+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Studenci i słuchacze

Studenci i słuchacze

Stypendia

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie proponuje swoim studentom pomoc materialną, która przyznawana jest na mocy Komisji Stypendialnej w formie:

Stypendium socjalnego

Stypendium socjalne przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie studenta nie może być wyższy niż 1043,90 zł netto miesięcznie.

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów, w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie są przyznawane najlepszym studentom, niezależnie do kierunku i systemu studiów po ukończeniu I roku nauki wg listy rankingowej średniej ocen za poprzedni rok lub informacji o osiągniętych w poprzednim roku wysokich wynikach sportowych w ramach przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków finansowych. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymują również studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymuje student, który założył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w planie i programie studiów na dany semestr, zgodnie z harmonogramem sesji.

Stypendium na wyżywienie

Stypendium na wyżywienie przysługuje studentom studiów stacjonarnych począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium na wyżywienie może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium mieszkaniowe

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie może otrzymać stypendium mieszkaniowe.
Ze stypendium mieszkaniowego mogą korzystać studenci stale zamieszkujący w miastach w odległości powyżej 60 km, na terenach wiejskich w odległości powyżej 40 km od siedziby Uczelni.

Zapomogi

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub finansowymi,  zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody jak powódź, pożar.

Warto również ubiegać się o:

  • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
  • stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych podejmujących naukę
  • kredyt studencki.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Aby otrzymać stypendium, należy pobrać ze strony internetowej wniosek o przyznanie stypendium, wypełnić go oraz złożyć w Dziekanacie lub bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej.

Czytamy wszystkie oświadczenia zawarte w wnioskach stypendialnych; w miejscach gdzie jest to konieczne wykreślamy niewłaściwe.

WPISUJEMY NUMER KONTA BANKOWEGO! (niezależnie ile wniosków składamy – na każdym wpisujemy numer konta bankowego; wpisujemy numer konta także pomimo podania go we wcześniej składanych wnioskach, np. w poprzednim roku akademickim).

PAMIĘTAMY O PODPISANIU WNIOSKU!

Wnioski składamy w terminie nieprzekraczalnym:

  • w semestrze zimowym – do 20 października,
  • w semestrze letnim – do 1 marca.

Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy.

 

STYPENDIA SOCJALNE

Do obliczenia dochodów należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017 rok oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych za 2017 rok. Dodatkowo załączamy:

  • załączniki nr 3,4 oraz 6 (dostępne na stronie internetowej),
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie,
  • zaświadczenia ze szkoły uczących się dzieci wchodzących w skład rodziny (do 26 lat),
  • w przypadku każdej z sytuacji szczególnych dokumenty zgodne z załącznikiem 2 do Regulaminu pomocy materialnej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

 

STYPENDIA REKTORA DLA NAJEPSZYCH STUDENTÓW

Składamy załącznik nr 5 ze wskazaniem średniej za rok akademicki 2017/2018.

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Składamy załącznik nr 1 wraz z aktualnym zaświadczeniem orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności.

 

ZAPOMOGA

Składamy załącznik nr 1 wraz z informacją o dochodach, jak w przypadku stypendiów socjalnych, dodatkowo z prośbą skierowaną do Komisji Stypendialnej wraz z uzasadnieniem przyczyn losowych, w których znalazł się student (należy to oczywiście odpowiednio udokumentować).

(przyjmowanie wniosków, pomoc przy wypełnieniu, skompletowaniu dokumentów, wyjaśnieniu skomplikowanych sytuacji)

Piotr Jarmoła

piotr@wsge.edu.pl

tel. 22 789 19 03

 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Dorota Łażewska

 

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Małgorzata Kaniewska

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w obecnym roku akademickim, ustala się na kwotę 1045,00 zł netto.

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Wykaz składanych dokumentów do pobrania:

 

Stypendium socjalne i zapomoga

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie pomocy materialnej

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym

 

Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie pomocy materialnej

Załącznik nr 2

 

Stypendium za wyniki w nauce (średnia ocen)

Załącznik nr 5 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe

Załącznik nr 5a – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium za osiągnięcia naukowe (dodatkowe)

Załącznik nr 5b – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (np. laureaci olimpiad przedmiotowych)

Załącznik nr 5c – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.