejmuje 313 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń.

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania oraz marketingu w agrobiznesie, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Egzamin końcowy

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Poznanie podstaw prawnych oraz pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Poznanie różnych modeli pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich typach szkół. Zdobycie umiejętności w zakresie konstruowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego i planu działań wspierających. Poznanie metod, technik i narzędzi pomiaru pedagogicznego.

W szczegółowych blokach tematycznych zawarte są zagadnienia związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną w następujących obszarach:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- diagnostyka wczesnej interwencji,

- dzieci niepełnosprawne intelektualnie,

- dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,

- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),

- dzieci z dysleksją i dysgrafią oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi,

- dzieci niedowidzące i niedosłyszące,

- dzieci wymagające nauczania integracyjnego i włączającego,

- dzieci zagrożone lub niedostosowane społecznie,

- dzieci szczególnie zdolne i uzdolnione.

 

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek-sobota.

Większość zajęć jest prowadzona metodą w formie treningów i warsztatów.

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów 120 h praktyk. 

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Przeznaczone są one dla absolwentów studiów I i II stopnia z zakresu pedagogiki lub psychologii ukończonych w różnych specjalnościach.

Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne lub inne bez kierunkowego przygotowania pedagogicznego z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Studia dają słuchaczom kierunkowe i specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wiedza ta uzupełniona jest treściami z zakresu kontaktów i relacji interpersonalnych, diagnozy i diagnostyki pedagogicznej oraz zasad kontroli i oceny osiągnięć uczniów oraz współpracą z rodzicami w zakresie ich współuczestniczenia w działaniach rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

 

 Ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2017-08-24 (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1575)

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli. Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję oraz umiejętności wychowawczych, społecznych, komunikacyjnych, prakseologicznych, informacyjno-medialnych, związanych z planowaniem, realizacją i oceną działań w sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych.

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek-sobota.

Większość zajęć jest prowadzona metodą w formie treningów i warsztatów.

Program obejmuje 390 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów 150 h praktyk. 

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia z zakresu różnych nauk i specjalności, które wyposażył słuchacza w wiedzę merytoryczną i specjalistyczną z tematyki i dyscypliny związanej z przedmiotem lub przedmiotami, z których będą nauczane na poszczególnych poziomach edukacji. Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne lub inne bez konkretnego przygotowania pedagogicznego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent otrzyma pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne przygotowanie do nauczania określonych przedmiotów (do których określoną i potrzebną wiedzę kandydat zdobył na studiach wyższych, zawodowych, inżynierskich lub innych.

 Ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2017-08-24 (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1575).

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej organizuje kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Słuchacz nabędzie wiedzę z podstaw arteterapii w oparciu o wiedzę z zakresu pracy opiekuńczo -wychowawczej i resocjalizacyjnej. Zdobędzie umiejętność kierowania działaniami terapeutycznymi w szeroko rozumianej formie działań artystyczno-edukacyjnych. Bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie przewodzić sesji arteterapeutycznej oraz tworzyć projekty o podłożu rozwojowo-terapeutycznym wspomagającym działania profilaktyczne, rehabilitacyjne i wychowawcze dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po przeprowadzonej diagnostyce będzie mógł świadomie i celowo dobrać środki do działań terapeutycznych. Zapozna się z metodami  i szkołami psychoterapii, elementami psychiatrii klinicznej i psychopatologii. Poszerzy wiedzę z zakresu wykorzystania muzyki, tańca, dramy oraz sztuk plastycznych w procesie terapeutycznym. Pobudzi własną kreatywność oraz myślenie. Nabędzie podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, jak również wykorzystania środków multimedialnych w obszarze terapii. 

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Większość zajęć jest prowadzona metodą w formie treningów i warsztatów.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów 60 h praktyk i/lub udział   w warsztacie twórczym wyjazdowym.

 

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.

Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej otrzymanie kwalifikacji do prowadzenia terapii w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Poprawczych, Domach Dziecka i innych placówkach o działaniach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych. W myśl aktów prawnych:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami. Dziennik Ustaw. 2011, nr. 151, poz. 896, poz. 102.  Absolwent zyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska arteterapeuty. 

Zawód autoterapeuty został ujęty pod numerem 323013 według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do prowadzenia terapii w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Poprawczych, Domach Dziecka i innych placówkach o działaniach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe  Terapia pedagogiczna  mają na celu wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności
w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania.

