Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r., zgodnie z decyzją nr DSW-WNN.8014.322.2023.2.RJ z dnia 13 października 2023 r. wydaną przez Ministra Edukacji i Nauki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zmieniła nazwę na „Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie”.

Zmianie nie uległ adres strony internetowej Uczelni. Dotychczasowe adresy e-mailowe są aktualne i będą funkcjonować nadal. Zmiany wizualne związane z nową nazwą Uczelni wprowadzane będą sukcesywnie.

Akty wewnętrzne Uczelni wydane przed dniem 1 stycznia 2024 r. pozostają w mocy. Wszystkie wydane przez Uczelnię przed dniem 1 stycznia 2024 r. dyplomy ukończenia studiów, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy.

Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów i porozumień zawartych przez Uczelnię przed dniem 1 stycznia 2024 r. Nie ma potrzeby zawierania aneksów do ww. umów i porozumień, które są w trakcie realizacji (są obowiązujące).

Numery identyfikacyjne NIP i REGON Uczelni pozostają bez zmian.

Skip to content