Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Wincentego Bednarka na mocy Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 10 listopada 2011r.  

Biuro Karier WSGE należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje zadania mające na celu pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni zarówno tym rozpoczynającym karierę zawodową, jak i tym funkcjonującym na współczesnym rynku pracy w efektywnym i rozwojowym kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej. 

 • Kierownik BK
 • Z-ca kierownika BK
 • Specjalista ds. staży studenckich
 • Specjalista ds. praktyk studenckich
 • Administrator WWW  

Przedmiotem działalności „BK WSGE” jest promocja zawodowa studentów oraz absolwentów oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, a także monitorowanie ich losów zawodowych po ukończeniu studiów

„BK WSGE” umożliwia pracodawcom bezpośrednie dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników, jak też stworzenie klimatu sprzyjającego realizacji wybranej ścieżki kariery zawodowej przez jak największą liczbę absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Z pomocy „BK WSGE” mogą korzystać:

a)studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki Ruroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

b)pracodawcy szukający odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;

c)uczelnie wyższe, które dzięki uzyskanym danym weryfikująstrukturę i programy kształcenia.

Głównym celem działalności „BK WSGE” jest pomoc studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów Uczelni oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy światem nauki a sferą przemysłu. Biuro pełni także istotną rolę w promocji Uczelni, tak wobec przyszłych studentów, jak i firm.

„BK WSGE” spełnia następujące funkcje:

a) jest biurem obsługi studentów;

b) pełni rolęcentrum informacyjnego;

c) stanowi ośrodek zatrudnienia.

Do zadań „BK WSGE” należy:

a) wykształcenie w studentach i absolwentach Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania pracy poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego, w formie tak indywidualnej, jak i grupowej;

b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, poprzez zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych, skierowanych zarówno do studentów, jak i absolwentów Uczelni;

c) współpraca z władzami Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, władzami miasta, powiatu i województwa, organizacjami pracodawców, organizacjami studenckimi oraz Ministerstwami: Pracy i Polityki Społecznej, Gospodarki, celem organizacji wspólnych przedsięwzięći rozpowszechniania projektów przeznaczonych dla szukających pracy, praktyk, staży, studentów i absolwentów Uczelni;

d) gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pracy, pojawiających sięna nim wymagań oraz kierunków jego rozwoju;

e)prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, praktyk, stażu, a także bazy obrazującej losy zawodowe absolwentów po ukończeniu studiów.

Główne obszary działania „BK WSGE”:

a) działania doradcze i szkoleniowe;

b) działania informacyjne;

c) działania badawcze.

„BK WSGE” realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

a) organizowanie spotkańinformacyjnych, prezentacji firm, szkoleń i warsztatów, jak również podawanie terminów podobnych inicjatyw w innych placówkach (urzędy, szkoły wyższe, ośrodki szkoleniowe itp.);

b)organizowanie bądź czynny udział w giełdach i targach pracy;

c) informowanie o konkursach przeznaczonych dla studentów oraz absolwentów wszystkich Uczelni, których głównymi nagrodami sąoferowane przez firmy praktyki i staże;

d) udostępnianie przykładowych dokumentów aplikacyjnych, informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego oraz porad dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;

e) udostępnianie wykazu kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych po ukończeniu studiów na danym wydziale i kierunku;

f) przedstawianie perspektyw dalszego kształcenia oraz innych możliwości podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych,

g) kontakty z absolwentami uczelni.

Przedstawiamy listę instytucji oferujących możliwość odbywania praktyk, z którymi WSGE zawarła stosowne porozumienia

Fundacji Sempre Insieme zaprasza studentów Uczelni na odbycie praktyk pedagogicznych lub wolontariatu na organizowanych półkoloniach artystycznych od 26 czerwca do 07 lipca. Półkolonie odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 15.00 (szczegóły tutaj).