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Program obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 180 h praktyk

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do:

 • osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, które są zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także szczególne uzdolnienia. Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Nauczycieli zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Istnieje możliwość przyjęcia osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, w takim przypadku, student równolegle rozpoczyna studia z przygotowania pedagogicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci nabędą umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Zdanie egzaminu z całego zakresu przerobionego materiału

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

 

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej organizuje kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych. Podczas studiów Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w oparciu o wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nabywa umiejętność kierowania działaniami terapeutycznymi w szerokorozumianej formie działań artystyczno-edukacyjnych. Bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie przewodzić sesji arteterapeutycznej, stworzyć indywidualny plan działań terapeutycznych lub plan terapeutyczny dla grupy. Potrafi dostosować możliwości psychofizyczne pacjenta do działań terapeutycznych. Wspomaga, rewaliduje i rehabilituje poprzez terapię za pomocą działań twórczych.  Pobudza uczestnika terapii do twórczego i prawidłowego rozwoju, za pomocą doświadczania, kreowania i przeżywania. Toruje drogę do samopoznania i samoakceptacji.  Aktywizuje własną kreatywność oraz twórcze myślenie. Nabywa podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, jak również wykorzystania środków multimedialnych w obszarze terapii. 

 

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Większość zajęć jest prowadzona metodą w formie treningów i warsztatów.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów 60 h praktyk i/lub udział   w warsztacie twórczym wyjazdowym.

 

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów i i II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.

Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych. Pozwala na nabycie kwalifikacji do prowadzenia terapii w Szkołach Publicznych, Szkołach Prywatnych, Rehabilitacyjnych Zakładach Opieki Zdrowotnej, Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz innych placówkach działających w myśl u Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2011r. wskazującym upoważnienie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w którym wymienia się w ramach świadczeń gwarantowanych arteterapię jako rodzaj zajęć rehabilitacyjnych (paragraf 2 ust. 1 pkt.6) .

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do prowadzenia terapii w Szkołach Publicznych, Szkołach Prywatnych, Rehabilitacyjnych Zakładach Opieki Zdrowotnej, Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz innych placówkach
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej organizuje 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Wczesne nauczanie języka angielskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego jest wyposażenie absolwentów w kompetencje metodyczne z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanych do nauki dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Słuchacze studiów podyplomowych będą doskonalić wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III).

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Oferta skierowana jest do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Słuchacze powinni legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.

 

UWAGA: Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dokumenty wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. [WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH] mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego kompetencje językowe. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego nauczania języka obcego jest jednym z trzech warunków (do spełnienia jednocześnie), jakie należy spełnić aby uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent tych studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

WSGE we współpracy z Szkołą Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim dla osób chętnych organizuje na zakończenie studiów Egzamin Cambridge English: First B2.

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III).
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).
 3. Dla chętnych, za dodatkową opłatą i po dodatkowym egzaminie: certyfikat Cambridge English: First B2.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne doskonalące studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Studia podyplomowe ukierunkowane są na zapoznanie słuchacza z aktualnym stanem prawnym z danego obszaru (nabycie właściwych kompetencji przez przyszłych i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia,  jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających), a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych.

Program studiów łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z innymi obszarami, takimi jak prawo gospodarcze, techniki negocjacyjne oraz analizą finansową.

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Adresatami studiów podyplomowych są wszyscy, którzy chcą uzyskać, uzupełnić lub zaktualizować wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi zamówień publicznych, organizacji procesu wnioskowania i udzielania zamówień publicznych. Oferta przygotowana została w szczególności z myślą o obecnej i przyszłej kadrze zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach Skarbu Państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Studia realizowane są częściowo przy pomocy platformy e-learningowej, czyli przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W trakcie studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” słuchacz uzyska i rozwinie m.in. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności niezbędne do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

Program studiów łączy problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe  socjoterapia  mają na celu psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą, wyposażenie słuchaczy w  praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

Zawód socjoterapeuty został ujęty pod numerem 235202 według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)

 Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Program obejmuje godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do:

 • osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim na kierunku pedagogika lub psychologia lub innego kierunku z przygotowaniem pedagogicznym. Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Istnieje możliwość przyjęcia osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego,
  w takim przypadku, student równolegle rozpoczyna studia z przygotowania pedagogicznego
  .

