Serdecznie zapraszamy na seminarium grupy badawczej EUROFUR (spotkanie otwarte w języku angielskim).

Data: 8 kwietnia 2021 roku – godz. 17:00

Tytul: „Discharges in ancient Rome and their impact on drinking water: the evolution of the legislation of the European Union”

Prowdzący: Miriam Martin Paciente – University of Las Palmas De Gran Canaria

Link do spotkania w MS Teams (nie wymaga logowania): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ0OTUwNTMtODI2Ni00NDRkLWJkMmYtYTAxNjA1YjVlYTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%223b327eee-f7a0-46dc-9e03-9e521f8a717c%22%7d

Serdecznie zapraszamy

Skip to content