Natalia Bartyzel,
Dyrektor Szkoły Muzyczne Bene Musica
Prezes Fundacji Sempre Insieme
fundacjasempre@gmail.com
tel. 783 030 897

________________________________________________________________________________________________________________

STRUMIENIE Przedszkole daje możliwość odbycia zawodowych praktyk studenckich:

W ramach praktyk Przedszkole proponuje:

 • Możliwość obserwacji zajęć u doświadczonych nauczycieli, możliwość konsultacji, rozmów.
 • Możliwość uczestniczenia w zespołach nauczycieli
 • Możliwość prowadzenia zajęć w grupie oraz rozmowy podsumowujące.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z placówką i/lub naszą Uczelnią.

________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 3.04.2023 r. WUP w Warszawie organizuje webinarium DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY ZA GRANICĄ. W związku z tym zapraszamy do udziału w wydarzeniu
Link:

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/20380471-wyjazd-do-pracy-za-granice-to-nie-zart-to-powazne-wyzwanie-

________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 9.03.2023 odbędą się Europejskie Dni Pracy „Seize the Summer”. Jest to wydarzenie on-line skierowane do osób poszukujących pracy w turystyce, gastronomii, animacji w sezonie letnim. Jego organizatorami są członkowie europejskich publicznych służb zatrudnienia EURES z 9 najbardziej „turystycznych” krajów Europy – Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Grecji, Cypru i Malty. Wydarzenie odbędzie się on-line, na platformie Europejskich Dni Pracy:

https://europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2023

Podczas wydarzenia ogromna rzesza pracodawców (w tej chwili zarejestrowanych jest 164 wystawców) będzie prowadzić rozmowy rekrutacyjne, prezentować swoje oferty pracy, środowisko pracy i rozmawiać na żywo z osobami poszukującymi pracy. Ponadto w programie przewidziane są prezentacje nt. warunków życia i pracy w krajach organizujących, przedstawione przez kadrę EURES z tych krajów.

To unikalna możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami z w/w branż bez wychodzenia z domu. Osoby poszukujące pracy, rejestrując się wcześniej do udziału w wydarzeniu, mogą wypełnić swój profil zawodowy on-line i jednym kliknięciem aplikować na oferty wiele dni przed rozpoczęciem wydarzenia i dzięki temu umówić się z pracodawcą na rozmowę rekrutacyjną podczas dnia pracy. Jednakże do udziału NIE JEST WYMAGANA REJESTRACJA.

profil EURES Mazowsze w mediach społecznościowych (link do postu: https://www.facebook.com/photo?fbid=674699704453011&set=pb.100057389630719.-2207520000

________________________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie na praktyki studenckie w SGSP: LINK

Lista instytucji oferujących możliwość odbywania praktyk

Poradniki dot. tworzenia dokumentów aplikacyjnych i badanie nt. polskiego CV.

Firma InterviewMe przygotowała nowe poradniki dot. tworzenia dokumentów aplikacyjnych i badanie nt. polskiego CV.


Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Wydział Ekonomii Społecznej)

Ekonomia społeczna – inspiracja i nowe możliwości

Jeśli jesteś studentem i zastanawiasz się nad ścieżką kariery, praktyką lub stażem, a może tematem pracy magisterskiej lub dyplomowej – koniecznie przeczytaj ten artykuł… Zajmie Ci to dosłownie kilka minut.

Na początek – pytanie. Czy wiesz, co to jest ekonomia społeczna? Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z takim pojęciem? Nie? To posłuchaj, spróbujemy Ci to wyjaśnić – najprościej, jak umiemy.

