Poniższe Karty Przedmiotów (sylabusy) dotyczą całego toku kształcenia. Bieżące karty przedmiotów dostępne są w systemie USOS. Karty przedmiotów mogą być aktualizowane w danym cyklu.
A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1 Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*) Wybór A Wybór B Wybór C
2 Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*) Wybór A Wybór B Wybór C
3 Język obcy Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
4 Pedagogika ogólna
5 Statystyka z demografią
6 Metodologia badań społecznych
7 Andragogika
8 Antropologia kulturowa
9 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
10 Pedagogika porównawcza
11 Pedeutologia
12 Logika
13 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
14 Emisja głosu – warsztat
15 Etyka w zawodzie nauczyciela
C 2 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
16 Polityka społeczna
17 Metodyka pracy resocjalizacyjnej
18 Współczesne koncepcje resocjalizacji
19 Polski system penitencjarny
20 Prawo rodzinne i opiekuńcze
21 Pedagogika penitencjarna
22 Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych
23 Organizacja i zadania mediacji sądowej
24 Organizacja i zadania kurateli sądowej
25 Odpowiedzialność karna nieletnich
26 Metodyka pracy socjoterapeutycznej – warsztat
27 Metody diagnozy w resocjalizacji – warsztat
28 Metody pracy penitencjarnej
29 Pedagogika resocjalizacyjna
30 Metodyka pracy mediatora sądowego – warsztat
31 Nowatorskie formy terapii  – warsztat
32 Metodyka pracy kuratora  – warsztat
33 SEMINARIUM DYPLOMOWE (w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego) Semestr 3 Semestr 4
C 3 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
16 Polityka społeczna
17 Metodyka pracy resocjalizacyjnej
18 Współczesne koncepcje resocjalizacji
19 Współczesne koncepcje terapii dziecka
20 Pedagogika penitencjarna
21 Metodyka zajęć terapeutycznych
22 Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży
23 Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy
24 Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych
25 Odpowiedzialność karna nieletnich
26 Metodyka pracy socjoterapeutycznej – warsztat
27 Metody diagnozy w resocjalizacji – warsztat
28 Wspólpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
29 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z aburzeniamni rozwoju o podłożu psychogennym
30 Praca korekcyjno-kompensacyjna – warsztat
31 Nowatorskie formy terapii  – warsztat
32 Rewalidacja indywidualna  – warsztat metodyczny
33 SEMINARIUM DYPLOMOWE (w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego) Semestr 3 Semestr 4
D. PRAKTYKI ZAWODOWE
34 Praktyki Zawodowe
Skip to content