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci nabędą umiejętność pracy z grupą oraz organizowania oddziaływań o charakterze psychokorekcyjnym i umiejętności projektowania oddziaływań z uwzględnieniem różnych form pomocy psychologicznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Obrona pracy dyplomowej: zaprojektowanie i prezentacja projektu zajęć socjoterapeutycznych

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i zapotrzebowania na wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, trudnościami adaptacyjnymi, niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi; prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie, przejawiającymi trudności emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne.
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej. Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, pracowników administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem oraz posiadał umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwi absolwentowi specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie:

 • rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia,
 • konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników,
 • negocjowania warunków pracy i rozwiązywania konfliktów,
 • programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier,
 • ochrony socjalnej,
 • monitorowania i analizy rynku pracy,
 • przeprowadzania rekrutacji pracowników,
 • wykorzystywania wewnętrznego public relations dla celów polityki kadrowej,
 • znajomości zasad działania jednostek gospodarczych prowadzących handel zagraniczny i funkcjonowania polskich placówek gospodarczych za granicą,
 • przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach.

Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in.

 • w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla,
 • w firmach międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych zespołach ludzi,
 • w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie wykorzystać potencjał zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy,
 • w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować,
 • w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do spraw personalnych,
 • w związkach zawodowych jako doradca prowadzący negocjacje z pracodawcami, opiniujący decyzje zarządów firm.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w świetle obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U 2004 r. nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi przepisami regulującymi prawo ochrony pracy i zasadami bezpieczeństwa pracy i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy oraz podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje z zakresu psychologii i ergonomii pracy, reagowania podczas wypadków przy pracy, chorób zawodowych i ich profilaktyki czy metodyki pracy i dydaktyki szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowcy są doświadczonymi trenerami posiadającymi rzetelną wiedzę i bardzo dobry kontakt z uczestnikami studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie Studiów, potwierdzone świadectwem WSGE w Józefowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z administrowania bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest kształcenie osób, przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1) „zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7”.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów oraz warsztatów.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej).

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu obowiązujących i wprowadzanych reformą Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

Studia podyplomowe  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz.U. 2019 poz. 1450)

 

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Program obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 180 h praktyk

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do:

 • osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych– sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną (wymagającą wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne), a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.
 • Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Istnieje możliwość przyjęcia osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, w takim przypadku, student równolegle rozpoczyna studia z przygotowania pedagogicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 • osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki;
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do prowadzenia zajęć przedmiotowych uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć);
 • osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki,  w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. nr 1575), uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak: warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich  zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Zdanie egzaminu z całego zakresu przerobionego materiału

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

1. Kwalifikacje pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego. Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

(absolwenci studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich mogą natomiast prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół).

2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   mają na celu przygotowanie słuchaczy do wielospecjalistycznego, kompleksowego i ciągłego wspomagania rozwoju  małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego  niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością oraz przygotowanie do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka w środowisku lokalnym. 

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

 • 127 ust. 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U z 2017 poz. 59 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2017 r. poz.1712)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 z dn. 31.08, poz 1643
 • Ustawą o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku.

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Program obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 180  h praktyk

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do:

 • osób które mają ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, pracy socjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji medycznej lub innej dziedziny uprawniającej do pracy
  z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. 
 • Istnieje możliwość przyjęcia osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, w takim przypadku, student równolegle rozpoczyna studia z przygotowania pedagogicznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci nabędą umiejętność podejmowania działań umożliwiających wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, prowadzenie kompleksowej, wieloprofilowej diagnozy potrzeb
i możliwości dziecka, jego rodziny, opracowywania indywidualnych programów oraz podejmowania oddziaływań terapeutycznych w stosunku do małych dzieci z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Zdanie egzaminu z całego zakresu przerobionego materiału

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju / wczesnej interwencji  
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
  (poz. 1861, z późn. zm.).

Studia podyplomowe  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają na celu wyposażenie  słuchaczy w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych

Celem studiów jest również rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 2017, poz. 1575)

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Program obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 180  h praktyk

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia są adresowane do:

 • osób które mają ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, pracy socjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, logopedów lub innej dziedziny uprawniającej do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. 
 • Istnieje możliwość przyjęcia osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, w takim przypadku, student równolegle rozpoczyna studia z przygotowania pedagogicznego.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami
 • Zdanie egzaminu z całego zakresu przerobionego materiału

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje  w zakresie diagnozowania, projektowania i prowadzenia zajęć umożliwiającym wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeń całego życia : od wczesnego dzieciństwa poprzez edukację do okresu dorosłości.
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
  (poz. 1861, z późn. zm.).

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.