Ekonomia społeczna to nic innego jak biznes, czyli działalność gospodarcza. Jednak to, co ją odróżnia od typowej działalności gospodarczej to cel! Ekonomia społeczna tworzy bowiem miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sprzyja rozwojowi lokalnemu. Ekonomię społeczną tworzą tzw. podmioty ekonomii społecznej czyli różnego rodzaju przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej, których podstawowym celem jest intensyfikowanie korzyści społecznych poprzez przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie, dostarczanie wysokiej jakości usług publicznych oraz działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Krótko mówiąc, jest to taka forma aktywności, która służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Klientem ekonomii społecznej mogą być osoby bezrobotne, wychodzące z kryzysu bezdomności, penitencjariusze zakładów karnych, osoby z niepełnosprawnościami, czy też zwyczajnie te, które w związku z trudną sytuacją w jakiej się znalazły, nie radzą sobie w normalnym życiu. To właśnie do takich ludzi wyciąga „rękę” ekonomia społeczna, bo dla niej liczą się przede wszystkim LUDZIE!

Jeśli chciałbyś pomóc i widzisz się w roli człowieka, który patrzy dalej niż czubek własnego nosa, to praca w ekonomii społecznej jest właśnie dla Ciebie. Nie obiecujemy Ci, że będzie łatwo, ale wierz nam, to coś więcej niż tylko satysfakcja zawodowa. To pomysł na życie, na przywracanie ludziom wiary w siebie, na zrobienie czegoś dobrego dla Twojego otoczenia i środowiska.

Jakie mamy możliwości dla studenta?

Po pierwsze: praktyki i staże w podmiotach ekonomii społecznej czyli pierwszy krok do rozpoczęcia kariery zawodowej. Same studia z reguły nie wystarczają już do zdobycia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy, ponieważ pracodawcy coraz częściej oczekują od młodych osób doświadczenia zawodowego. Praktyki i staże w przedsiębiorstwach społecznych to doskonała okazja do rewizji swoich celów zawodowych, zdobycia feedback-u na temat własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju.

Po drugie: prace licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, których tematy mogą dotykać  obszarów ekonomii społecznej. Jej wpływu na gospodarkę czy też rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Ekspertyzy i badania naukowe, których wyniki mogą przyczynić się do rozwoju tej dyscypliny społecznej, wypracowania nowych rozwiązań lub nawet rewolucyjnych zmian w tej dziedzinie.

Po trzecie: własny biznes. Założenie własnego przedsiębiorstwa społecznego może być ciekawą alternatywą ścieżki kariery zawodowej.

Po czwarte: wolontariat, jeśli masz duszę społecznika, lubisz pomagać innym, to może warto podjąć wolontariat w branży, która Cię interesuje? Wolontariat, czyli współpraca z jakaś organizacją, za którą nie otrzymujesz pieniędzy, ale może to być świetna okazja do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy oraz sprawdzenia swoich umiejętności.

Zainteresował Cię ten temat, potrzebujesz więcej informacji? Dzwoń, pisz do:

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Wydział Ekonomii Społecznej)

Kontakt:

e-mail:  luiza.burba@mcps.com.pl lub agnieszka.pajda@mcps.com.pl, tel.: 22 376 85 63

Więcej nt. ekonomii społecznej:

https://mcps.com.pl/ekonomia-spolecznahttps://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu;

https://www.youtube.com/watch?v=xSBM0ktTxRQ 


Oferta praktyk – firma InConventus

PRAKTYKI ZDALNE W DZIALE HR – więcej informacji TUTAJ

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU – więcej informacji TUTAJ


Bezpłatne wzory dokumentów niezbędnych dla studentów

Wszystkie osoby wchodzące na dzisiejszy rynek pracy muszą pamiętać o swoich prawach i obowiązkach. Jednym z takich istotnych obowiązków pracownika jest przygotowywanie i przechowywanie określonych dokumentów. Portal pracy Aplikuj.pl stworzył darmowy moduł, w którym można sprawdzić, porównać i pobrać różne dokumenty HR.

Darmowa baza dokumentów HR jest przydatnym narzędziem zarówno dla pracowników działów HR korporacji, jak i dla osób szukających dopiero praktyk absolwenckich czy pracy już docelowej. Wszyscy znajdą tam dokumenty niezbędne na każdym etapie swojej kariery zawodowej, czy etapu zatrudnienia pracowników.

Studenci wkraczający na dzisiejszy rynek pracy szczególnie zainteresują się dokumentami dotyczącymi praktyk absolwenckich, czy umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Warto zapoznać się z takimi dokumentami, zanim przyjdzie nam je podpisać.

Korzystanie z dokumentów pracowniczych jest bardzo intuicyjnie. Szablon każdego dokumentu HR można pobrać w formacie .pdf lub w formacie .doc do wygodnej edycji.

Przy okazji warto przeczytać artykuły dotyczące poszczególnych dokumentów. Można się z nich dowiedzieć między innymi, kiedy i jakie dokumenty należy przechowywać, w jakich terminach należy składać poszczególne wnioski czy podania, oraz jakie są konsekwencje złożenia czy otrzymania konkretnego dokumentu.

Moduł z dokumentami kadrowymi został uruchomiony jako darmowe narzędzie portalu pracy Aplikuj.pl. Warto korzystać z niego na każdym etapie zatrudnienia.

Warto też zapoznać się z bardziej szczegółowymi artykułami o rozliczaniu wynagrodzeń według formy zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy – w poradnikach znajdziemy informacje na temat dodatków, świadczeń i zwolnień ze składek oraz zasad ich przyznawania.

Warto też zapoznać się z bardziej szczegółowymi artykułami o rozliczaniu wynagrodzeń według formy zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy – w poradnikach znajdziemy informacje na temat dodatków, świadczeń i zwolnień ze składek oraz zasad ich przyznawania.


STAŻYSTA W DZIALE MARKETINGU I PR

Firma 9DESIGN poszukuje kandydata na stanowisko: STAŻYSTA W DZIALE MARKETINGU I PR w Warszawa Wawer.

Więcej informacji w załączonym pliku: STAŻ w 9DESIGN

(02.06.2018)


Poszukiwani Wolontariusze do wsparcia Projektu „Szansa na lepsze jutro”!

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Fundacja United Way Polska poszukują wolontariuszy do wsparcia Projektu „Szansa na lepsze jutro”.

Więcej informacji o ofercie w załączonym pliku: OFERTA WALONTARIATU


Zapraszamy do zapoznania się z przesyłanymi do nas ofertami pracy

***

OFERTA PRACY DLA STUDENTÓW

 

Przedszkole ,,Strumienie” w Józefowie zatrudni:

 • Nauczycielkę wychowania przedszkolnego do pracy z grupą przedszkolną (osoba z kwalifikacjami lub w trakcie ich nabywania)
 • Nauczycielkę wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami (lub w trakcie ich nabywania) nauczania angielskiego w grupach

Kontakt:
Róża Jarnicka
Wicedyrektor ds. dydaktycznych
STRUMIENIE Przedszkole
ul. 3 Maja 129
05-420 Józefów
T: +48 22 398 08 10
M: 799 072 804
E: roza.jarnicka@sternik.edu.pl
www.przedszkole.sternik.edu.pl

______________________________________________________________________________________________________

Jesteśmy firmą doradczą ze stabilną pozycją na rynku i  bardzo dobrą opinią u klientów.
Działamy od 2002 r. Obsługujemy ponad 700 firm i instytucji w zakresie Funduszy UE, zrealizowanych ponad 1 600 projektów.

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

 • Asystent
 • Młodszy Specjalista
 • Specjalista
 • Koordynator Projektu

Dla osób z doświadczeniem możliwa również WSPÓŁPRACA

Mile widziani  również studenci kierunków:

 • technologie OZE, rachunkowość i finanse, bankowość, ekonomia, matematyka do prac związanych z przygotowywaniem wniosków i biznes planów na dofinansowanie inwestycji z Funduszy UE.

Miejsce pracy: Fundacja Euro-Most Warszawa ul. Wiertnicza 138 lub ul. Krakowskie Przedmieście 79

Zadania:

 • udział w procesie przygotowywania aplikacji dla Klienta oraz kontrola jego realizacji,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z Klientami,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez wysoką jakość obsługi,
 • opracowywanie biznes planów,
 • weryfikacja wniosków o płatność.

Oferujemy:

 • pakiet opieki medycznej,
 • rozwój pod okiem doświadczonych Koordynatorów Zespołów,
 • partnerskie relacje oraz pracę w przyjaznym i pozytywnie nastawionym zespole,
 • atrakcyjne zarobki oraz premie,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • najlepszym kandydatom oferujemy karierę na ścieżce menedżerskiej,
 • atmosferę zaufania.

Aplikacje zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: biuro@euro-most.eu                                          

Kontakt telefoniczny: 501 712 020

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZESPOŁU !

Przesyłając zgłoszenie zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundację Euro-Most, z siedzibą przy ul. Wiertniczej 138, 02-952 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem LAUDAME znajdujące się w centrum Łomianek poszukuje: Terapeuty Integracji Sensorycznej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przeprowadzanie diagnozy SI
 • prowadzenie terapii SI
 • kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • doświadczenie w pracy z dziećmi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Wykształcenie:

 • kierunkowe uprawniające do przeprowadzania diagnozy i terapii SI
 • przygotowanie pedagogiczne (może być w trakcie)

Możliwe formy zatrudnienia:

umowa zlecenie umowa o pracę lub własna działalność gospodarcza

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

laudame.lomianki@gmail.com lub kontakt telefoniczny: 535 500 324

________________________________________________________________________________________________________________

Przedszkole Niepubliczne w Otwocku zatrudni
nauczycielkę wychowania przedszkolnego do pracy w grupie przedszkolnej
opiekunkę dziecięcą do pracy w żłobku. Osoby z kwalifikacjami lub w trakcie ich nabywania.
Praca na pełny etat, stabilne warunki zatrudnienia.
Oferty proszę wysyłać na adres

sowkamadraglowka@wp.pl

________________________________________________________________________________________________________________

Przedszkole ,,Strumienie” w Józefowie zatrudni:

 • Nauczycielkę wychowania przedszkolnego do pracy z grupą przedszkolną (osoba z kwalifikacjami lub w trakcie ich nabywania)
 • Nauczycielkę współorganizującą kształcenie (nauczycielkę wspomagającą) do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w grupie przedszkolnej.

Wymagane wykształcenie: pedagogika specjalna, mile widziany kurs lub specjalizacja z autyzmu. Pełny etat oraz krótszy etat 20 h w tyg.

 • Pomoc nauczyciela– osoba z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szukamy osób zaangażowanych, chcących podnosić swoje umiejętności zawodowe. Oferujemy prace w zgranym zespole nauczycieli, nastawionym na współpracę, chętnie dzielącym się doświadczeniem.

Zachęcamy także do odbywania praktyk i stażów w naszym przedszkolu.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Dobrą atmosferę pracy, możliwość rozwoju, szkolenia metodyczne, wychowawcze, z zakresu tutoringu rodzinnego, wsparcie innych pedagogów

Kontakt: Róża Jarnicka  roza.jarnicka@sternik.edu.pl

Róża JarnickaWicedyrektor ds. dydaktycznychSTRUMIENIE Przedszkoleul. 3 Maja 12905-420 JózefówT: +48 22 398 08 10M: 799 072 804E: roza.jarnicka@sternik.edu.plwww.przedszkole.sternik.edu.pl

________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Państwo,

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu zatrudnieniowego dla osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 Tytuł projektu: Od stażu do angażu-aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z  woj. mazowieckiego

Do projektu zapraszamy:

 • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepracujące,
 • w wieku aktywności zawodowej.

W projekcie oferujemy:

 • 3-miesięczne płatne staże,
 • specjalistyczne kursy zawodowe (komercyjne),
 • wsparcie coacha, doradcy zawodowego, psychologa i innych specjalistów z zakresu

rynku pracy,

 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty umiejętności miękkich,
 • pomoc asystenta,
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania, kursy i szkolenia.

ulotka

Zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami,

Zespół projektu
Beata Kornacka, tel. 512 372 957
Patrycja Michalska, tel. 663 000 035

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział w Warszawie
Plac Konstytucji 5/4
00-657 Warszawa

Pomagaj z nami – dziel się dobrocią!
Przekaż nam 1,5 % swojego podatku!
Numer KRS: 0000170802
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest Organizacją Pożytku Publicznego

________________________________________________________________________________________________________________

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole Akademia Smyka
Adres: ul. Jana Kilińskiego 7, 05-340 Kołbiel

 Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (ewentualnie student ostatniego roku);
 • zaangażowanie i pasja do pracy z dziećmi;
 • samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełny etat;
 • praca w stabilnej firmie (ponad 10 lat doświadczenia);
 • miła atmosfera pracy w nowoczesnej placówce;
 • dobre wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: kolbiel@akademiasmyka.eu

________________________________________________________________________________________________________________

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole Akademia Smyka
Adres: ul. Jana Kilińskiego 7, 05-340 Kołbiel

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane kierunkowe, w trakcie studiów)
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, dokładność, terminowość, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • umowa na pełny etat;
 • pracę w stabilnej firmie (ponad 10 lat doświadczenia);
 • możliwość rozwoju osobistego;
 • miła atmosfera pracy w nowoczesnej placówce;
 • dobre wynagrodzenie.

Obowiązki:

 • ścisła współpraca z nauczycielem grupy w zakresie opieki nad dziećmi;
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania;
 • dbanie o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: kolbiel@akademiasmyka.eu

________________________________________________________________________________________________________________

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki. Poszukuję do swojego Departamentu specjalisty ds. zakupów.

Oferta pracy dostępna jest na portalu pracuj.pl pod linkiem https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-zakupow-w-dziale-zakupow-warszawa-mieczyslawa-pozaryskiego-28,oferta,1002456094?s=25f40a0d&searchId=MTY3ODQ1Njc3NjI0Ny4yNzQy

Kontakt:
sebastian.lech@iel.lukasiewicz.gov.pl
+48 663 967 166
+48 22 11 25 344

________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy studenci,

uprzejmie informujemy, że od 4 do 31 stycznia br. można aplikować na 5-miesięczny płatny staż w Komisji Europejskiej, który rozpoczynałby się w październiku 2023 r. Staż jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. Jest to wspaniała okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia pozwalająca jednocześnie uzyskać wgląd w procesy i politykę instytucji europejskich.

Więcej informacji o tym, jak aplikować, oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby móc uczestniczyć w najbliższej edycji stażu Blue Book znajdziecie Państwo pod adresem:

https://traineeships.ec.europa.eu

______________________________________________________________________________________________________________

Poszukujemy Pani do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej w żłobku ,,Strumyk” mieszczącym się w Józefowie (pod Warszawą) adres 3 Maja 129.
Szukamy opiekunki, studentki do pracy na pół dnia w godzinach 8.00-12.00.
Do zadań należy wspieranie wychowawczyń w grupach w codziennej opiece nad dziećmi.
CV prosimy składać na adres: roza.jarnicka@sternik.edu.pl

Zapewniamy :
– wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
– możliwość odbycia praktyk
– prace w zgranym zespole nauczycielek
– miłą atmosferę w pracy
– możliwość rozwoju/szkoleń


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI


OFERTA PRACY w przedszkolu (data publikacji: 14.01.2022)

Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka w Wesołej zatrudni:
– nauczyciela/studentkę wychowania przedszkolnego na 40h/tyg lub na ½ etatu
w godzinach porannych
– pedagoga specjalnego do 6 latka z autyzmem na około 15h/tyg w godzinach porannych
– pomoc nauczyciela – do dziecka z autyzmem
Godziny pracy i wynagrodzenie do ustalenia.
Małe, kameralne przedszkole, miła atmosfera.

Tel. 697 72 74 73

dyrektor.jacek-agatka@wp.pl

Skip to content